Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi

Veraset İlamı yada başka adıyla mirasçılık belgesi aslında aynı belgedir, cumhuriyetin ilk yıllarında hukukuğa yerleşen tanım veraset ilamı iken günümüzde resmi yazışmalarda bile mirasçılık belgesi olarak anılmaktadır. Aslında tek bir belgedir ama iki isim de kullanılmaktadır. Veraset ilamı yada Mirasçılık belgesi vefat eden bireyin mirasında pay sahibi olan kişileri ve pay hisselerini belirten resmi hukuki belgedir.

Veraset İlamı yani mirasçılık belgesi ile ile mirasın kendisi yani vefat edenin maddi değeri olan tüm menkul gayrımenkul şirket ve fikri sınai hak gibi ekonomik bir karşılığı olan değerleri farklı konulardır. Veraset İlamı yani Mirasçılık belgesi yalnızca vefat eden kişinin mirasındaki hak sahiplerini ve oranlarını belirtmektedir. Veraset ilamı mirasın maddi içeriği ile ilgili hiçbir bilgi içermez.

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı vefat eden kişinin yasal resmi mirasçılarını içerecek şekilde yetkili mahkemelerce düzenlenerek açıklanan bir belgedir. Günümüzde Noterler birliği ve Adalet bakanlığının çalışması sonucunda Nüfus kayıtlarının da bilgisayar sistemleri ile yürütülüyor olması sayesinde noterlerdende veraset ilamı çıkartılabilmektedir. Yani Veraset ilamı vefat eden kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu sulh hukuk mahkemesinden veya herhangi bir noterlikten alınabilmektedir. Mahkemelerdeki genel dava yoğunluğuna nazaran noterlerden daha hızlı temin edilmesi mümkündür.

Mahkeme ile Noterliğin verdiği Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi aynı belgemidir ?

Noterlerden alınan mirasçılık belgesi ile mahkemeden alınan mirasçılık belgesi yanı veraset ilamı hukukta tam olarak eş belge olarak değerlendirilir, her ikisi ile her tür resmi işlem yapılabilmektedir. Yazım ve tasarım farkları olsa da iki belge de muristen kalan mirasın nasıl pay edildiğini tanımlayan belgedir. İkisi de her tür resmi işlemde kullanılabilir.

Veraset İlamı Mirasçılık Belgesini Kimler Çıkartabilir ?

Veraset ilamı çıkartmak yani mirasçılık belgesini mirasçıların herhangi biri veya birden fazlası notere veya bölge sulh hukuk mahkemesine giderek şahsen müracat ederek, kendi kimliğini ibraz etmek ve Murisin kişisel bilgilerini de sağlayarak talepte bulunabilirler. Noterliklerde 1 iş günü, mahkemelerde 1 2 hafta kadar sürebilmektedir.

Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi Neden çıkartılır ?

Verase İlamı yani mirasçılık belgesi murisin mirası ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde mirasçıların mirasçı olduğununu gösteren resmi belgedir. Tüm resmi kurum ve özel şirket işlemlerinde bu belge talep edilmektedir. Örneğin miras kalan bir mülkün satılması , murisin herhangi bir şirkette yer alan hissesinin mirasçılara tescil edilmesi , muris adına kayıtlı elektrik aboneliğinin mirasçılardan birine kaydedilmesi , murisin emekli maaşının eşine bağlanması gibi tüm resmi ve özel kurum işlemleri bu belge ile yürütülmektedir.

Veraset İlamı Çıkartırken Dikkat edilecek konular :

Veraset ilamı yani Mirasçılık Belgesi çıkartılırken miras hukuğunda belirli bir başlangıç noktası oluşturulduğunu da unutmayınız. Veraset illamı çıkartıldığı anda hukuki açıdan aşağıdaki durumlar oluşur;

Bir kişi veraset ilamı çıkardığı zaman mirası hukuk önünde kabul etmiş sayılır, Miras bir kişinin maddi varlıklarını ve borçlarını içerebilir bu sebeple muris borçlu olarak vefat etmiş bir kişi ise borçları da miras olarak kalabildiği için veraset ilamı çıkarıldığı zaman mirasın kabul edildiği anlamına geldiği unutulmamalıdır, Veraset ilamı miras ile ilgili bilgiler içermediği için veraset ilamına ek olarak murisin bilinen maddi varlıkları ve borçları değerlendirilmeli ve tercihen mahkemeden tereke dökümü istenmelidir, Mahkemeler murisler hakkında tereke düzenleyerek tüm maddi varlıklarını ve tüm borçlarını bir liste halinde toparlayarak kişiden alacağı olan resmi özel kurum ve kişi alacaklarının teslimini ve mirasçılar arasındaki mal paylaşımını düzenlerler.

Veraset ilamı çıkartılması mirasın kabul edildiği anlamı taşıdığı için muris hakkında reddi miras yapılması gerekiyorsa vakit kaybedilmeden reddi miras davası açılmalıdır, Reddi Miras Dava Dilekçe Örneği sayfamıza reddi miras hukuğu ve dava işlemleri ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapılmaktadır

Veraset ilamı ile ilgili bir başka konu da veraset ilamı çıkartıldıktan sonra herhangi bir mirasçı veya mirasın pay hisseleri ile ilgili itiraz var ise 1 ay içerisinde dava açılması gerekliliğidir. Hukuken Veraset ilamını çıkartan kişi veraset ilamında yer alan bir mirasçıya veya paylaşıma 1 ay içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir , bu süre sonucunda diğer mirasçılar ve paylaşım kabul edilmiş olur. Bu süreden sonra dava açılarak miras payları ve mirasçıların mirasçılığı ile ilgili itiraz yapılabilmektedir.

Veraset ilamı kan bağı ile olan veya vasiyet ile atanan mirasçıların tamamını kapsamaktadır, Resmi vasiyetname varsa ve mahkemeye sunulmuşsa bu vasiyete ve kan bağına göre karara bağlanarak veraset ilamı düzenlenmektedir.

Reddi Miras yapan mirasçılar reddi miras davası kararı kesinleştikten sonra veraset ilamından çıkarlar, daha önceki tarihlerde alınmış olan veraset ilamlarında isimleri bulunuyor olsa dahi reddi miras yapan kişiler mirasçılıktan ayrılırlar ve ayrılan kişilerin payları kalan mirasçılara normal hisseleri oranınca pay edilir. Mirasçılıktan ayrılan bir kişi vazgeçtiği payın bir kişiye kalmasını talep edemez, reddi miras yapan kişinin hissesi eşit olarak diğer kişilere paylaştırılır.

Tüm mirasçılar reddi miras yapar ise ve alt üst soy kan bağlı soyun diğer kollarında da hukuki mirasçı kimse bulunmaz ise miraçılık iddaalı dava açılabilmesi için mahkemeler belirli bir süre bekledikten sonra terekedeki alacaklılara davet çıkararak borçların ödenmesi için varsa malların devlet tarafından satışını ve mahkeme karaları ile borçlarının ödenmesini temin ettikten sonra terekedeki borç kalemleri bittikten sonra kalan menkul veya gayrımenkul sahipsiz kaldığı için hazineye tescil edilir.

Murisin üstüne kayıtlı şahıs işletmesi varsa vefatı ile ticaretten yani mali işlemlerden düşer ve resen kapanışı yapılır. Murisin Limited Anonim Şirket veya holding sahipliği veya hissesi varsa bu hisseler Verasat ilamındaki oranlar ile mirasçılarına pay edilirler, burada TTK ve Miras hukuğu iyi incelenmeli ve murisin borç ödemekten acziyeti bu tüzel kişilikler olan şirketleri nasıl etkilediği irdelenmeli ve gerekiyorsa reddi miras yapılarak şirket hisselerinin de reddedilmesi sağlanmalıdır. Murisin şahsi borçlarına ek miras bırakacağı şirket yada şirketlerin de borçları mirasçıların hissedar olmaları bakımından en azından vefat sonrası hisselerin mirasçılara tescil anından sonraki borçlar olarak mirasçıları da borçlu hale getirmektedir. Bu sebeple murisin hissedarı yada sahibi olduğu şirketlerin de genel durumu incelenmeli ve reddi miras kararı için şirketler de dikkate alınmalıdır.

Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi noter ve sulh hukuk mahkemesinden çıkartılabilmektedir, aynı dilekçeyi hitap makamını değiştirerek ve ilgili düzeltmeleri yaparak noterliğe veya mahkemeye sunmanız mümkündür. Müris vefat edeni , Mirasçı sizi temsil etmektedir, Tek bir mirasçı veraset ilamı yani mirasçılık belgesine şahsen mahkeme veya noterden başvurabilmetkedir.

Veraset ilamı çıkartıldığı anda mirasçılığın kabul edildiğini ve reddi miras yapılması gerekiyorsa vefat sonrası 3 aylık süresi bulunduğunu , miras ile alakalı çekişme veya anlaşmazlık bulunması gibi durumlarda ve daima haklarınızın kaybolmaması ve güvence altında olmanız açısından miras hukuğunda deneyimli bir avukat tarafından veraset işlemlerinin tamamlanması ve miras kalan maddi varlıkların mirasçılara tescilinin bir avukat tarafından yapılmasının daha sağlıklı olduğu bir gerçektir. Tüm işlemleri bir avukat aracılığı ile yapmanız menfaatinize olacaktır.

Sulh Hukuk Mahkemesi Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi Örneği		.............. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


	DAVACI : İSMİNİZİ SOYİSMİNİZİ YAZINIZ
	TC KİMLİK NO : 
	İKAMET ADRESİ : 

	MURİS : VEFAT EDEN YAKININIZ
	TC KİMLİK NO : 

	DAVALI : HASIMSIZ

	
	DAVA KONUSU : Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) talebimizin sunulmasından ibarettir.

	
	AÇIKLAMALAR : 

	1- Babam ...................................... ................. tarihinde vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak Annem ve çocukları olarak ben ve ............................... isimli kardeşim kalmışlardır.

	2- Murisin başka kanuni veya mansup mirasçıları bulunmamaktadır ve Muris vasiyet düzenlememiştir.

	3- Resmi kurumlarda müracatlarımızda zorunlu bulunduğundan Muris ................................... in mirasçılarını gösterir Veraset İlamının düzenlenerek tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

	
	HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunun ilgili maddeleri

	SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz edildiği gibi , Muris ..................................... in yasal mirasçılarını gösterir Veraset İlamı belgesinin tarfımıza verilmesini sayılarımla arz ve talep ederim. TARİH YAZINIZ

					DAVACI :
					İSİM SOYİSİM İMZA


EK :
Murisin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği


Noter Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi Örneği
		.......................................... NOTERLİK MAKAMINA

(BAŞVURU YAPILAN NOTER MAKAMINA YAZINIZ ÖRNEĞİN KADIKÖY 11. NOTERLİK MAKAMINA)	DİLEKÇE KONUSU : Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi) Talebimizin sunulmasından ibarettir.	Muris .................................. (Tc Kimlik No : .............................. )              (Babam) ................... tarihinde vefat etmiştir. Medeni Kanun ilgili maddeleri uyarınca murisin resmi mirasçıları arasında yer almaktayım. Resmi işlemlerde kullanmak üzere Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) düzenlenerek tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

EK : 
Murisin Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği İsim Soyisim :	

Tc Kimlik No : 

İkamet Adresi  :

Telefon Numarası :
						Tarih: 
						İsim Soyisim
						İmza
Scroll to Top