İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi işten çıkış gerekçesini belirten kodun belirli bir sebeple düzeltilmesi için sunulmakta olan dilekçedir. İşten Çıkış genel anlamı ile bir çalışan ve işveren arasındaki iş akdinin sonlanması anlamına gelmektedir , yani karşılıklı uzlaşma ile başlanan iş ilişkisinin herhangi bir sebep ile sonlanması işten çıkış yada iş akdinin sonlanması veya fesih edilmesi anlamına gelmektedir.

İşten çıkış birçok sebep ile olabilmektedir bunun başlıcaları karşılıklı uzlaşma ile işbirliğinin noktalanması , süreli iş akdininin süresinin dolması ve yenilenmemesi , bir tarafın fesih etmesi yada diğer tarafın fesih etmesi olarak düşünülebilir.

İşten çıkışın sebebi kararı kimin verdiği ve bu işten çıkışın hukuki boyutundan bu yazımızda bahsetmeye gerek yoktur, bu yazımız İşten Çıkış Kodu Düzeltme işlemi konusunda yazılmıştır.

İşten Çıkış Kodu Nedir ?

İşten çıkış kodu işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna iş akdinin sonlanma gerekçesinin bildirimi esnasında belirtilen koddur, yani iş akdinin neden sonlandığının gerekçesi SGKya işveren tarafından bildirilmektedir. Çalışanın istifa etmesi yani tek taraflı fesihi yada işveren tarafından neden iş akdinin sonlandırıldığı belirli bir kod ile bildirilmekteir.

Bu kod çalışanın işsizlik maaşı alması gibi konularda da etkili olduğundan işten çıkış kodunun gerçek ve doğru durumu ifade eder biçimde belirtilmesi zorunludur.

İşveren işten çıkış gerekçesini doğru biçimde belirtmek ile mükelleftir, kurum tarafından inceleme yapıldığında işten çıkış gerekçesini kanıt kabul edilir belgeler ile izah etmesi de beklenecektir.

Bu sebeple işten çıkış kodunun doğru belirtilmesi yasal zorunluluktur.

İşten Çıkış Kodu yanlış belirtilirse ne olur ?

İşten çıkış kodu işveren tarafından belirilmektedir ve bu kod insan hatası ile yanlış belirtilebilir, bu durumda İşten Çıkış Kodu Düzeltme talebi sunularak hatanın düzeltilmesi gerekmektedir.

İşten Çıkış Kodu Düzeltme için sunulacak dilekçe işveren tarafından düzenlenir ve kurumun ilgili il yada ilçe müdürlüğüne sunulur, kurum en çok 30 günde dilekçenin gereğini yapar.

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi nasıl yazılır ?

Sosyal Güvenlik Kurumun ilgili il yada ilçe müdürlüğü makamına hitaben dilekçe yazımına başlanmalıdır. Daha sonra mükellef şirket bilgilerini ve SGK işveren kodunu ve merkez adresini de belirterek kendini tanıtır.

Daha sonraki paragrafta hatalı olan işten çıkış kodu işlemini ve bu işlemin yapıldığı çalışanın özlük bilgilerini belirtir. İşten çıkış kodundaki hatanın neden kaynaklandığının da izah edilmesi beklenmektedir.

Daha sonraki paragrafta dogru kod ve doğru işten çıkış gerekçesi izah edilir ve hatanın düzeltilmesi talebi makama sunulur.

Dilekçe kaşe ve ıslak imzalı olarak kurum müdürlüğüne şahsen teslim edilmelidir, teslim esnasında şirketi temsil hakkını belirtir belgelerin beyanı istenebilecektir.

Dilekçenin şirketin müdürü tarafından sunulması gerekmektedir , şirketi temsil edecek bir müdür o esnada yoksa şirket hissedarlarından yarı hisseden fazlasını temsil edecek kadarının şahsen dilekçe sunması gereklidir, mali müşavir veya yetkilendirilmiş bir avukatın da dilekçe sunma yetkisi vardır, bunun dışında herhangi bir kişinin temsil etme hakkı bulunmamaktadır.

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi

Aşağıda işten çıkış kodu insan hatası ile yanlış girilen bir kişi ile alakalı hatanın düzeltilmesi için SGK müdürlüğüne müracat yapılan örnek bir dilekçe bulunmaktadır, ihtiyacınıza göre düzenleyerek başvurunuzu yapınız.

Sorumluluğun tarafınızda olduğunu ve bu işlem ile ilgili Mali Müşavirinize kesinlikle danışarak ve onunun bilgisi ve oluru ile hareket etmeniz gerektiğini unutmayınız.

		............................. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE KONUSU : İşten çıkış kodu düzelme istemimizin sunulmasından ibarettir.


	Kurumuza bağlı olarak faaliyetin göstermekte olan ........................ sicil numaralı ................... ünvanlı ............................... adresinde faaliyetini sürdürmekte olan ticari işletmeyiz. .................... tarihinde şirket muhasebemiz tarafından yapılan işten çıkış bildirgesi girişinde tamamen insan hatası ile işten çıkış kodu hatalı belirtilmiştir. Bu hata ................. tarihinde farkedilmiş olup düzeltilmesi için tarafınıza yazılı olarak müracat zaruretimiz hasıl olmuştur.

	Hatalı olan işten çıkış bildirgesi ........... tarihli ............... belge kodlu ........... Tc Kimlik Numaralı Sayın .................... ın ....... kodu ve ............ açıklaması ile yapılmış olan işten çıkış bildirge işlemidir. 

	Doğru işten çıkış kodu ise ........... kodu ve açıklaması .............. biçimindedir, durumu belirtir belge dilekçe ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuştur.

	İşten çıkış kodunun düzeltilmesi için gereğini saygılarmıız ile arz ederiz.

İşlem Tarihi :
Belge Kodu : 
İlgili Çalışan TC Kimlik No : 
Doğru işten çıkış kodu :
İşten çıkış tanımı :
							Tarih :
							Ünvan : 
							Kaşe İmza :
Ekler :
1- Sayın ............ tarafından düzenlenen istifa dilekçesinin fotokopisi
2- İstifanın kabulünü gösterir belgeler.
3- Yasal hakların tebliğini gösterir belge.
4- Maddi hakların ödendiğini gösterir belge.
5- İbraname 

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Web Sitesi : https://www.sgk.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu

Scroll to Top