Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi Yaş düzeltme davası açmak için düzenlenmesi gereken dilekçe dir. Yaş Düzeltme Davaları basit davalardır fakat yaş düzeltme davası açılabilmesi için Devlet kaydındaki yaşın tıbbi doğum anındaki yaş olmadığı durumlarda yada insan hatası ile yaşın yanlış yazıldığı durumlarda açılabildiği unutulmamalıdır.

Yani bir kişinin yaşı bir sebep ile doğru değil ise doğru yaşın kaydedilmesi için yaş düzeltme davası açılabilmektedir. Bir kişi yalnızca benim yaşım şudur yada doğum tarihim şudur diyerek yaş düzeltme davası açarak yaşını belirttiği yaş olarak tescil edemez.

Yaş düzeltme davası açılabilmesi için yaşın makul bir sebep ile en az bir gün yanlış kaydedilmiş olması zorunludur , ayrıca yaşın yanlış kaydedildiğini beyan eden kişinin doğru yaşı gösterir resmi işlemde kabul edilebilir belgeyi sunması gerekmektedir.

Devlet hastanelerinde hekimler yada ebeler tarafından yapılan doğumlarda doğum belgeleri çok uzun yıllardır tek makul resmi belge olarak kabul edilir. Bu sebeple yaş düzeltme davası açılırken doğum yaşının belirlenmesinde doğum belgesi en temel belge olarak kullanılmaktadır.

Hastane dışı doğumlarda yani evde doğum , acil doğum , muayenehanede doğum gibi Resmi yada Özel hastanelerin denetimi dışındaki ama yurtiçinde olan doğumlarda Resmi görevli Hekimin düzenlediği doğum belgesi var ise yine resmi işlemlerde geçerli olabilmektedir.

Evlerde olan doğumlarda , herhangi bir belge olmadan yardım ile yada yardımsız dünyaya gelen çocuklarda da çocuğun ilk hastaneye başvursunda hekimler tarafından kimliksiz ve doğum kayıtsız olarak dünyaya geldiği tespit edilirse doğumun hekim denetiminde olmadan kendi imkanları yada yardım ile evde doğum olarak yapıldığı ve çok yaklaşık olarak tarihi ile doğumu bildirir kabul edilen belge düzenlenebilmektedir.

Tüm bu durumlar doğumun resmi olarak tarihini belirleyen belgeler olarak kabul edilmektedir.

Fakat doğum tarihi tam bilinemeyen durumlar da olabilmektedir, kaydı olmadan doğan ve temel aşılama zamanlarında da kaydı olmamış özellikle köy ve kırsal bölgelerde çok sayıda kişi bulunabilmektedir, en çok bu durum ilköğretim kaydı sırasında ortaya çıkmaktadır ve bu durumda yaş tespiti gerekebilmektedir.

Bu durumlarda da kişinin beyanı yeterli görülmez ve gelişen tıbbi bilimler görüntüleme teknikleri ve hekim görüşleri ile bilirkişi görüşü alınarak tıbbi yaş belirlenerek yaş kaydı buna göre yapılabilir.

Yani Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kaydında görünen yaşın düzeltilmesinin tek şartı bu doğum tarihinin yanlış olması ve doğrusunu gösterir mahkemece kabul edilebilir bir resmi belgenin sunularak yaşın düzeltilmesi için dava açılması mümkündür.

Doğru doğum tarihini ispat eder resmi belge bulunmadan yaş düzeltme davası açılması durumunda yaş tespiti için kemik yaşı belirlenmesi için bilirkişi raporu talep edilmektedir.

Yurtdışında yapılmış olan doğumlarda ilgili ülke resmi makamlarında düzenlenen doğum belgesinin noter onaylı yeminli tercümesi de resmi ispat eder belge olarak mahkemeye sunulabilmektedir.

Yaş Düzeltme Davası nasıl açılır ?

Yaş düzeltme davası kişi reşit ise ikamet adresinin bağlı bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine , kişi reşit değil ise kendisinin yada velilerinin ikamet adresinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile müracat edilerek açılmaktadır.

Tüm hukuki işlemlerinizde bir Avukattan hukuki danışmanlık almanız ve davanızı bir vekil Avukatın açması ve dava sürecini takip etmesi Hukuki güvenceniz açısından son derece önemlidir, lütfen bunu kesinlikle unutmayınız.

Yaş Düzeltme Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Yaş düzeltme davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte olan davalardır ve genellikle şahsi müracat ile açılmaktadır. Tüm Hukuk dilekçeleri resmi dilekçelerdir ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun Hukuk dilekçeleri mahkemeler tarafından kabul edilmektedir.

Tüm resmi dilekçeler Türkçe olarak yazılır ve Türk Alfabesi kullanılır. Farklı bir dil veya Türkçe Latin harfler dışında karakterler ile dilekçe yazılmamalıdır.

Dilekçelerin boş beyaz a4 kağıtlara siyah renk olarak bilgisayar yada daktilo ile yazılması tavsiye olunur. Dilekçeler tarih isim soyisim ve ıslak imza ile sunulmalıdır.

Aşağıda yaş düzeltme davası için dilekçe örneği metin word pdf ve odt türlerinde paylaşılmıştır.

Kısaca anlatmak gerekirse öncelikle hitap makamı davayı açacağınız İkamet adresinizin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yazılmalıdır. Davacı bilgilerinde yaşı düzeltilecek kişi ve vekil avukat bilgileri yada velayeten başvuruda velinin bilgileri yazılmalıdır.

Davayı Avukatınızın açmasını temin etmeniz hukuki güvenceniz açısından son derece önemlidir. Hukuki danışmanlık alarak davanızı vekil avukatınızın açmasını ve takip etmesini tavsiye ederiz. Dava sonucunda ulaşacağınız netice tamamen sizin sorumluluğunuzdadır bunu unutmayınız.

Daha sonraki açıklamalar kısmında örnektekine benzer şekilde kısa net açık anlaşılır cümleler ile öncelikle hatayı , hatanın sebebini ve isteminizi izah ediniz. Sonuç ve istem kısmında da Mahkeme Hakimliğinden isteminizi saygı ile sununuz.

Yaş düzeltme davalarının yalnızca yanlış olan yaşı doğru yaş olarak düzeltmek için açılabildiğini ve doğru yaşı ispat eder doğum belgesinin talep edileceğini unutmayınız. Doğum yaşını ispat eder belge bulunmuyor ise Adli tıptan veya Hukumet Tabibinden yada Sağlık Kurulundan yaş tespiti bilirkişiliği raporu istenmesi zorunlu olabilmektedir. Yani davada beyan değil resmi belgenin esas doğum tarihini belirttiğini kesinlikle unutmayınız. Belgelenmeyen doğum tarihi ve yaş Mahkeme tarafından doğru olarak kabul edilmez ve karara gerekçe edilmez.

Düzenlediğiniz dilekçeyi tarih isim soyisim ve ıslak imzalı olarak ilgili Mahkemenin kalemine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

İlgili mahkeme yargılama giderleri ve gider avansları mahkeme veznesinden nakit olarak ödenmektedir.

Yaş Düzeltme Davası Dilekçesi

Yukarıda izah olunan biçimde aşağıdaki örnek dilekçeyi kendi ihtiyacınıza göre düzenleyek Yaş düzeltme davası açabilirsiniz.

Hukuki danışmanlık alarak vekil avukatınızın davanızı açması hukuki güvenceniz açısından son derece önemlidir unutmayınız.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI
.................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE


DAVACI :  	(İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO)
		(VELİ İSE İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO VELAYETEN BABASI İSİM 			SOYİSİM TC KİMLİK NO )

İKAMET ADRESİ : 	(DAVACININ YADA VELAYET SAHİBİNİN İKAMET ADRESİ)

DAVALI :	NÜFUS VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		................. İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU : Yaş düzeltme istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-	Dilekçe ekinde tarafınıza saygı ile sunmuş olduğum doğum belgesinde de görülebileceği davacı oğlum / kızım Sayın ......................  ..................... tarihinde ............................................................. Devlet Hastanesinde doğdu.

2-	Yasal süresi içinde usulüne uygun şekilde Doğum Belgesi ile ............................ Nüfus Müdürlüğü'ne şahsen müracat ederek Nüfus Kaydını yaptım ve Nüfus Cüzdanını teslim aldım.

3-	Dikkatsizliğim sonucunda doğum tarihinin yanlış yazıldığını fark etmedim ve günümüze kadar da okul kaydı ve benzeri bir resmi işlem olmadığından durumun farkına varacağımız bir durum oluşmadı.

4-	Oğlumun / Kızımın ............... İlköğretim Okulu Okul öncesi eğitimi kaydını yapacağım sırada doğum tarihinin yanlış yazıldığını Okul müdüriyetinin uyarısı ile farkettim.

5-	Doğum tarihinin yanlış yazılması sebebi ile kaydının mümkün olmadığı ve tüm resmi işlemlerin kayıtlı doğum tarihine göre yapılabileceği tarafıma belirtildi.

6-	Oğlumun / Kızımın resmi kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için Sayın Mahkemenize dava açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK , Nüfus Hizmetleri Kanunu , ilgili tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Doğum Belgesi 

SONUÇ VE İSTEM : 
	
	Yukarıza arz ve izah olunan sebeplerden dolayı oğlumun / kızımın doğum tarihinin doğru doğum tarihi olan ...................... olarak düzeltilmesine karar verilmesi , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim
				
EKLER : 							Tarih , İsim Soyisim , İmza
1-	Doğum Belgesi (1 Sayfa)	

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Resmi Web Sitesi Linki : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top