Makine Tesisat Muayenesi Dilekçe Örneği

Periyodik Ekipman Muayenesi Nedir?

İş ekipmanlarının, ”İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” uyarınca düzenli aralıklarla yapılan test ve kontrol işlemidir.

Periyodik Muayene Neden Yaptırılmalıdır?

İş ekipmanlarının işlevlerini gerektiği aksaklık çıkarmadan yerine getirmesi ve tehlike arz etmemesi önemlidir. İmalatından sonra piyasaya sürülen ekipmanların kurulum ve çalışma şartlarının ilgili standart ve üretici tavsiyelerine uygun olmalıdır Kurulum yapıldıktan sonra ancak periyodik muayene incelemesi ile kullanıma alınması gerekmektedir. Bakımları düzenli olarak günlük, haftalık ve ilk kullanımında kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Periyodik muayeneler kaza riskini en az seviyeye indirmek için adeta zorunlu bir ihtiyaçtır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Ayarlanmalıdır?

Periyodik kontrol aralığı ve muayene sıklığı standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, mümkün mertebe imalatçının öngördüğü aralıklarla yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları ve kullanım sıklığına göre belirli yönetmeliklerdeki istisnalar haricinde bir yılı aşmamalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Nedir?

Mal veya hizmetlerin niteliklerinin tespit edilmesi amacıyla test, çözümleme ve belgelendirme yapan kuruluştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Maddeleri Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı ve kapsamı Madde 1: (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşverenin genel yükümlülüğü Madde 4: (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.[1]


[1] İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Kanun No: 6331, Cilt: 52, Sayı: 28339, 2012, ss. 11647-11649.

Not: İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında yazılan maddeler ilgili kanundan çok kısa örnekler taşımaktadır; ayrıntılı göz atmak istemeniz halinde kaynakça yukarıda verilmiştir. Ayrıca farklı iş ekipmanları farklı prosedür ve dilekçeler gerektirebilmektedir. Diğer ekipmanlar hakkındaki ilgili yönergeler üzerine bilgi sahibi olmak için belediyelere danışabilirsiniz.

Makine Tesisat Muayenesi Dilekçe Örneği:

           .......BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ’NE
                               İlçe / İl

  ............ Mahallesi, ................ Pafta, ........... Ada, .............. Parsel sayılı yerde bulunan binanın denetimi tarafımızca yapılmaktadır. İnşaat, tesisat yönünden incelenmiş ve binanın tesisat projelerine uygun yapıldığı tespit edilmiştir. Binanın tesisat muayene kontrolünün yapılarak muayene raporunun verilmesini arz ederim. 

                             .../.../20...

(Mal Sahibi) İsim – İmza        (Yapı Denetim Firması) Ad – İmza
					   İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ	TEBLİGAT ADRESİ
Mah:		        Mah:	
Cad/Sok:		    Cad/Sok:	
Kapı No:		    Apt:	
		        Kapı No:	
		        Posta Kodu:	
		        İlçe:	
		        Şehir:	EK:	
1) Ruhsat 
2) Asansör / Yürüyen Merdiven tescil dosyası
3) Enerji Kimlik Belgesi
Scroll to Top