Bez Afiş İzin Dilekçesi

Bez Afiş Nedir?

Tanıtım, duyuru ve reklamlarınızı duyurmanız için reklamcılık alanında sıklıkla tercih edilen bir baskı yöntemidir.

Bez afiş asabilmek için gerekli prosedürler belediyeden belediyeye farklılık göstermektedir. Aşağıda uzunca bir alıntı yaptığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilan ve reklam yönetmeliğinden kimi kısımlara daha ayrıntılı göz atabilirsiniz.

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilan ve reklam etkinliklerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendine, 23.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (n) bentlerine; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanuna, 3194 sayılı İmar Kanununa ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama Araçlarına İlişkin Tanımlar

Madde 5-Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme araçlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,

Reklâm Panosu: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan yazılı veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir ünitelerini,

Tanıtım Panosu/Levhası/Tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum, sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir ünitelerini (tabelaları),

İsim-Unvan Panoları: Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklâm levhalarını,

Çatı Reklâmları: Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimarî yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklam panolarını,

Çatı Üstü Reklam Panoları: Bina ve benzeri yapıların bina, çatı ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilmiş reklam panolarını,

Yer ve Yön Gösteren Panolar: Bu Yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihî-turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhaları,

Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam araçlarını,

gibi uygulama araçlarını ifade eder.

Bez Afiş Fiyatları

Bez afiş fiyatları matbaa veya baskı merkezlerine göre farklılık göstermektedir. Ancak afiş gramı üzerinden fiyat örneği verecek olursak, 280 grm’lık bir dijital baskının ücreti İstanbul’da ortalama 35 TL’dir.

Bez Afiş İzni İçin Nereye Başvurulur?

Başvuru yeri belediyeden belediye değişebilmektedir. İstanbul için başvuru yeri Gelirler Müdürlüğüdür. Diğer şehirlerin başvuru prosedürlerine internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Kağıt afiş asma panoları haricinde İstanbul genelinde kağıt afişleme yapmak yasaktır. Bu panolara afiş asılabilmesi için Gelirler Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. İzin alınması üzerine ilan-reklam vergisi ve asma, tahsis, bakım ücretleri Gelirler Müdürlüğüne beyanname ile bildirilecek ve ödenecektir.

Bez Afiş İzni İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Bez afiş izni için istenen; afişlerin asılacağı yerler, asılma süresi, reklam ibaresi, bez afişin boyutlarının belirtildiği bir dilekçedir.

Aşağıdaki dilekçe örneğini el yazınızla veya word formatında indirip kendi bilgilerinize göre doldurduktan sonra ilgili yere teslim edebilirsiniz.

Bez Afiş Dilekçe Örneği:

                                Tarih
                 T.C.
            ............. BELEDİYESİ
           ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI’NA


   ....................... adresinde faaliyet göstermekte olan ................. unvanlı işletmenin tanıtımını yapmak amacıyla ............ tarihine kadar bez afiş hizmetinin harç mukabilinde izninin tarafınızca uygun görülmesi hususunu saygı ile arz ederim.


                               Ad Soyad
                               T.C. No
                               Vergi No
                               İletişim

Yararlanılan Kaynaklar

 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İlan ve Reklam Yönetmeliği Birinci Kısım. (Erişim tarihi: 10.03.2021)
 2. Gelirler Müdürlüğü, Kağıt Ve Bez Afiş Reklam Unsurları. (Erişim tarihi: 10.03.2021)
Scroll to Top