Nafakanın Artırılması Dava Dilekçesi

“Nafakanın Artırılması Dava Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, alınan nafaka tutarının günümüz şartlarında artık yeterli olmaması halinde, nasıl dava açılabileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla görebilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, gelişen ekonomik durum sonucunda nafaka alacaklısının, nafaka ödemek ile yükümlüğü olduğu kişiden nafakanın artırılmasını talep ettiği davadır. Bu dava içerisinde nafaka ödeyen kişinin maddi durumunun iyi olacak yönde geliştiğini kanıtlayan belgeler bulunmalıdır. Bunun yanında nafaka alan kişinin haklı sebepler ile nafaka artırılması talebi oluşturması gerekir. Diğer bir deyişle, nafaka alan kişi gerekli durumları karşılıyor ise Aile Mahkemelerine dilekçe yazarak nafaka artırılmasını talep edebilir.

Nafakanın Artırımı Davası Ne Zaman Açılır?

Yani nafaka artırım davası, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yargı çevresindeki aile mahkemesinde açılmalıdır. Nafaka artırım davasının koruduğu değer gereği zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Kişi herhangi bir zaman nafaka artırımına ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle bu dava her zaman açılabilir.

Ayrıca Türk Medeni Kanununda şu ifadelere yer verilmiştir:

Türk Medeni Kanununun (TMK) yoksulluk nafakasına ilişkin 176/4. maddesinde, “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” denilmektedir. TMK’nin iştirak nafakasına ilişkin 331. maddesinde ise, “Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.” denilmektedir.

“Türk Medeni Kanunu – Mevzuat” internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Nafaka Artırımı Davasında Neye Göre Karar Verilir?

Hakim sunulan gerekçeleri tarafların maddi ve sosyal durumlarına, zamanın ekonomik koşullarına ve paranın alım gücüne göre değerlendirecektir. Nafaka artırım oranları Yargıtay kararları ışığında mahkemelerce TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranı dikkate alınarak belirlenmektedir.

Nafaka İcra Takibi Ne Zaman Başlatılabilir?

Nafaka alacakları için zamanaşımı süresi on yıl olup nafaka ödemesinin geciktiği an itibariyle on yıl içinde ilamlı ilamsız icra takibi başlatılabilmektedir.

Nafakanın Artırılması Kararı Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi?

Sadece boşanmadan bağımsız olarak açılan Nafaka artırım davasının icraya koyulması için kesinleşmesi gerekmez.

Nafaka Artırım Davası Şartları Nelerdir?

Nafaka alacaklısının almış olduğu nafaka miktarının yeterli olmaması, nafaka ödeyen kişinin ekonomik düzeyinde artış göstermesi halinde nafaka artırım davası açılabilecektir. Bunun yanında enflasyonun, alım gücünün değişmesi nedeniyle nafaka artırım davası açılabilir.

Nafaka Artırılması Davasında Harç Ücretleri Ne Kadardır?

Nafaka artırım davası nispi harca tabidir. Nispi harç ile kast edilen davanın değerine göre harcın değişmesi anlamına gelmektedir. Nafaka artırım davasında, davacı dava değerini de mutlaka belirtmeli ve değerine göre nispi harcını yatırarak dava açmalıdır.

Nafaka, Dava Açmadan Kendiliğinden Artar mı?

Nafaka tefe tüfe ile artan kira gibi her sene kendiliğinden artmaz. İhtiyaç arttıkça nafakanın da artması için ayrıca dava açmak gerekir.

Nafaka Artışı Geriye Dönük Alınabilir mi?

Nafaka yükümlüsü nafakasını ödemediği takdirde aleyhine icra takibi başlatılabilir. İcra takibi başlatılması dava açılma tarihinden itibaren hükmedilen iştirak nafakasını geriye dönük olarak talep edilebilir.

Ödenmeyen Nafaka İçin Ne Yapılmalıdır?

Nafaka borcunu alamayan kişi, öncelikle nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatmalıdır. İcra takibine rağmen nafaka ödemesi gerçekleşmez ise hapis cezası istemiyle icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna gidilebilir. Şikayet yoluna gidilebilmesi için ise ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay geçmelidir.

Ödenmeyen nafaka dolayısıyla nasıl dava açılacağına dair tüm detayları ve ilgili dilekçe örneğini paylaştığımız içeriğe ulaşmak için, sayfanın sonunda yer alan dahili bağlantılara göz atabilirsiniz.

Nafaka Artırımı Davasına Karşı Dava Açılması

Davacı tarafından açılmış olan davada davalı tarafın aynı dava içerisinde hak talep ettiği ve kendi hukuki menfaatini korumak amacıyla açmış olduğu davaya karşı dava denilmektedir. Karşı dava, asıl dava ile birlikte görülmektedir.

Nafakanın artırımı talebiyle dava açan davacının dava dilekçesi, davalıya tebliğ edilmesi itibariyle yasal süre içerisinde cevap dilekçesinde karşı dava talebinde bulunulabilir. Davalı, karşı dava açmak istiyor ve karşı dava içerisinde nafakanın artırımı talebine itiraz ederek nafakanın indirilmesi ya da kaldırılmasını talep edebilecektir. Karşı dava dilekçesinde, davaya karşılık iddialarını, savunmalarını da belirtmek zorundadır.

Karşı dava açmak isteyen davalı, karşı davayı ayrı bir dilekçe sunarak da açabilir. Ancak davalı, karşı davayı kendisine dava dilekçesinin tebliğ edilmesinden itibaren yasal süre içerisinde açmalıdır.

Davalı, karşı dava ile nafakanın indirilmesi ya da kaldırılmasını talep etmiş ise mahkemeye karşı dava harcını ve giderini de yatırmak zorundadır. Ancak süresi içerisinde dilekçe verilmemiş ya da harç yatırılmamış ise gerekli eksiklerin giderilmesini isteyen hakim, eksikliklerin giderilmesinden sonra ayrı bir davada görülmesine karar verebilir.

Nafaka artırım davasına karşı nasıl itiraz edilebileceğine dair tüm detayları ve ilgili dilekçe örneğini paylaştığımız içeriğe ulaşmak için, sayfanın sonunda yer alan dahili bağlantılara göz atabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırım davalarında yargılama usulü, basit yargılama usulüdür. Basit yargılama usulü, daha çabuk karar verilen yargılama usulüdür. Dilekçe aşaması davacının dava dilekçesi ile davalının cevap dilekçesinden ibarettir. Boşanma davasında olduğu gibi cevaba cevap ile ikinci cevap dilekçesi aşaması bulunmamaktadır.

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra mahkeme, dosya üzerinden karara varabilir ya da duruşma yaparak tahkikat aşamasına geçebilir. Basit yargılama usulünde, en fazla iki duruşma yapılabilmektedir. İki duruşma arası ise en fazla bir ay olabilmektedir. Görüldüğü üzere nafaka artırım davası, boşanma davasından daha kısa sürmektedir.

Nafakanın Yükseltilmesi Davası Bir Yıl Dolmadan Açılabilir Mi?

Nafaka artırım davası adına belli bir süre öngörülmemiştir. Nafaka artırım davası açılabilmesi için dava açmadaki koşulların oluşması yeterlidir. Mahkeme, davanın açılma tarihine bakmakta ve en son nafakaya ilişkin kararın ne zaman verildiğini de tespit etmektedir. Ancak yine de önemli olan durum nafaka artırımına ilişkin koşulların oluşup oluşmadığının gözetilmesi gerektiğidir. Nafaka artırım davası için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

Nafaka Artırımı Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Nafaka ile ilgili davalardan sorumlu olan mahkeme, Aile Mahkemesidir.

Nafakanın Artırılması Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Nafaka artırım davası ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz.

Nafakanın Artırılması Dava Dilekçesi
            ........ AİLE MAHKEMESİ
             SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES :

DAVALI: Ad Soyad (T.C. No: ...) 

ADRES :

KONU  : Yoksulluk ve iştirak nafakasının artırılmasına ilişkin istemli davamızdır.

AÇIKLAMALAR:
    ....... Aile Mahkemesinin .../.../.... kararı ile davalı ile boşanmamıza karar verilmiş olup bu dava sonucunda tarafıma .... TL tutarında, davalı ile müşterek çocuklarımıza ise aylık .... TL tutarında nafaka bağlanmıştır.
    Yaklaşık 3 yıl önce karara çıkan dosyamızda hükmedilen nafaka miktarı, tarafıma ve çocuklarıma günümüz ekonomik şartlarında yetersiz gelmektedir. Çocuklarım boşanma kararından sonraki süre zarfında büyümüş ve bakım, eğitim giderleri artmıştır. Oturmakta olduğumuz evin kirası boşanma tarihinde .... TL iken bugün .... TL olmuştur. Bu şartlar altında boşanma davasında hükmedilen nafaka miktarı ile ben ve çocuklarım geçinememekteyiz.
    Davalının ise kazandığı aylık ücret, nafakanın artılması halinde kendisini etkilemeyecek kadar fazladır. Davalı son derece refah içerisinde yaşadığı halde, aylık ödediği nafaka miktarı dışında çocukların hiçbir giderine karışmamakta ve harçlık dahi vermemektedir. Açıklanan sebeplerle, işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: ....... Aile Mahkemesi ..../... E sayılı dosyası, ekonomik durum araştırması, harcama belgeleri, faturalar, kira sözleşmesi, banka dekontları, kredi kartı kayıtları, eğitim giderlerini gösterir belge, bilirkişi, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, TBK ve ilgili her türlü mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenlerle, tarafım için ....... Aile Mahkemesince hükmedilen aylık .... TL turarındaki yoksulluk nafakasının .... TL’ye çıkarılmasına, çocuklarım için hükmedilen aylık .... TL tutarındaki iştirak nafakasının ise .... TL’ye çıkarılmasına ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederim. .../.../....


                            Ad Soyad
                              İmza

Nafakaya İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top