Asgari Mesafe Tespit Tutanağı

Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Nedir?

Asgari mesafe tespit tutanağı; aynı istikametteki en yakın LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı, EPDK hitaplı, imzalı ve resmi mühürlü belgeye verilen addır.

Kilometre Tahdidi Nedir?

Aynı istikametteki iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki asgarî mesafe anlamına gelmektedir.

EPDK Nedir?

Elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Sonraki yıllarda belirli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının düzenlenmesi görevleri de verilmiştir. Akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisine sahiptir.

Bir kamu kurumu olmasına karşın hükümetin vesayeti altında değildir. Dolayısıyla bağımsız bir üst kurul olarak varlığını sürdürmektedir. Böylece enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.

Asgari Mesafe Yönetmeliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yayımlamış olduğu yönergeler şu şekilde:

Kilometre tahdidi, 5307 sayılı Kanunda, “Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafe” olarak tanımlamıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37′ nci maddesi ise, “Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz.” hükmünü amirdir.

Sonuç olarak, imar planında 01/01/2005 tarihinden sonra LPG istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda, şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir.

01/01/2005 tarihinden önce imar planında akaryakıt istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerlerin LPG otogaz bayilik lisansı başvurularının asgari mesafe tespit tutanağından muaf tutulmasına yönelik herhangi bir işlem tesisi ise, ilgili mevzuat çerçevesinde, mümkün bulunmamaktadır.

LPG otogaz istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

a) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafe bulunur,

b) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yollar yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilir.

c) Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe ölçümlerinde iki yapı arasındaki mesafe dikkate alınır.

Ayrıca, LPG otogaz istasyonları arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve ölçümlerde LPG otogaz istasyonları kendi aralarında değerlendirmeye tutulmakta olup, sadece akaryakıt istasyonlarını bulunduran tesisler değerlendirmede göz önüne alınmamaktadır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında, LPG Otogaz İstasyonları Arasındaki Mesafe Tespit Tutanağı Hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Duyurusu:

Petrol Piyasası Kanununun 8. maddesinin, 4 paragrafında mesafe tahdidine ilişkin hükümlerin uygulanması için, 01.01.2005 tarihinden sonra Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre çalışma ruhsatı alan LPG otogaz istasyonları müracaatlarında, şehir içlerinde belediye ve büyükşehir belediye başkanlıklarınca, şehir dışlarında Valiliklerce düzenlenmiş “Asgari Mesafe Tespit Tutanağı” aranması hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, LPG otogaz istasyonları, lisans başvurusu için temin edilecek Asgari Mesafe Tespit Tutanağının; aynı yol üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG istasyonları arasındaki mesafenin şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere mesafe tespitinin yapılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hitaplı, imzalı ve resmi mühürlü belge olması gerekmektedir.

Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sayfasından edinilmiş aşağıdaki formu veya büyükşehir belediyelerinden temin edebileceğiniz formu, eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra ilgili belediyeye teslim ediniz.

Asgari Mesafe Tespit Tutanağı:

Yararlanılan Kaynaklar

  1. EPDK. Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Örneği.
  2. EPDK. Asgari Mesafe Yönetmeliği.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) insternet sayfası

Scroll to Top