Baz İstasyonu Talep Dilekçesi

Baz İstasyonu Nedir?

Baz istasyonları; alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir. 

Baz istasyonları, mobil cihazlarla iletişim sağlamak amacıyla kurulmakta olup, baz istasyonlarının kapsama alanında olmayan yerlerde mobil iletişim kurmak mümkün değildir.

Baz İstasyonu ile Kapsama Sağlanan Alanlara İlave Baz İstasyonu Kurulmasının Nedeni Nedir?

Bir baz istasyonu üzerinden sınırlı sayıda abone iletişim kurabilmektedir. İşletmecilerin abone sayılarının artmasına bağlı olarak; arama başarısızlıklarının en düşük seviyede tutulabilmesi ya da kurulan iletişimin kesintisiz olarak devamının sağlanabilmesi için kapsama sağlanan yerlerde de ilave baz istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Aksi halde, kapsama alanında olsalar bile kapasitenin dışında kalan aboneler iletişim sağlayamayacaklardır. Şehir merkezlerine kurulan baz istasyonlarının çoğu kapasite artışını sağlamak amacıyla kurulmaktadır.

Elektromanyetik Alan Nedir?

Elektromanyetik alan, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgalar ise Elektrik Alan (E) ve Manyetik Alan bileşenlerinden oluşan ve ışık hızı ile hareket eden dalgalardır. Günlük hayatta televizyon ve radyo sinyallerinin alındığı her yerde, bilgisayar ekranı karşısında, elektrikli battaniye ya da mikro dalga fırın gibi elektrikli aletleri
kullandığımız durumlarda elektromanyetik dalgalara maruz kalırız.

Baz İstasyonunun Elektromanyetik Alan Değeri Nasıl Ölçülür?

Baz istasyonlarıyla ilgili olarak ölçüm talebinizin bulunması durumunda, BTK tarafından Ölçüm Yetki Belgesi verilen, kurum, kuruluş ve şirketlere 1.052,09  TL’yi (2018 yılı için) geçmemek üzere bedeli mukabilinde ölçüm yaptırılabilmektedir. Söz konusu firmalara ilişkin güncel listeye internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Baz İstasyonları Güvenli mi?

Tüm dünya da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde baz istasyon başvuruları Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na yapılır ve kurulum öncesinde yapılan başvuru detaylı olarak incelenir; kurulum sonrasında ise ilgili baz istasyon başvurusunda belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediği denetlenir.

Baz İstasyonları Nerelere Kurulabilir?

Mobil haberleşme sistemleri, birçok baz istasyonundan meydana gelen hücresel bir yapı şeklinde oluşturulmaktadır. Baz istasyonları, “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine uyulması kaydıyla kapsama ve kapasite artışı sağlanması gereken yerlerde kurulabilmektedir.

Baz İstasyonlarının Kurulmasında Düzenleme Yetkisi Kimdedir?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca baz istasyonlarının kuruluşunda uyulması gereken kriterlerle ilgili düzenleme yapma yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundadır.

Baz İstasyonun İlgili Mevzuata Uygun Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Herhangi bir baz istasyonuna, Yönetmelik hükümlerine göre baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulduğunun bir göstergesi olarak BTK tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu baz istasyonlarına güvenlik sertifikası düzenlenmiş olup olmadığı hususunda, baz istasyonu sahibi mobil işletmeciden veya bunun mümkün olmaması durumunda BTK Bölge Müdürlüklerinden bilgi temin edilebilir.

Baz İstasyonlarının Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan elektronik haberleşme istasyonlarına 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücretin belirlenmesi ve yer seçim belgesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan elektronik haberleşme istasyonlarına 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücretin belirlenmesi ile yer seçim belgesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yönetmeliğin devamı için tıklayınız.

Baz istasyonu kurma talebi için aşağıdaki dilekçeyi ister el yazınızla ister word-pdf formatında indirip doldurduktan sonra ilgili belediyeye teslim ediniz.

Baz İstasyonu Talebi Dilekçe Örneği:

                                                   
                             .../.../20..   


           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
        (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 
                           ŞEHİR   27.01.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretini Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli izinleri vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri olmayan yerlerde ilgili Belediyeler yetkilendirilmiştir.
   Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz yetki sınırlarında yer alan .......... Mahallesi ......... Sokak ..... no ...... pafta ...... ada ....... parsel olarak kayıtlı taşınmazların üzerine elektronik haberleşme istasyonu tesis edileceğinden gerekli izinlerin verilmesi hususunu arz ederim. 
                                                                                      

                               Ad Soyad
                                 İmza


Adres :
Cep Tel:

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Baz İstasyonları – Sık Sorulan Sorular. (Erişim tarihi: 19.03.2021)
 2. Resmi Gazete. Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, 27 Ocak 2018. (Erişim tarihi: 19.03.2021)
 3. Kullanılan görsel Asia Times’tan alınmıştır.

Baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin yazımıza da aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

Baz İstasyonunun Kaldırılması Dilekçe Örneği

Scroll to Top