Davadan Feragat Dilekçe Örneği

Davadan Feragat Dilekçe Örneği bir kişi tarafından açılmış bir davadan feragat etmek için sunması gereken dilekçedir. Feragat etmek kelime ve hukuki anlamı ile hakkından kendi rızası ile vazgeçmek anlamına gelmektedir. Davadan feragat etmek de hukuki olarak kendi isteği ile açmış olduğu davadan kendi isteği ile vazgeçmesi yani dava sonucunda kazanabileceği haklarından vazgeçmesi anlamına gelmektedir.

Ceza Muhakemesi hükümlerine göre mağdur kişi feragat etse de konu olan suçun türüne göre davanın düşmediği durumlar da olabilmektedir. Kamu davalarında mağdur feragat etse dahi davanın karara bağlanması sözkonusudur. Yani bir kişi dava açtıktan sonra davadan feragat etse dahi yargılamanın devam etmesi ve davalı aleyhine bir karar çıkma olasılığı vardır.

Feragat dava açmak gibi herkesin hakkıdır fakat feragatın kabul edilmesi Mahkemenin takdirindedir.

Doğru olmayan yani gerçek dışı gerekçeler ile dava açan kişi pişmanlığı sonucunda feragat ederek hatasından dönse dahi aleyhinde suçlamalar olsun olmasın kabahati ölçüsünde yaptırım ile karşılaşabilir, bu durum unutulmamalıdır.

Feragat etmek genel olarak bir kez yapılabilen bir karardır, yani bir kişi bir dava ile alakalı feragat ettikten sonra feragatından vazgeçmesi pek de mümkün değildir, kanunlara göre belirli koşullarla feragattan vazgeçilmesi mümkün olsa da feragat dava konusu ve sonucunda kazanabileceği haklardan vazgeçmek anlamına geldiği için çok iyi düşünülerek , danışılarak ve hukuki danışmanlık da alınarak tüm yönleri ile değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır ve sonradan pişman olunmaması için herhangi bir tereddüt bulunuyorsa acele edilmemesi gereken bir karardır.

Dava konularına göre belirli koşulların sağlanması veya uzlaşılan bir sözleşme şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile feragat edilmesi de mümkündür. Bu koşulların veya sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi feragat kararını da geçersiz kılabilmektedir. Burada temel mantık feragat etme için uzlaşılan sözleşilen çözümün hukuk sınırları içerisinde olmasıdır. Bir dava sonucunun korku yada tehtid unsuru olarak bir tarafı çok zor durumda bırakacağı temel alınarak bu durumdan kurtulmak için kabul edilmesi mümkün olmayan şartları kabul ettirerek ferahat etmesini sağlamak hukuken makul bulunmaz. Bir kişinin zor durumunun hakkaniyetli biçimde kabul edilemeyecek şekilde aleyhine kullanılması ile mağdur edilmesine hukuk müsade etmez. Yani feragat etmek şartı ile kabul edilemez şeyleri karşı tarafa kabul ettirmek hukuki çekinceler doğurur ve yanlış hukuk tarafından düzeltilebilir.

Yazımız içerisinde Feragat işlemi ile ilgili temel bilgilendirme , genel amaçlı Davadan Feragat Dilekçe Örneği metin word ve pdf dosya türlerinde paylaşılmıştır.

Davadan Feragat Dilekçesini kim sunabilir ?

Davadan feragat dilekçesini davacı taraf sunabilir, ayrıca müşteki sıfatı olmasa da mağdur sıfatı ile tarafı olunan davalarda mağdurun feragat etme hakkı vardır. Feragat etmek kişinin hür iradesi ile aldığı bir karardır, feragat etmenin kişinin aleyhine olması ve bunun farkında olmaması durumunda Mahkeme feragat talebini onaylamayabilir, ayrıca duruşmalı görülen davalarda Hakimlik makamı feragat eden kişiye kararı sonucunda kaybedeceği hakları bulunduğu konusunda sorular sorabilir ve kabul beyanını talep edebilir ve genellikle de süreç böyle işlemektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi feragat etmeyi davacı ve mağdur kişi isteyebilir fakat çeşitli ceza davalarında ve kamu davalarında feragat edilse dahi kamu aleyhine gelişen konular ve suç unsurlarına göre dava devam eder ve karar verilir.

Davadan Feragat Dilekçesi hangi mahkemeye sunulabilir ?

Davanın görüldüğü mahkemeye davacı ve mağdur sıfatı ile davanın tarafı olan kişiler tarafından sunulabilir.

Davadan feragat dilekçesi genel usulde dava karara bağlanmadan önce sunulmalıdır, dava kararı açıklandıktan sonra feragat edilmesi makul değildir. Teknik olarak kesinleşme şerhi gelmeden feragat edilebilir çoğu davadan feragat edilebilir fakat genel olarak karar duruşması öncesinde veya en geç karar duruşması esnasında feragat edilecekse bunun beyan edilmesi ve feragat dilekçesi sunulması yerinde olur.

Dava kararı kesinleşme şerhi aldıktan sonra da dava sonucunda kazanılmış haklardan feragat edilebilir fakat bu ayrı bir dilekçe ile sunulacağından bu yazımızda yer vermiyoruz. Karar çıkmış ve mahkeme kararı ile elde ettiği haklardan tamamen yada bir kısmından da feragat edilebilmektedir. Bu durum için farklı bir dilekçe yazılması gerekmektedir.

Davadan Feragat Dilekçesi nasıl yazılır ?

Mahkemelere ve davalara göre farklı şekilde kaleme alınması gerekebildiğinden genel olarak şablon olabilecek bir örnek paylaşmayı yerinde buluyoruz.

Genel olarak çoğu davada geçerli bir şablon sunabilmek adına temel konulardan bahsetmeye gayret edeceğiz.

Davadan Feragat Dilekçesi bir hukuk dilekçesidir ve tüm dava dilekçeleri gibi Türkçe olarak yazılması gereklidir, dilbilgisi kurallarına , dilekçe yazım kurallarına ve adli dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

En üst kısımda hitap makamı yer alır ve hitap makamı feragat edilecek davanın görülmekte olan Mahkeme Hakimliği makamı olmalıdır. Örneğin ” Türkiye Cumhuriyeti ……………………………. Aile Mahkemesi Hakimliğine” hitabı makuldür, büyük harf ile yazılması tercih edilmelidir.

Davacı başlığı ile kendi kişisel bilgileriniz tc kimlik numaranız ve ikamet adresinizi belirtiniz, telefon numaranızı da yazmanız faydalı olabilir, mahkeme kalemi herhangi bir bilgilendirme gerekirse bu numaradan kolaylıkla ulaşabilecektir. Davacı yanına feragat eden de yazmanız faydalı olacaktır.

Davalı olarak dava açmış olduğnuz kişinin kimlik bilgileri , tc kimlik numarası , biliniyorsa ikamet adresi bilgileri yazılmalıdır.

Her iki tarafında avukatı varsa kendi başlığının altında Avukatların kişisel bilgileri ve büro adreslerine yer verilmelidir.

Dilekçe Konusu başlığında davadan feragat istemimin sunulmasından ibarettir. ifadesi yeterlidir.

Açıklamalar başlığı altında dava dosyası ile ilgili temel bilgiler verilmelidir, feragat etmek istediğiniz belirtilmelidir, feragat etmeyi neden istediğinize dair kabul edilebilir bir izahat sunmanız beklenmektedir. Feragatınızı belirli bir koşullara veya sözleşme maddelerinin yerine getirilmesine bağlayıtsanız bunu belirtmeniz ve sözleşme metnini dilekçe ekinde sunmanız beklenmektedir.

Sonuç ve İstem kısmında ise davadan feragat etme isteminizi saygılı ifadeler ile sunmanız beklenmektedir.

Adli dilekçeler yalnızca kişinin kendisi veya Avukatı tarafından sunulabilmektedir. Bir kişi hakkında başka bir kişinin dilekçe sunma hakkı yoktur. Yalnızca 18 yaşından küçüklerin veli yada vasileri ve herhangi bir şekilde kısıtlama kararı verilmiş kişilerin vasileri başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir şekilde kanuni temsilci atanmış kişilerin kanuni temsilcileri ve tüm tüzel kişilerinde kanuni temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Kişinin kendisi dışında bir kişinin dilekçe sunması halinde vekaleten işlemi yapabileceğine dair resmi belgenin sunulması talep edilmektedir.

Ferahat genel olarak bir kez verilebilen ve dönüşü olmayan bir karar olabildiğinden çok iyi düşünülerek ve tercihen hukuki danışmanlık alınarak bir Avukatın danışmanlığı , değerlendirmesi ve temsili ile yapılması son derece faydalı ve gerekli olan bir konudur. Feragat kararı vermeden önce hukuki danışmanlık almanız ve bu işlemi avukatınızın oluru ve sizi temsili ile yapmanız hukuki maddi ve manevi güvenceniz için son derece önemlidir.

Davadan Feragat Dilekçe Örneği

Davadan Feragat Dilekçe Örneği birçok mahkeme için farklı şekilde yazılması gerekebilen bir dilekçedir bu sebeple genel usule uygun bir örnek dilekçe paylaşmaktayız.

Yukarıda izah ettiğimiz biçimde davanın görüldüğü Mahkemeye hitaben dilekçe yazınız, davacı ve davalı tarafın tüm bilgileri ve varsa avukat bilgilerini eksiksiz sağlayınız, Açıklamalar kısmında dava hakkında genel bilgiler , feragat etme sebebiniz ve feragat ettiğinizin beyanını yazınız, İstem kısmında da feragat istemiminizin kabulünü ve gereğini talep ediniz.

Tüm adli konularda bir Avukattan hukuki danışmanlık almanız hukuki maddi ve manevi haklarınızın korunması açısından en sağlıklı çözümdür bunun farkında olunuz.


	TÜRKİYE CUMHURİYETİ .................................. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO : .............DAVA ESAS NUMARASI...............

DAVACI : ............KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ TCKİMLİK NO İKAMET ADRESİ TELEFON......
(FERAGAT EDEN)

DAVALI : ..........DAVALININ KİŞİSEL BİLGİLERİ İKAMET ADRESİ TCKİMLİKNO.........

DİLEKÇE KONUSU : Davadan feragat etme istemimin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 

1- 	Sayın Mahkemenizde ....................... esas nolu dosya ile görülmekte olan davamı , 
...................................................................... sebebi ile açmış durumdayım.

2-	Davalının .................................................................................................... kararı vermesi ve bu kararını memnuniyet ile karşılamam sebebi ile kendisi ile uzlaşmış durumdayız. Ayrıca varmış olduğumuz uzlaşmayı .................. tarihinde karşılıklı olarak sözleşme ile imza altına almış olduğumuzu ve sözleşmenin bir kopyasını tarafınıza saygı ile sunmakta olduğumu bilginize sunarım.

3-	Davalının varılan uzlaşma ve imza altına alınan sözleşme uyarında maddi mağduriyetimin tazmin edilmesi için tarafıma ......................................... yöntemi ile ........................... tutarı ödediğini ve sözleşmedeki diğer şartları da eksiksiz yerine getirdiğini kabul ve beyan ederim.

4- 	Davalının maddi ve manevi mağduriyetimi eksiksiz olarak giderdiğini kabul ve beyan etmekteyim.

5-	Davalı taraf ile uzlaşmamız ve mağduriyetimin giderilmiş olması sebebi ile Sayın Mahkemenizi çözümlenmiş olan ihtilafımız ile daha fazla meşgul etmek istememekteyim.

6-	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ile davamdan feragat etme istemimin sunulması için Sayın Mahkemenize yazılı olarak müracat etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ve Sayın Mahkemenizce res'en takdir olunacak gerekçeler ile davamdan feragat etme istemimin kabulünü ve gereğini saygılarım ile arz ederim.

					
							DAVACI (Feragat Eden)

							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza : 

EKLER : 
Davacı ve Davalı arasında Dava Konusunda düzenlenmiş olan Protokolün Fotokopisi.

Davadan Feragat Dilekçesi konusunda diğer yazımıza ulaşmak için: Davadan Feragat Dilekçesi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi: https://www.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından Edevlet Üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/adalet-bakanligi

Scroll to Top