Yaş Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

Yaş Düzeltme Davası Nedir?

Yaş düzeltme davaları, nüfus cüzdanında görünen yaşı bir sebeple küçültmek veya büyütmek için açılan davalardır. Yaş düzeltme davası isminden de anlaşılacağı üzerine “Nüfus Kaydının Düzeltilmesi” olduğundan davayı açan kişi; mahkemeden, yaşın büyütülmesini isteyebileceği gibi küçültülmesini de isteyebilir.

Her ikisi içinde uygulanacak prosedür ve hukuki yol aynıdır. Mahkeme gerekli koşulların bulunması halinde kişinin talebini değerlendirip davanın reddine veya kabulüne karar verecektir. “Yaş düzeltme davası” bir sebeple yanlış kayda geçen yaşın düzeltilmesi ve objektif gerçekliğin tesisi amacı ile açılır. Dolayısıyla bu dava türü her ne kadar “Nüfus Kaydının Düzeltilmesi” davalarından olsa da “isim değiştirme” ve “isim ekletme ” davalarından faklı hukuki prosedürlere tabidir.

Yaş Düzeltme Davası Açabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

 • Kişinin hastane veya doğum evinde doğmamış olması gerekir,
 • Değiştirilmesi istenen yaş ile kişinin dış görünüşünün uygun olması gerekir,
 • Kişinin değiştirmek istediği yaşta bir kardeşinin olmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların sağlanması halinde mahkeme yaşın değiştirilmesine karar verebilecektir.

Yaş Düzeltme Davasının Askerliğe Etkisi Nedir?

Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz. Ancak; yoklamaları sırasında aile kütüğünde yazılı yaşları ile görünümleri uyumlu olmayanlardan kayden yaş düzeltmelerine engel bulunmayanların yaşlarının düzeltilmesi için askerlik şubesi başkanı tarafından Cumhuriyet savcısına müracaat olunur ve yargılama sonucuna göre askerlikleri yaptırılır.

Birinci fıkra uyarınca yaşları düzeltilenlerden düzeltilen yaşlarına göre henüz askerlik çağına girmemiş olanların yoklamaları emsalleri ile birlikte yapılarak silah altına alınırlar. Birinci fıkra uyarınca yaşları düzeltilenlerden düzeltilen yaşlarına göre askerlik çağına girmiş ancak 23 yaşını bitirmemiş olanlar yoklamalarını müteakip emsalleri ile birlikte silah altına alınırlar. Düzeltilen yaşlarına göre 23 yaşını bitirmiş olanlar ise yoklamalarını müteakip Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilirler.

Yaş Düzeltme Davalarında Yargılama Süresi Ne Kadardır?

Yaş düzeltme davalarında yargılama süresi mahkemelerin yoğunluğuna göre 2-6 ay arasında değişebilmektedir. Mahkemece, kemik yaşının tespitine ilişkin bir talep söz konusu olması halinde dosyanın Adli Tıp Kurumuna gitmesi, kurumca incelenmesi ve geri dönmesi süreçleriyle birlikte bahsedilen yargılama süresi bir müddet daha uzayabilmektedir.

Yaş Düzeltme Davasını Kişinin Kendisi mi Açar, Ailesi mi?

Yaş düzeltme davası, kişi ergin ise kendisi, değilse; velisi veya vasisi tarafından açılacaktır. Bunun dışında Cumhuriyet savcısı da dava açılması talepli olarak yaşın düzeltilmesini sağlayabilmektedir.

Yaş Düzeltme Davalarında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Hükümde görüldüğü üzere ilgili dava, kişinin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Bu davada davalı olarak, davacının yerleşim yerinde bulunan nüfus müdürlüğü gösterilmelidir.

Not: Değiştirilmek istenen yaş, gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Yine emsal yargı kararları da mutlaka dilekçeye eklenmeli, ilgili kanun maddelerine de somut olay ile bağdaştırılarak dilekçede yer verilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize göre gerekli değişiklikleri yapınız. Ayrıca sürecin daha sağlıklı olması adına bir avukata da danışabilirsiniz.

Yaş Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

       ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI: ... İl Nüfus Müdürlüğü

ADRES :

KONU : Yaş düzeltme (yaş küçültme/büyütme) isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
1. ..... tarihinde doğdum. Buna rağmen nüfus cüzdanımda, nüfus memurlarının hatasına binaen doğum tarihim ..... olarak yazılmıştır.

2. Dış görünüşüm ve gerekirse kemik yaşımın tespiti dikkate alındığı takdirde, aslında ..... doğumlu değil ..... doğumlu olduğum açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Buna ilaveten konuya ilişkin tanık anlatımları da gösterecektir ki gerçek doğum tarihim .....’dir.

3. Bilindiği üzere yaşını küçültmek isteyen kişinin istediği yaşta kardeşi olmamalıdır. Kendimden küçük kardeşim ..... doğumlu olup aramızdaki yaş farkı ilgili yasada belirtilen sürenin üzerindedir.

4. Nüfus memurlarının hatası sonucu yaşım nüfus kayıtlarına yanlış işlenmiş olup bu sebeple hukuki muamelelerde sorunlar yaşamaktayım. İleride de telafisi mümkün olmayan zararların doğması ihtimali bulunmaktadır.

5. İşbu sayılan nedenlerden ötürü mevcut doğum tarihimin, gerçek olan ..... olarak nüfus kayıtlarında düzeltilmesini isteme zorunluluğum hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık beyanları ve sair her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, doğum tarihimin ..... olarak düzeltilmesine karar verilmesini, karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top