Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İtiraz Dilekçesi Nedir?

Borca itiraz dilekçesi borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri üzerine birtakım gerekçelerle borca itiraz etmek için icra dairesine yönelttiği dilekçedir. Borçlu, borca itiraz dilekçesi ile hakkında yapılan icra takibini durdurmayı amaçlamaktadır. Bunun için ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7gün içerisinde icra dairesine beyanını sunmalıdır. Borçlu, itirazını ilgili takibin yapıldığı icra dairesine ya da o daireye gönderilmek üzere herhangi bir icra dairesine yapabilir. 

Borçlu, borca itirazını sözlü ya da yazılı olarak yetkili icra dairesine sunabilir. Borca itirazın teknik herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Önemli olan borca itiraz edildiği iradesinin açıkça ortaya konulmasıdır. Bu anlamda borçlu, beyanını sunarken var olan delilleri de belirterek, borca itiraz dilekçesi hazırlamalıdır.  Yaşanacak süreç için bir avukat ile anlaşmak lehinize olacaktır.

Borca itiraz, usulüne uygun şekilde yapıldığında borçlunun itirazı bertaraf edilene kadar icra takibi durur. 

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Borca itiraz dilekçesi hazırlanırken itiraza konu icra takibinin dosya numarası ile takibin alacaklı tarafı dilekçede belirtilmelidir. Dilekçeyi hazırlayan veya vekili, ad ve soyadını da itiraz eden borçlu sıfatıyla belirtmelidir. Borçlu, itiraz konusunu hangi nedene dayandırıyorsa bunu net bir şekilde yazmalı ve itiraz gerekçelerini, varsa delilleriyle izah etmelidir.

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

          ......... İCRA MAHKEMESİNE


DAVACI : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)                                   

ADRES  :

DAVALI : Ad Soyad                   

KONU  : Borca ilişkin itiraz

DOSYA NO:            

AÇIKLAMALAR:
1. ..... takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emri .../.../.... tarihinde tebellüğ edilmiştir. Ancak itirazın son günü olan .../.../.... tarihine kadar İcra Dairesine gelip mal beyanında bulunulamamıştır. .../.../.... tarihinde geçirmiş olduğum ........ kazası nedeniyle ... ay boyunca hastanede tedavi görmek zorunda kaldım. (1. maddeye, borca "gecikmiş" itirazda bulunmanız halinde yer vermelisiniz.)
2. Alacaklı tarafından takibe konu olan borç, tarafımdan farklı tarihlerde 4 taksitte ödenmiş olup ödemeye ilişkin makbuzu ekte sunmaktayım. Ancak ödemeden sonra borca ilişkin senetleri almadığımdan söz konusu icra takibi başlatılmıştır.
3. Söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğumdan ve kanuni süresi içinde itirazda bulunamadığımdan, gecikmiş itirazda bulunmak üzere davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 2004 S. K. m. 65 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Ödeme makbuzları, doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, gecikmeli olarak yapılan işbu itirazlarımızın kabulü ile itirazın süresi içinde yapılmış sayılmasına, alacaklı tarafından ....... İcra Dairesinin ..../.... dosya numarası ile takibe konulan borç, tarafımdan ödendiğinden takibin durdurulmasına ve yargılama giderlerinin alacaklıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 

                           .../.../....
                          Davacı Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top