Emsal Krokisi Başvuru Dilekçesi

Emsal Nedir? KAKS Nedir?

Katlar alanının yani toplam inşaat alanının, parselin yüzölçümüne oranına katlar alanı kat sayısı (KAKS) denilmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği katlar alanı katsayısını (KAKS), yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının, imar parseli alanına oranı olarak tarif etmektedir.

Arsa Emsal/KAKS Değeri Nasıl Hesaplanır?

KAKS değeri, 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında; inşaatın yapılacağı yerin fiziki koşulları, alt yapı olanakları, arsanın büyüklüğü ve imar planlarına göre belirleniyor.

Emsal değeri hesabı için belirlenen KAKS değeri, toplam arsa alanı ile çarpılıyor. Elde edilen sonuç, inşaatın toplam alanını ifade ediyor. Yapılacak bina inşaat alanı imar planı üzerinde belirtilen inşaat emsalinden fazla olamıyor.

TASK KASK Oranları

KASK oranları 0.20, 0.30, 0.40, 1.0, 1.5, 2.0, 2.07, 2.5 ve 3.0 arasında değişkenlik gösterir. kat alanı katsayısı arsa alanı ile KAKS oranı çarpılarak bulunur.  Örnek vermek gerekirse KASK oranı 2,5, arsa alanı 2000 metrekare ise inşaat emsali= 2000 x 2.5= 5000 m2’dir. İnşaat emsali inşaat çalışmasına başlanan bir yapının imar planları doğrultusunda alınması gereken sınırlarının belirlenmesi için gerekir.

KAKS TASK Hesaplamaya Dahil Edilmeyen Alanlar

KAKS/TAKS hesaplama işlemlerinde ana yapı dışında kalan arıtma tesisi, trafo, akaryakıt pompası kanopiler, arkatlar, yangın merdivenleri, asansör boşlukları, zemine oturan avlular, iç bahçeler, havuzlar, teraslar, kamelya, kontrol kulübesi, istinat duvarı, otoparklar ve havuzlar taban alanına dahil değildir. Kaks emsal hesabına dahil edilmeyen alanlar ise bodrum kat, çatı katı, asma kat, çekme kat ve kullanılan tüm kartların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanlarının toplamıdır.

Emsal Krokisi Onaylatma Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamına ilişkin kroki evrakının onaylanması için belediyeye başvuru yapılabilmektedir. Emsal krokisi evrak onaylatma başvurusu için aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, emsal krokisinin onaylanmasını talep ettiğiniz yerin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Emsal Krokisi Onaylatma Başvuru Dilekçesi

          ............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
          İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


   .......... ili, ......... ilçesi, ......... Mahallesi, ...... ada, ...... parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan emsal krokisi evrakının kontrolünün yapılarak onaylanması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.

                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Taşınmaz Sahibi Bilgileri	
Adres     :
T.C. Kimlik No:
Telefon No.  :

Ekler:
1. Tapu sureti
2. Parsel aplikasyon krokisi sureti
3. Yapı kullanma izin belgesi sureti
4. Emsal krokisi (2 adet)
5. Harç makbuzu
Scroll to Top