İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi çalışan kişinin herhangi bir sebep ile işveren tarafından işten çıkarılması halinde işine mahkeme kararı ile dönmek için açması gereken işe iade davası için başvuru dilekçesidir.

İşe iade davaları İş Mahkemelerinde görülmektedir ve İşe İade Dava Dilekçesi İş Mahkemesi Hakimliğine sunularak dava müracatı yapılabilmektedir.

İşe iade davası şahsen de açılabilirken , iş hukuku son derece karmaşık bir hukuk alanı olması ve bir maddeye muhalaefet eden bir yazı , imza yada beyanın işe iade davasının neticesini etkileyebilecek olması sebebi ile İşe iade davalarının avukat nezaretinde yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Bu sebeple işe iade davası açmadan önce hukuki bilginiz yeterli değilse bir avukattan danışmanlık alınız ve imkanınız var ise kesinlikle bir avukat vekaleti ile dava sürecini yürütünüz. Tüm olası olumsuz sonuçlardan korunmanız için bu zaruridir.

İşe İade Davası Nedir ?

İşe iade davası bir çalışanın işini haksız bir sebep ile kaybetmesi ve işini sürdürmek dilemesine işveren tarafından bir sebep ile engel olunduğu ve çalışanın işini kaybettiği durumlarda işine dönebilmek yani eski işini sürdürmek için açması gereken davadır.

Kimse kimseyi sonsuza kadar çalıştırmak ile mükellef değildir fakat haksız yere işten çıkarılan bir çalışanın işe iade davası açma hakkı vardır.

İşveren tarafından iş akdi fesih edilen çalışanlar işe iade davası açabilirler fakat her işe iade davası açan kişi işe iade davasından olumlu bir karar alacağını düşünmemelidir.

İşe İade Davası hangi durumlarda açılabilir ?

İşe iade davası iş akdi işveren tarafından fesih edilen çalışanlar tarafından açılabilir.

İşveren kurum bünyesinde 30 dan fazla çalışan bulunuyor olması gerekmektedir.

Çalışanın haksız biçimde işten çıkarılmış olması gerekemektedir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin bitiminde işten çıkarılan kişiler ve belirli süreli iş sözleşmesi bitmeden kabahatleri yüzünden iş akdi fesih edilen kişiler işe iade davası açamazlar.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunan ve en az 6 aydan fazla yani 180 günden fazla kıdemi olan çalışanlar işe iade davası açabilirler. Bu süreden az çalışanlar ve belirli süreli iş sözleşmesi bulunanlar işe iade davası açamazlar.

İşe iade davası ile ilgili genel bilgiler iş kanunu 20. madde 1. bendinde izah olunmuştur.

İşe İade Dava Dilekçesi
İşe İade Dava Dilekçesi

İşe iade davası ne kadar süre almaktadır ?

İşe iade davaları 2 ay ve temyiz istinaf süreci 1 ay olarak belirlenmiş olsa da Adliyelerdeki genel yoğunluk içerisinde bu süre çok daha uzun sürmektedir.

İşe iade davasında Arabulucu başvurusu

İşe iade davası açılmadan önce arabulucuya gidilmesi ve Arabulucu huzurunda işveren ve çalışanın dava süreci yaşanmadan uzlaştırılması gayreti gerekmektedir.

Arabulucu huzurunda işe iade davaları bazı durumlarda çözümlenebilmektedir. Genellikle arabulucu huzurunda çözümlenen durumlarda işe iadenin kabul edilmesi veya bir maddi tazminat ile işe iade davasından vazgeçilmesi durumları ortaya çıkabilmektedir.

Çoğu işveren işe iade konusundaki arabulucu görüşmelerinde de uzlaşmayı kabul etmeyerek dava yolunu tercih edebilmektedir.

Arabulucu görüşmesinde uzlaşma çıkmadığı halinde, çalışanın kesinlikle durumu bir avukat ile değerlendirmeden dava açması önerilmemektedir.

İşe iade davası açan çalışan davada haklı bulunmaması halinde mahkeme masraflarını ve işverenin avukatlık masraflarını karşılamak durumunda kalabilmektedir.

İşe İade Davası hangi durumlarda açılamaz ?

İşe iade davası çalışanın iş akdini kendi fesih etmesi durumunda açılamaz, kendi rızası ile istifa eden kişinin işe iade davası açma hakkı yoktur.

İşveren tarafından haklı fesih şartları oluşan yani iş kanunu 25. madde 2. bendi kapsamında iş akdi fesih edilen kişiler işe iade davası açamazlar.

Kısaca özetlemek gerekirse Çalışan iş alanı dışındaki bir sebep ile sağlığını kaybeder ve çalışamaz hale gelirse , alkol uyuşturucu kullanımı sonucunda çalışmasına engel sağlık koşulları gelişirse , Bu belirtilen sebepler ile ard arda 3 iş günü veya bir ay içerisinde beş iş günü işe gelmezse işveren haklı fesih yapabilir ve işe iade davası açılma şansı yoktur. İşe iade davası bir şekilde reddedilmez açılır ise dahi işverenin sunacağı bilgi belge mahkeme kararı yada tutanaklar ile işe iade kararı alınma şansı yok denecek kadar azdır. Dava açılmaması tavsiye edilmektedir.

Aşağıdaki tüm durum örnekleri İşveren için haklı fesih gerekçeleridir ve hiçbirinde işe iade davası açılması makul görülmemektedir.

 • Çalışanın işyerinden kaynaklanmayan ve tedavisi mümkün olmayan sağlık sorunları sebebi ile çalışmasında sakınca olduğu sağlık kurulunca saptanması halinde.
 • Çalışanın önemli bilgiler ve vasıflar hakkında işvereni yanıltıcı gerçek dışı bilgiler sağlayarak işe kabul edilmiş olması.
 • Çalışanın işvereren veya işverenin aile üyelerinden birine ağır hakaretlerde bulunması, şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya fiziki şiddete başvurması.
 • İşveren hakkında asılsız küçük düşürücü kaysiyet kırıcı iddaalarda ve asılsız ihbarlarda bulunması.
 • İş ile ilgili herhangi bir kişiye cinsel tacizde bulunması.
 • İş ile ilgili herhangi bir kişiye fiziki şiddet , hakarette bulunması.
 • İşyeri veya iş ekipmanlarına kasıtlı zarar vermesi , işyerini kasıtlı zarara uğratması.
 • İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde etkisinde gelmesi , işyerinde kullanması, kullanmayı özendirmesi , çalışma arkadaşlarına bu maddeleri sağlaması satması veya kullandırması.
 • İşverenin güvenini kötüye kullanması , hırsızlık yapması ve yüzkızartıcı suç işlemesi.
 • İşverenin ticari sırlarını maddi manevi menfaati olsun veya olmasın herhangi bir üçüncü kişiye sızdırması veya herhangi bir alanda ifşa etmesi.
 • İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ard arda iki iş günü , herhangi üç iç günü yada izinden sonraki iki ayrı iş günü işe devamsızlık yapması.
 • Görevini kendisine birkaç kez hatırlatılmasına rağmen düzgün yapmamakta ısrar etmesi.
 • Şirketin herhangi bir malı yada ekipmanına yada şirkete emanet olan herhangi bir mal yada ekipmana bir brüt maaşı tutarından fazla zarar vermesi.
 • Yedi günden uzun hapis cezası alması veya uzun tutukluluk durumunun oluşması.

Çalışanın işten çıkarılmaya itiraz hakkı varmıdır ?

Evet çalışan işverenin iş akdini fesih etmesi durumunda dava yolu açıktır ve mahkemeye müracat ederek iş akdinin haksız biçimde fesih edildiğini ve mağdur edildiğini iddaa edebilir.

Bu davalarda işverenin fesihinin haklı olduğunu ispat etme yükümlülüğü olduğu gibi çalışanın da fesihin haksız olduğunu ispat etme yükümlülüğü vardır.

Mahkeme her iki tarafın da iddaalarını dinleyerek , delil ve belgeleri inceleyerek karar verecektir.

Her itiraz kabul görmediği gibi her iddaanın da ispatı zaruridir.

Bu sebeple İş kanunu 25. madde 2. bendi maddelerinden herhangi biri sebebi ile işine son verilen çalışanın bu fiili gerçekleştirdiği kesin ise itirazı kabul görmeyecektir, dava yoluna gitmesi yersizdir.

İşveren tarafından İş Akdinin Fesihindeki Hukuki Şartlar

İşveren iş akdini fesih ederse sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İşveren iş akdini fesih ettiği çalışana kıdem , ihbar tazminatı gibi hakları var ise eksiksiz olarak ödemek zorundadır.

Kıdem ve ihbar tazminatı iş kanununda belirtilen biçimde hesaplanmakta ve ödenmektedir.

İşe İade Davası Ne zaman açılmalıdır ?

İşe iade davası çalışan tarafından iş akdi fesih edildiği tarihten itibaren en çok 30 gün içerisinde açılmalıdır.

İş akdini kendi fesih eden çalışanın işe iade davası açması mümkün değildir.

Zaman aşımı var mıdır ?

Evet işe iade davaları 30 gün içerisinde açılmaz ise zaman aşımı vardır. Fakat işverenin çeşitli kabahatleri veya taahhütleri sebebi ile bu sürenin aşıldığı durumlarda da mahkemeler istisna kabul ederek davaları kabul edebilmektedir.

Fakat iş şansa bırakılmadan iş akdinin haksız yere fesih edildiği iddaasında olan çalışan işe iade davası açmalıdır.

İşe iade davası ne zaman açılmamalıdır ?

Çalışanın kabahati tartışmasız şekilde İş Kanunu 25. madde 2. bendine giren durumları oluşturması sebebi ile işveren tarafından haklı fesih gerçek bir fiil sonucunda yapılmış ise işe iade davası kesinlikle açılmamalıdır. Mahkeme kararı çok çok yüksek ihtimalde aleyhinize sonuçlanacaktır.

Hukuki görüş ve vekil avukat bulunmadan , hukuki danışmanlık alınmadan işe iade davası açılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

İşe İade Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

İşe iade dava dilekçesi İş Mahkemesi Makamına yazılır, Hukuken tam belirli olmasa da çalışan kendi ikametinin bağlı olduğu İş Mahkemesine yada İşveren kurum merkez adresinin bağlı olduğu iş mahkemesine müracat edilmelidir.

Arabuluculuk süreci de olduğu için doğru tercih işveren şirketin merkez adresinin bulunduğu ilçenin bağlı olduğu Adliyeye müracat edilmesi ve Arabuluculuk bürosundan arabulucu tayini talebinin sunulması yerinde olacaktır.

İşe İade Davası Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi konulu yazımız İşe İade Dava Dilekçesi ile iş mahkemesine müracattan önce yapılması gereken zorunlu arabuluculuk başvurusu müracatı için kullanabileceğiniz dilekçe örneğidir.

Arabuluculuk görüşmesi ve çabasından bir netice alınmazsa zorunlu olarak Dava yoluna gidilmelidir ve İşe İade Dava Dilekçesi İş Mahkemesi Makamına yazılmalıdır.

Tüm resmi dilekçeler gibi Türkçe olarak, dilbildisi ve dilekçe yazım kurallarına uyularak yazılması gerekmektedir.

Dava Dilekçelerinin en üstte Hitap makamı ve hemen altında davacı ve davalının kişisel bilgileri yer almaktadır, Bu bilgileri takip eden kısımda dava konusu başlığında davacının ne konu hakkında dava açtığını bir cümle ile anlaşılır biçimde ifade etmesi gerekemektedir. Hukuki sebepler ve deliller başlıkları davanın hangi kanunlara dayandırıldığı ve iddanın ispatını yapacak delilleri ifade etmektedir.

Açıklamalar kısmında önce genel bilgiler ve işe iade talebini sağlayan iddaalar anlaşılır biçimde ifade edildikten sonra istem paragrafında işe iade talebinizi sunmanız yerinde olacaktır.

İşe İade Dava Dilekçesi


	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ............................. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI : (İSMİNİZİ VE SOYİSİMİNİZİ TCKİMLİK NUMARASI VE İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)

DAVALI : (İŞE İADE DAVASI AÇTIĞINIZ ESKİ İŞVEREN ŞİRKETİN TAM ÜNVANINI VERGİ NUMARASI MERSİS BİLGİLERİ VE MERKEZ ADRESİNİ YAZINIZ.)

DAVA KONUSU : İşe İade Davası başvurumun sunulmasından ibarettir.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve sair mevzuat.

DELİLLER : SGK Hizmet Dökümü Belgesi .

AÇIKLAMALAR : 
1- Davalı kurumda .................... ile ........................... tarihleri arasında çalışmış durumdayım ve çalışma geçmişimi gösterir belgeler dilekçe ekinde Hakimliğinize saygı ile sunulacaktır.

2- ....................... Tarihinde tarafıma İş Kanunu ................. Maddesi uyarında iş akdimin fesih edildiği bildirilmiş olup görevime işveren tarafından son verilmiştir.

3- İşverenin iddaa ettiği ...................................................................................................... durumu yada fiili gerçeği yansıtmadığı için iş akdimin fesih edilmesi haksızdır.

4- Arabulucu görüşmesinde işe iade talebimin işveren tarafından kabul edilmediğini bilgilerinize sunarım.

5- Haksız sebep ile iş akdimin fesih edilmesi sebebi ile işe iademe karar verilmesi için mahkemenize başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : 
	
	Yukarıda belirttiğim sebepler ve Sayın Mahkemenizce resen takdir edilecek sebepler ile;

	A) İş akdi feshinin geçersizliğine karar verilmesi ve işe iade kararı verilmesi,
	B) Mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçecek süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarımın ödenmesine karar verilmesi,
	C) Mahkeme tarafından verilecek olan işe iade kararına işveren tarafından uyulmaması halinde 8 aylık ücret tutarınca taziminat ödenmesine karar verilmesi,
	D) Yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine kadar verilmesi,

		için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza :
EK: 	SGK Hizmet Dökümü
	Arabuluculuk Tutanağı

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat bilgi Sistemi üzerinde 4857 Nolu İş Kanunu Metni PDF Dosya türünde belgedir. Yazı konusunda inceleme yapılırken 15. ile 26. maddeler arası dikkatle okunmalıdır. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi sistemi üzerinde 7036 Nolu İş Mahkemeleri Kanunu Metni PDF Dosya türünde belgedir. Arabuluculuk konusuna 3. madde geneli dikkatli biçimde incelenmelidir. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7036.pdf

Scroll to Top