Zemin Etüt Raporu Onayı Başvuru Dilekçesi

Zemin Etüdü Nedir?

Zemin etüdü bina yapılacak arsanın zemin özelliklerini belirlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmanın amacı, bir araziye bina yapılmadan önce zemini iyice tanımlamaktır. Örneğin zeminin taşıma gücü ne kadardır, zemin hakim titreşim periyodu nedir, zeminin cinsi nedir, zeminde sıvılaşma riski var mı, heyelan gibi problemler görülebilir mi, yer altı suyunun zemine etkisi ne kadardır, alınması gereken önlemler nelerdir? Bina yapılmadan bu soruların bir rapor halinde yanıtlanması gerekir. İşte zemin etüdü bunlar için yapılır. Jeofizik yöntemlerden sismik kırılma yöntemi ve araziden alınan zemin numuneleri üzerinde yapılan zemin mekaniği analizleri ve sahada yapılan jeolojik gözlemlerin birlikte değerlendirilmesi ile zemin etüt raporları hazırlanmaktadır.

Genel Tanımlar

Zemin: Mevcut ve yeni yapılacak binaların temel oturum alanı, temel etki derinliği ve çevresini de içerisine alan toprak, dolgu ve kaya birimlerini tanımlamaktadır.

Zemin ve Temel Etüt Raporu: Her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma verileri ile geoteknik değerlendirmeleri içeren, bu Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına göre hazırlanan rapordur.

Zemin ve Temel Etüt Ekibi: Zemin ve temel etüdü sorumlusu mühendis tarafından oluşturulan, etüt kategorisinin gerektirdiği çalışmalara uygun olarak inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin yer aldığı çalışma grubudur.

Kontrol Mühendisi: Yapılan hizmetin kabulüne ilişkin ilgili mevzuat (standart, yönetmelik vb.) bilgisine sahip mühendistir.

Veri Raporu: Arazi ve laboratuvarda gerçekleştirilmiş zemin araştırmalarından elde edilen verilerin sunulduğu rapordur.

Geoteknik Rapor: Statik, dinamik ve deprem etkileri göz önüne alınarak, arazi zemin modelinin oluşturulduğu, zemin tabakaları için geoteknik tasarım parametrelerinin verildiği, temel tipleri seçimine ilişkin seçeneklerin irdelendiği, mühendislik analizleri ve değerlendirmeler ile temel tasarımına ilişkin önerilerin sunulduğu rapordur.

Zemin Etüt Raporu Nasıl Hazırlanır?

1) Sondaj çalışmaları videoya çekilerek rapor ile beraber teslim edilecektir.

2) Çalışma yapılacak her sahada alanın büyüklüğüne göre en az 2 sismik yapılmalıdır.

3) Alüvyon, yerleşime uygun olmayan alanlar, ayrıntılı jeoteknik rapor gerektiren alanlar, heyelan riski olan bölgelerde ve dolgu sahalarda her 250 m²ye 2 sondaj, 250 m²yi geçen sahalarda her 250 m² ilave 1 sondaj çalışması yapılmalıdır. Sondaj çalışmalarında bir sondajda neler yapılması gerekiyorsa hepsi uygulanmalı ve her sondajdan alınan numuneler laboratuarda test ettirilmelidir. Alivyon sahalarda geoteknik rapor hazırlanması zorunludur. Yapılan geoteknik çalışmada iyileştirme önerileri de rapor halinde eklenmelidir.

4) Alüvyon, yerleşime uygun olmayan alanlar, ayrıntılı jeoteknik rapor gerektiren alanlar, heyelan riski olan bölgeler ve dolgu sahalar dışındaki bölgelerde 2 katın üstünde ki her sahada 500 m²’ye 2 sondaj, 500 m²yi geçen sahalarda her 500 m² ye ilave 1 sondaj çalışması yapılmalıdır.

5) Çok büyük sahalarda yapılacak projenin özelliklerine göre yerbilimci ekibimizle çalışmalar planlanabilir.

Zemin Etüt Raporlarının Kontrol Edilmesi

Zemin etüt raporları müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrol edilir. Eksik raporların tamamlanması sağlanır. Teknik elemanlarımızca sahada kontrol edilmeyen zemin etüt çalışmaları kabul edilemez. Ve hazırlanmış olan zemin etüt raporları statik hesaplar ve ruhsat için kullanılamaz. Problemli sahalara Geoteknik rapor istenir. Geoteknik raporun Geoteknik konusunda yüksek lisans yapmış uzmanlar tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Raporlarda Olması Gereken Meslek Disiplinleri

Zemin etüt raporlarında; jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisi imzaları olmalıdır.

Meslek Odalarına Onay Zorunluluğu

Hazırlanmış olan raporun sorumluluğunu alan yerbilimcinin (jeofizik veya jeoloji mühendisi) bağlı bulunduğu meslek odasından onay alması gerekmektedir. Raporlar için noterden rapora ait sorumluluk beyanı ve İBB Sicil kaydı istenmektedir.

Zemin Etüt Raporu Onayı Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Zemin etüdü, bina yapılacak arsanın zemin özelliklerini belirlemek yapılması gereken bir çalışmadır. Zemin etüdü onayı talebiniz için aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, zemin etüdünü onaylatmak istediğiniz yerin bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne teslim ediniz.

Zemin Etüt Raporu Onayı Başvuru Dilekçesi:
          .......... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   ......... ili, ......... ilçesi, .......... Mah. ....... pafta, ....... ada, ........ parsel numaralı taşınmaz için hazırlanmış olan zemin etüt raporunun kontrol edilerek onaylanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 


                                Tarih
                               Ad Soyad
                                 İmza

Taşınmaz Sahibi İletişim Bilgileri:	
Adres :
T.C. No:
Tel No :

Ek:
1) Zemin Etüt Raporu

Yararlanılan Kaynaklar:

Kadıköy Belediyesi. Beton Zemin Başvuru Testler.

Scroll to Top