Baz İstasyonunun Kaldırılması Dilekçe Örneği

Baz İstasyonu Nedir ve Niçin Kurulmaktadır?

Baz istasyonları; alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir. 

Baz istasyonları, mobil cihazlarla iletişim sağlamak amacıyla kurulmakta olup, baz istasyonlarının kapsama alanında olmayan yerlerde mobil iletişim kurmak mümkün değildir.

Baz İstasyonunun Kaldırılması Davasında İzlenecek Yöntemler Nelerdir?

Baz istasyonlarının kaldırılması için farklı durumlar nezdinde farklı yöntemler izlenmesi gerekebilmektedir.

İnsan sağlığına zarar verdiği iddiası dışında baz istasyonlarının güvenlik sertifikasında belirtilen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun şekilde kurulmadığı, başlangıçta bu değerlere uygun olarak kurulmuş olsa bile sonradan güvenlik sertifikasındaki limit değer ve güvenlik mesafelerine aykırı davranıldığı gerekçesi ile kaldırılmasına ilişkin talep ve itirazların buna ilişkin yasal mevzuat gereğince Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yapılması gerekmektedir.

Bu yönde yapılan talep ve itirazlara dair BTK’nın uygulamaları ve kararlarına karşı da idari yargıda dava açılmalıdır. Bu yöndeki emsal yargı kararları uyarınca baz istasyonlarının ilgili limit değerler ve güvenlik mesafelerine uygun olmasına rağmen zararlı olduğu iddia ediliyorsa, idari yargıda idareye karşı yönetmeliğin iptali davası açılması gerekliliği ifade edilmektedir.

Adli yargıda açılacak davalar açısındansa bu davalarda davanın kabul edilebilmesi için öncelikle baz istasyonunun buna ilişkin yönetmelikte açıklanan limit değerlere uygun bulunmadığı ve sağlığa zarar verdiğine ilişkin davacı iddialarının kanıtlanması gerekir. Burada da ölçümleri yapacak olan bilirkişilerin doğru şekilde tespit edilmesi ve bu ölçümlerin doğru şekilde yapılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Bununla birlikte komşuluk hukukundan kaynaklanan durumlarda el atmanın önlenmesi davalarının açıldığı da görülebilmektedir. Bu davaların dinlenebilmesi için kural olarak bir zararın ortaya çıkmış olması aranmaktadır. Emsal Yargıtay kararlarında da bu durumdan açıkça bahsedilmiş, ancak, istisnai durumlarda, henüz zarar doğmadığı halde, yakın gelecekte zarar doğacağının kuvvetle muhtemel ya da muhakkak ise bu hakkın kullanılabileceği açıkça ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere baz istasyonlarının uzun vadede sağlığa zarar vereceği veya verebileceği, baz istasyonlarından psikolojik olarak etkilenildiği ya da etkilenilebileceği şeklindeki kanıtlanması mümkün olmayan soyut iddialarla açılacak davalarda sonuç alınması mümkün olamayacaktır.

Buna rağmen her somut olayın unsurları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle hiçbir talep veya başvuru için benzer konulara bakarak varsayımlara hareket edilmemesi gerekir. Nitekim Yargıtay tarafından birbirine benzer konularda verilen çok farklı kararlarla her zaman karşılaşılabilmektedir.

Baz İstasyonları İçin Sadece Şikayet Olması Halinde mi Ölçüm Yapılmaktadır?

Baz istasyonları sadece şikâyet olması durumunda ölçülmemektedir. BTK tarafından Güvenlik Sertifikası düzenlenmiş olan her baz istasyonu gerek BTK Uzmanları gerekse BTK’dan Ölçüm Yetki Belgesi almış olan kurum, kuruluş veya şirketler tarafından ölçülmektedir.

Baz İstasyonlarının İnsan ve Çevre Sağlığına Olası Etkileri Konusunda BTK Tarafından Neler Yapılmaktadır?

Ülkemizde cihaz başına uygulanan elektromanyetik alan limit değerleri, çalışmaları Avrupa’da birçok ülke tarafından kabul edilen ve bağımsız bir kuruluş olan Uluslararası Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen limit değerlerin 2/9’una tekabül etmektedir. Örneğin, GSM 900 için ICNIRP’nin ortamda aşılmamasını tavsiye ettiği elektrik alan şiddet değeri, E= 41 V/m iken, ülkemizde bu değer cihaz başına E= 9,15 V/m’ye indirilmiş durumdadır. Aynı noktada çok daha fazla baz istasyonu kurulması durumunda ise ortam olarak ICNIRP’nin önerdiği 41 V/m’nin % 75’i  hedef değer olarak alınmaktadır. Dolayısıyla cihaz başına getirilen 9,15 V/m’lik limit değer ile ülkemiz gelişmiş pek çok ülkeden daha korumacı bir yaklaşım göstermektedir.

Baz İstasyonunun Kaldırılması Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Baz istasyonları kimi zaman yanlış ölçüm vb. durumlardan ötürü insan sağlığına ciddi bir tehdit olabilmektedir. Baz istasyonu kaynaklı herhangi bir şikayetinizi, bir dilekçe yazarak ilgili makama iletebilirsiniz. Baz istasyonunun kaldırılması talebiniz için aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, bulunduğunuz şehrin asliye hukuk mahkemesine teslim ediniz.

Baz İstasyonunun Kaldırılması Davası Dilekçe Örneği:

      ......... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. KİMLİK NO: ...)

ADRES :

DAVALI: (Hangi GSM firması aleyhine açılıyorsa o firma/firmalar yazılacak) 

ADRES : Avea İletişim Hizmetleri AŞ. Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka İstanbul

KONU : Baz istasyonunun kaldırılması talebi

AÇIKLAMALAR: 
1. Davalıya ait olan ve .............. adresinde kurulu bulunan baz istasyonuna komşu binada ikamet etmekteyiz. Sözü edilen baz istasyonu kurulduktan sonra ben ve birlikte yaşadığım aile fertlerinde baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, stres vb. rahatsızlıklar meydana gelmiştir. Aynı şekilde baz istasyonunun bulunduğu muhitte yaşayanlarda da benzer şikâyetler bulunmaktadır.
2. Baz istasyonlarının insan sağlığı bakımından zararlı olduğu yönünde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası ve ulusal kuruluşun raporları bulunmaktadır.
3. Yargıtay incelemesine intikal etmiş bir davada da, yerel mahkemece verilen baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin karar yargıtay tarafından da onanmıştır. (Yargıtay. Hukuk Dairesi ..../.... E., ..../.... K.) Bu nedenlerle işbu davanın ikamesinde zaruret hasıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER: M.K., HUMK ve ilgili mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER: Sağlık raporları, baz istasyonlarına ilişkin uluslararası ve ulusal kuruluşların raporları, bilirkişi incelemesi, sair ve her türlü delil. 

SONUÇ VE İSTEM: Davalı ile duruşmamızın icrasına, her türlü maddi ve manevi tazminat haklarım saklı kalmak kaydıyla yukarıda adresi belirtilen davalıya ait baz istasyonunun kaldırılmasına, ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bulunduğundan, anılan baz istasyonunun faaliyetinin dava süresince durdurulması için tedbir karar verilmesine, ücreti vekalet ve masrafları davalıya tahmiline dair karar verilmesini dilerim. .../.../....

                             Davacı Ad Soyad
                                  İmza

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Kullanılan görsel Asia Times’tan edinilmiştir.
 2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). Baz İstasyonları.

Baz istasyonu talebine ilişkin yazımıza da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Baz İstasyonu Talep Dilekçesi

Scroll to Top