Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Mal sahibi, mesken ve iş yeri kiralamalarında, kiracı haklı neden olmaksızın gayrimenkulden tahliye edilemiyor. Ancak kanunda belirtilen haklı nedenlerin oluşması durumunda veya kiracı çıkacağı tarih konusunda bir taahhütte bulunmasına rağmen çıkmıyorsa tahliye davası açılabiliyor.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının tahliye edilmesi için izlenebilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. İcra veya Sulh Hukuk Mahkemesinde izlenebilecek 2 farklı süreç vardır. İlgili mahkemelere tahliye davası dilekçesi sunularak tahliye süreci başlatılır.

Kirayı Ödemeyen Kiracı Tahliye Edilebilir mi?

Bir konut kiraya verildiğinde kira geliri vergiye tabi tutulur. Bu sebeple kira geliri için beyanname hazırlanır ve buna göre de kademeli hesaplanan bir vergi ödemesi yapılır. Fakat dikkat edilirse gelirin beyanını söz konusu. Kira ödenmiyorsa bu ihtilaflı bir alacak olur. Hukuki sonuçları bulunduğu gibi mali sonuçları da mevcuttur. Alınamayan kiralar için ödenmesi gereken bir vergi de olmaz. Bu sebeple alınamayan kiralar vergilendirmede hesaplanmaz. Fakat tahliye için işlemlerin başlatılması gerekecektir.

Bunun için kiracıya ya noterden ihtarname gönderilerek kiracıya 30 gün içinde ödemeleri gerçekleştirmesi, aksi durumda tahliyesinin talep edileceği belirtilir ya da 30 günlük ödeme emri göndermek kaydı ile icra takibi yürürlüğe konur. Yine 30 gün içinde ödemeler gerçekleşmezse bu halde tahliyesi talepli davaya başvurulur. 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

6098 sayılı kanuna göre kiraya veren veya malik kendisinin, eşinin, alt soyu, üst soyu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açabilir. Dava açılması için ihtiyacın gerçek ve zorunlu durumlardan oluşması gerekmektedir. Gerçek ve zaruri ihtiyaç değilse tahliyeye karar verilemez. İhtiyaç tanık beyanları ile kanıtlanabilmektedir.

Yakın zamanda gerçekleşecek ihtiyaç için de tahliye davası açılabilir. Örneğin, askerden dönecek çocuğuna iş yeri açmak isteyen veya evlilik dolayısıyla kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahibinin, bu gibi durumları haklı sebeplere girmektedir.

Dava Ne Zaman Açılır?

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmesi belirli süreli ise, kira sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde açılması gerekmektedir.

Kiraya veren sözleşme süresi içerisinde veya en geç dava açma süresi içerisinde veya en geç dava açma süresi içerisinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak ihtar etmesi durumunda dava açma süresi bir kira yılı uzar. Uzayan dönem içinde dava açılabilir. Dava açma süresi ve Taraflar kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkeme kendiliğinden inceler dava şartlarını.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracının mülke ne zaman yerleştiği belli; ne kadar oturacağı belli değilse kiraya veren fesih bildirimi için ön görülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten itibaren 1 ay içinde dava açılabilir.

Kiracının Evden Çıkma Süresi Ne Kadardır?

Kiracı, kira borcunu ödediği ve kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmediği sürece, kira sözleşmesi belirli süreli ise belirli sürenin bitiminden en az on beş gün önce kiracı fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha yenilenir.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Her davanın süresi; mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması, adli tatil, duruşma aralıklarının uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir.

Tahliye Davası Harcı

Tahliye davasında harç, nisbi harca tabidir. Tahliye davası açılırken yıllık kira bedeli üzerinden nisbi oranda dava harcı alnımaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

       .......... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI: Ad Soyad (TC Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI: Ad Soyad (TC Kimlik No: ...)

ADRES :

KONU : Tahliye talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR: 
1. Davacının sahibi olduğu konut üzerinden kiracı, davalı ile kira sözleşmesi düzenlenmiştir. İlgili sözleşme .../.../.... tarihinde aylık 3.000,000 TL bedel olmak kaydıyla taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır.
2. Ancak taraflar arasındaki kira sözleşmesinin süresi sona ermeye yakın olan .../.../.... tarihinde, noterlik tarafından kira sözleşmesinin yenilemeyeceği bildirilmiş, sözleşme süresinin sona erdiği gün davaya konu olan yerin tahliye edilerek anahtar teslimi ihtarında bulunulmuştur.
3. Kira sözleşmesinden ileri gelen hükümlere uymamış olduğundan sözleşme hükümlerini ihlal etmiştir.

DELİLLER: Kira sözleşmesi, ihtarname ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK. md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen ve gerekçelendirilen nedenlerle, sözleşmenin feshi ile taşınmazın tahliyesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim.


                           .../.../....

                              Davacı
                             Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top