Yaşlılık Sebebi ile Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Yaşlılık Sebebi ile Vasi Tayini Dava Dilekçesi yaşlı bir kişi adına vasi tayin edilmesi için açması gereken dava için gerekli dilekçe örneğidir. Vasi Tayini davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinin yetkili olduğu davalardır ve dava başvurusu Vasi tayini talep edilecek kişinin resmi ikametinin bağlı olduğu adliye makamıdır. İkametin bağlı olduğu adliyede Sulh Hukuk mahkemesinin bulunmaması genellikle sözkonusu değildir fakat eğer Sulh Hukuk Mahkemesi yoksa adliyeden hukuk yolu araştırılmalıdır, hangi adliyeden hangi mahkemeye müracat edileceği konusunda adliye kalemi bilgi verebilecektir.

Vasi Nedir ve Vasi Tayini Neden Yapılır ?

Vasi kelimesi vesayet etme fiilini gerçekleştiren kişi anlamına gelmektedir. Vasi bir kişinin maddi ve manevi haklarını o kişi namına ve koşulsuz olarak yalnızca o kişinin menfaatine yönetme sorumluluğu alan kişi anlamına gelmekedir. Vesayet geniş bir kavramdır ve bu kavram Türk Hukuğunda çok adil ve makul bir şekilde işlenmektedir.

Çok hukuki yorumlara yer vermeden Vasilik tanımı yapmaya gayret edeceğiz, genel olarak kendi maddi manevi varlıklarının yönetimini yapamayacak durumda olan kişilere vesayet etmek üzere bir Vasi ataması Mahkeme tarafından yapılır. Buradaki mantık kendi haklarını gözetemeyecek kişinin maddi ve manevi varlıklarının ve haklarının onun namına ve koşulsuz menfaatine yönetilmesinin yapılmasıdır.

Örnek vermek gerekirse anne babası vefat eden veya kötü davranışları sebebi ile velilik yapmaması takdir edilen küçüklere Vasi ataması yapılarak çocuğun üstün menfaati ilkesinin temin edilmesi sağlanabilir. Vasi çocuğun kişisel gelişimi , maddi manevi hakları konusunda yetkilidir ve çocuğun sorumluluğunu almış kabul edilir. Hukuken ebeveyni değildir ama küçük kişinin hak ve menfaatlerini onun adına yöneten ve karar veren kişidir.

Aynı şekilde akli sorunlar ve sağlık sorunları sebebi ile kendi hak ve menfaatlerini yönetemeyecek durumda olan kişiler için de Vasi ataması yapılabilmektedir, bu durum da aynı şekilde ilgili kişiye atanan Vasi tarafından maddi manevi varlıklarının yönetilmesi sağlanabilmektedir.

Vasi kişi hakları konusunda o kişinin menfaatini sağlamak ile yükümlüdür ve hukuk karşısında sorumludur. Vasi kişi vesayetine aldığı kişinin maddi manevi menfaatini koşulsuz olarak sağlama sorumluluğunu almıştır. Herhangi bir sebep ile vasisi olan kişinin lehine olmayacak takdirlerde bulunan kişi hukuken sorumludur ve hapis cezalarına varacak katı kanun hükümleri ile karşılaşması muhtemeldir. Bu sebeple Vasilik önemli ve değerli bir sorumluluktur ve daima korunmaya muhtaç kişinin menfaatinin gözetilmesi Devlet tarafından da temin edilmek adına denetlenebilir bir sorumluluktur.

Kamu adına adli görevliler, hekimler ve sağlık personeli , sosyal politikalar ve emniyet yetkilileri ve ayrıca vasi ataması yapılmış kişilerin yakınları , ek olarak da eğitim kurumlarındaki Öğretmen ve sosyal hizmet görevlileri de Vasi atanmış kişilerin haklarının gözetilip gözetilmediği adına değerlendirmelerde bulunabilir ve adli makamlara olumsuzlukları bildirebilir ve bildirmek ile de yükümlüdürler. Yani Vasi atanmış bir kişi Vasiye ek olarak kamu görevlileri ve Devletin de koruması altında olarak da düşünülmelidir. Vasinin kabahatleri varsa Devlet Vesayete giren kişiyi koruma görevini tüm kurumları ile yerine getirmektedir.

Vasi atanacak kişinin hukuki , maddi ve manevi menfaatinin gözetilmesi adına bir Avukatının bulunması , hukuki süreç hakkında danışmanlık alınması ve Vasi Tayini davasında bir avukatın temsil etmesi son derece doğru bir karardır. Tüm davalard olduğu gibi Vasi Tayini davalarında da bir avukattan hukuki danışmanlık almanız ve mahkeme sürecini Avukatın takibi ile sürdürmeniz kesinlikle menfaatinize olacaktır.

Yaşlılık Sebebi ile Vasi Tayini nasıl yapılır ?

Yaşlılık Sebebi ile vasi tayini yapılması genellikle kişinin kendi talebi ile olmak ile beraber , yaşlılığa ek sağlık sorunları ve akli denge sorunları da yaşıyorsa başkası tarafından da yapılabilir. Birinci derece yakınların başvuruları yalnızca kişinin akli denge sorunu yaşaması veya sağlık koşullarının el vermemesi sebebi ile olabilmetkedir.

Genel Sağlığı ve Akıl Sağlığı yerinde olan kendi kararlarını hiçbir zorluk çekmeden alabilen ve kendi işlerini görebilen, kimsenin herhangi bir yardımına ihtiyaç duymadan hayatını ve gereksinimlerini giderebilen bir kişi için Vasi tayininin yakınları tarafından yapılması genel olarak beklenmemektedir.

Unutulmamalıdırki bazı durumlarda kişiler sağlıkları ve akıl sağlıkları yerinde olsa dahi başka kişilerin yönlendirme ve etkilemeleri ile yanıltılarak veya kandırılarak kendi maddi ve manevi menfaatlerinin aleyhine bir dizi davranışlara girebilmekedir. Bu gibi durumlarda birinci derece yakınları kendi maddi ve manevi haklarının yönetimi konusunda yanıltıldığı veya kandırıldığı için acze düşen ve bu durumu kabul etmeyen yakınları hakkında Vasi atanması kararı alabilmek için dava da açabilmektedir. Bu hayatın içinde ve hukuğun da içinde yaşanan bir durumdur. Bu durumlarda uzman hekim , uzman psikiatrist , adli tıp ve benzeri bilirkişi ve uzman görüşlerine başvurularak kişinin kendi kararlarını hür iradesi ile alıp alamayacağı veya belirli kişi yada kişilerin yanıltması ile kararlarını kendi aleyhine alıp almadığı konusunda gerekli hukuki ve adli incelemeler yapılması gerekli olabilir. Mahkeme bu durumları da gerekli tahkikatlar yapıldıktan sonra karara bağlayabilmektedir.

Unutulmamalıdırki genel sağlığı ve akıl sağlığı yerinde olan bir kişi kendi maddi ve manevi haklarını kendi gözetme hakkına sahiptir, yakınları kendi maddi menfaatleri ile ters düşüyor olması sebebi ile Vasi ataması yapma kararına gayret de edebilmektedir.

Hukuk sistemi bunun için vardır , kişilerin hak ve özgürlükleri yakın çevresinin de müdahalelerine karşı korunmaktadır. Mahkemeler kişinin tüm haklarının korunması için en doğru kararı alır ve uygulanmasını temin eder.

Vasi tayini davalarında talep eden kişi veya Vasi atanacak kişiden bağımsız olarak kayyım atanması da sıklıkla görülmektedir. Kayyım genellikle davada adı geçmekte olan kişiler ile hiçbir ailevi hukuki bağı olmayan bir hukukçu olarak tanımlanır ve Vasi atanacak kişinin haklarını gözetmek ve kararın Vasi atanacak kişi yararına olduğunu gözetmek adına karar verecek kişi olarak kısaca tanımlanabilir.

Yaşlılık Sebebi ile Vasi Tayini Dava Dilekçesi nasıl yazılır ?

Yaşlılık sebebi ile yazılacak Vasi Tayini Dava Dilekçesi kişinin kendi rızası ile başvurduğu varsayımı ile bu yazımızı kaleme almaktayız. Kendi rızası olmaması farklı hukuki durumları beraberinde getirmektedir.

Örneğin Vasi atanması gerektiği düşünülen ama kendisi bu durumu kabul etmeyen bir kişi için yürütülecek hukuk süreci daha farklıdır ve mahkeme kişinin genel sağlığı ve akıl sağlığı hakkında değerlendirmeye başvuracaktır, başvuran kişilerinde bu vasi atanması talebini ne sebeple istedikleri de değerlendirilerek kendi menfaatleri için mi yoksa vasi atanmasını istedikleri kişinin menfaati için mi bu kararı alma gayretinde oldukları açıklığa kavuşturulacaktır. Vasi atanması koşulsuz olarak mahkemenin takdirindedir ve mahkemenin yegane mantığı vasi atanacak kişinin koşulsuz ve üstün menfaatinin temin edilmesinden başka birşey değildir.

Bu sebeple bu yazımızda yalnızca kendi rızası ve isteği ile yaşlandığı ve sağlığı sebebi ile kendisine vasi atanmasını talep eden bir kişinin Vasi atanmasını sağlamak için mahkemeye müracat etmesini konu alan bir örnek sunmaktayız.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Vasi Tayini davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir ve başvuru makamı ikametin bağlı bulunduğu Adliyedeki Sulh Hukuk mahkemesidir, Nüfusun kalabalık olduğu illerde ve adliyelerde birden çok ve numaralandırılmış Sulh Hukuk Mahkemeleri vardır , bu mahkemeler belirli dava türlerine atanmış veya iş yoğunluğuna göre atama yöntemi ile dosya kabulü yapabilmektedir. Bu durum mahkemeye müracat esnasında adli makamlarca belirlenen usullere göre yapılmaktadır, siz sadece dilekçe ile müracat edersiniz ve hangi mahkemede hangi hakimlikçe görüleceği adli makamca tarafınıza iletilir. Yani aynı gün açılan aynı konulu iki davanın biri 2. Sulh Hukukta görülürken biri 8. Sulh Hukuk Mahkemesince görülebilir, birinin duruşması 4 ay sonra olurken birinin duruşması 35 gün sonra olabilir, tamamen adli iş yükü ve yoğunluğuna göre atanan sürelerdir.

Vasi Tayini Davası için sunulacak dilekçe bir hukuk dilekçesidir ve hukuk dilekçesi temel şartlarını taşıyor olması gerekmetkedir. Kısaca bahsetmek gerekirse Türkçe olarak yazılmalıdır, Türk dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır, Temel hukuki dava dilekçesi yapısında yazılmalıdır ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Dilekçe Hitap makamı olarak başvuru yapılacak Sulh Hukuk mahkemesinin tam ünvanı yazılmalıdır. Davacı olarak kişi kendi isim soyisim ikamet adresi ve tc kimlik numarasını belirtmelidir. Davalı olarak hasımsız bilgisi sunulması yeterlidir. Dava Konusu olarak “Vasi Tayini” yazılması yeterlidir.

Açıklamalar kısmında kendi kişisel bilgilerinizi ve vasi atanması talebinizi kendi iradeniz ile verdiğinizi beyan etmeniz ve neden vasi atanmasını istediğinizi de ifade etmeniz gerekmektedir. Hukuki nedenler kısmında Türk Medeni Kanunu Hükümleri ve sair mevzuat hükümleri yazmanız yeterli olacaktır.

Deliller başlığında sağlık durumunuzu gösterir belgeleri sunmanız anlamlıdır.

Sonuç ve istem kısmında ise saygılı ifadeler ile davanın kabulü ve vasi atanması talebinin sunulması yeterlidir. Vasi tayini davaları genellikle duruşmalı olarak görülmektedir ve sağlık koşulları elveriyorsa Vasi atanacak kişinin ve Vasinin davaya katılımı beklenmektedir.

Genel olarak tüm hukuk ve ceza davalarında olduğu gibi Vasi tayini davalarında da Vasi atanacak kişiyi temsilen bir Avukatın bulunuyor olması son derece yerinde olmaktadır. Vasi atanacak kişinin tüm hukuki maddi ve manevi haklarını korunmasını temin etmek adına bir Avukatının olması son derece yararlıdır. Ayrıca Avukatı olsa dahi Mahkeme hukuğu işletecektir ve adli tip ve bilimum kurumlardan uzman görüşü talep edebilir veya Kayyım ataması ile takdir hakkını da kullanabilir.

Yaşlılık Sebebi ile Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Aşağıda sunmakta olduğumuz Yaşlılık Sebebi ile Vasi Tayini Dava Dilekçesi yaşlılık ve sağlık koşulları sebebi ile oğlunun vasi atanmasını talep etmekte olan bir büyüğümüz tarafından kaleme alındığı varsayılan hayali ve örnek bir dilekçedir.

Sizde kendi dilekçenizi aşağıdakine benzer yapıda düzenleyebilir ve mahkemeye başvuru yapabilirsiniz.

Bir avukat tarafından hukuki danışmanlık almanız ve dava sürecini avukatınızın takip etmesinin hukuki , maddi ve manevi olarak güvenceniz olacağını lütfen unutmayınız.

Mahkemeye başvuru yalnızca şahsen veya bir avukat tarafından vekaleten yapılabilmektedir.

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ............................. SULH HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI : ..................İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO VE İKAMET ADRESİ ................

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Vasi Tayini

AÇIKLAMALAR :

1- 	Doğum tarihim ................. dir ve ........... yaşındayım. Yaşımın ilerlemiş olması sebebi ile aşağıda raporlarını saygı ile sunmakta olduğum ................................... , ..........................................., 
rahatsızlıklarım mevcuttur. Yaşım ve sağlık koşullarım sebebi ile kişisel işlerimi yürütmekte çeşitli zorluklar yaşamaktayım.

2-	Bana Vasi olmasını istemekte olduğum Sayın ............................................ benim öz oğlumdur. Kendisi evli ve iki çocuk babası olup eşi ve çocukları ile beraber ikametime çok yakın bir noktada yaşamını sürdürmektedir. Halihazırda benim işlerimi zaten kendisi takip etmekte ve ihtiyacım olan bakımı memnuniyetle sürdürmektedir.

3-	Vasi Tayini talebimi kendi hür iradem ve hiçbir baskı altınta kalmamadan aldığımı beyan etmekteyim. 

4-	Oğlum kendisini Vasi Tayin etmek istediğimi bilmektedir ve vasi olmayı kabul etmektedir. Eşim vefat etmiştir , diğer evlatlarım ve kardeşlerim de oğlumun vasi olması kararını memnuniyet ile karşılamaktadır. 

5-	İlerleyen yaşım ve sağlık koşullarım sebebi ile zaruri ihtiyaçlarım ve genel işlerimin takibini yapmakta güçlük çekmem sebebi ile Vasi Tayini kararı alınabilmesi için Sayın mahkemenize başvuru yaparak dava açma zaruretim hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuat hükümleri

DELİLLER : Sağlık Raporu , Tanık Beyanları

SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ve Sayın Mahkemenizce res'en takdir olunacak gerekçeler ile davamın kabulünü , kısıtlanmama karar verilerek tarafıma ................................ 'ın vasi olarak atanmasına karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

								Tarih : 
								İsim Soyisim : 
								İmza : 

TANIKLAR : 
1- ....İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO İKAMET ADRESİ TELEFON....
2- ....İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO İKAMET ADRESİ TELEFON....
EKLER: 
................. Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu		

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği Web sitesi : https://www.barobirlik.org.tr/

22.11.2001 Tarih ve 4721 nolu Türk Medeni Kanunu Metni PDF Dosya türü: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Scroll to Top