Kira Sözleşmesi Örneği

“Kira Sözleşmesi Örneği” başlıklı içeriğimizde, kiracı ve taşınmaz sahibi arasındaki hukuki bağı sağlayan kira kontratının koşullarının ne olduğunu, nasıl doldurulması gerektiğini tüm detaylarıyla öğrenebilir ve ilgili kira sözleşmesini word veya pdf formatında indirebilirsiniz.

Kira Sözleşmesi (Kira Kontratı) Nedir?

Kira kontratı veya kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan ve aralarındaki hukuki bağı sağlayan sözleşmeye denir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan kira kontratının tanımına, Borçlar Kanunu’nda şöyle yer verilmiştir: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi yapılırken hem kiraya veren hem de kiracı haklarına dikkat etmelidir. Sözleşme yapılırken karşılıklı yükümlülüklerin belirlenmesi ilerde doğacak uyuşmazlıklar karşısında mağdur olmamak için önemlidir. Kanunda yer alan hükümlere göre, sözleşmenin yazılı yapılması zorunlu değildir. Buna rağmen herhangi bir usülsüzlük durumunda ispat kolaylığı açısından kontrat yapılmış olması önem taşır. Sözleşme imzalamaktaki amaç, uyulması gereken kuralların ve hakların koruma altına alınmasıdır. Aşağıdaki başlıklarda sözleşmede yer alan genel ve özel koşullar ve öneriler sizlerle paylaşılmıştır.

Kira Sözleşmesinde Yer Alan Genel Koşullar (Konutlar için)
 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 18. İş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir.
Kira Sözleşmesinde Yer Alan Özel Koşullar (Konutlar için)
 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… Bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Eskişehir  Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
Kira Sözleşmesi İçin Öneriler ve Notlar
 1. Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb. fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi,
 2. Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak yazılması,
 3. Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen gösterilmesi,
 4. Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi,
 5. Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde belirtilmesi,
 6. Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da net bir şekilde sözleşmeye yazılması,
 7. Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi,
 8. SSK ve bağ kur emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması,
 9. Sözleşme yapıldıktan sonra (daha sonra ceza ve faiz ödeme durumunu ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre yasal süresi içinde,  ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması,
 10. İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından kestikleri gelir vergisi stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.
 11. Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını net olarak ödeyecek, ayrıca ödediği net stopaj düşülmüş oran kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine yatıracaktır.
 12. Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır.
Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Yazımızın sonunda word, pdf ve jpg formatında sunulan kira sözleşmesinin çıktısını aldıktan sonra yapılması gereken, lacivert tükenmez veya pilot kalem ile doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasıdır. Aksi takdirde, taraflardan biri herhangi bir sorun yaşadığında, bunun ispatı mümkün olmayacaktır.

Not: Bu içeriğimizde yer verilen “kira sözleşmesi örneği” Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından hazırlanan kira kontratıdır. Aşağıda konutlar/meskenler için ve iş yerleri için olmak üzere iki tür kira sözleşmesi örneği göreceksiniz. Yapmanız gereken, sizin için uygun olan kira kontratı örneğini indirmek ve taşınmaz sahibi ile birlikte, sözleşmede yer alan boşlukları doldurup imzalamaktır.

Kira Sözleşmesi Örneği (Konutlar İçin)
Kira Sözleşmesi Örneği (İş Yerleri İçin)

Kira Konusunda İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top