Kira Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi

Kira Tespit ve Kira Bedelinin Artırılması Nedir?

Kira bedeli tespiti yalnızca konutlar ve çatılı işyerleri için yapılabilmektedir. Bir kira sözleşmesinin davaya konu olabilmesi için konut ve çatılı işyeri sayılan yerlerde uygulanması gerekmektedir. Yapılan sözleşmenin davaya konu olabilmesi en az 6 aylık olarak imzalanmış olması gerekmektedir. Bu koşullar uygun ise konut ya da çatılı işyerlerinde kira davaya konu olabilmektedir.

Kira Tespiti ve Kira Artışına İlişkin Davların Kapsamı

Yapılacak bu durum kira artışının belirlenmesinde hangi dönemin etkili olacağı konusunu etkilemektedir. Bu sebeple de oldukça önem taşımaktadır.

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde kira artış oranının belirlenmiş olması durumunda bir ihtar yapılması gerek kalmamaktadır. İlgi kira sözleşmesinin son bulacağı tarihe kadar her zaman dava açılabilmesi mümkün olacaktır. Kira tespit davasında haklı olmak ve davanın kazanılması için kiraya verilen mülkün değerinde bir farklılaşmanın olması gerekmektedir.

Düzenlenen yeni kanunun 345’inci maddesinde bulunan ikinci fıkrada, dava açılarak mahkeme tarafından belirlenen kira bedelinin, kira döneminin başından itibaren geçerli olması istendiğinde, açılacak davanın yeni kira döneminin en geç otuz gün öncesindeki bir tarihte açılması gerektiği belirtilmektedir.

Kira Bedelinin Tespiti ve Artış Nasıl Hesaplanmaktadır?

Bu konuda ilk olarak mahkeme tarafından taşınmazın civarındaki olağan kira bedelleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda mahkemenin gerekli görmesi ile taşınmazın bulunduğu semte gelinerek bir keşif yapılması da mümkün olacaktır.

Yapılacak bu araştırma ve incelemeler sonrasında mahkeme kira bedelinde hak ve nesafet kurallarını göz önünde bulundurarak ve takdir yetkisini kullanarak bir kira bedeli belirleyecektir.

Ancak kira bedeli konusunda Borçlar Kanunda bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksinde meydana gelen artışı geçmeyecek şekilde hakim tarafından belirleneceği belirtilmektedir.

Aynı maddede kiralananın durumumun da göz önüne alınması ile hakkaniyetli bir şekilde hakim tarafından kararın verilmesi şeklinde ifade bulunmaktadır. Bu maddede anlaşıldığı üzere, kira sözleşmesinde tarafların bir kira artışı konusunda anlaşmaları bulunmaması durumunda üretici fiyat endeksindeki artışı geçmeyecek şekilde kira bedeli belirlenecektir.

Kira Bedelinin Tespiti ve Artışı Davasının Açılması Masrafı Ne Kadardır?

Kira artışı konusunda bir dava açılmasının düşünülmesi durumunda, dava masrafları ve yargılama ücretleri ile beraber bilirkişi ve keşif masrafları da dahil şekilde ortalama bir 600 Türk Lirası rakamın hazırlanması gerekmektedir.

Davanın kazanılması durumunda kullanılmayan harç kısımları size iade edilecektir. Ayrıca dava için yapılan masraflar karşı tarafa yüklenecektir.

Kira Bedelinin Arttırılması Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Kira bedelinin arttırılması davası yetkili mahkemesi Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

Sözleşme ile belirlenmiş bir yerdeki mahkeme bulunuyorsa dava o mahkeme açılabilmektedir. Davada Borçlar Kanunu kapsamında yeni kira döneminin başlangıç tarihi itibariyle 30 gün içerisinde açılan davalar sonuçlanır ise yeni kira döneminde mahkemenin verdiği karar geçerli olacaktır.

Kira Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi Örneği

        ......... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI:

KONU : Kira bedelinin artırılması talebimiz 

AÇIKLAMALAR: 
1. Davalı, ....... adresinde müvekkilimize ait apartman dairesinde ....... tarihli kira kontratı ile ve aylık ....... TL kira ödeyerek oturmaktadır.
2. Davalının ödemekte olduğu kira bedeli günümüz koşullarına uygun değildir. Yaşanan ekonomik kriz paranın alım gücünü düşürmüştür.
3. Bu daireden aldığım kira bedeli ile geçimimi sürdürmekteyim. Tarafımdan kiracıya yeni kira dönemi için kira bedelinin ....... TL’ye çıkarılması hususunda, yasal süre içinde ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarnamesi gönderilmiş, ancak davalı kiracı, kiraya çok cüzi bir zam önermiştir.
4. Tarafıma ait gayrimenkulün kira bedelinin ...... TL’ye çıkarılmasını istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER: 6570 Sayılı yasa, BK, HUMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller. 

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenler ile tarafıma ait dairenin kira bedelinin yeni kira dönemi için aylık ...... TL olarak tespitini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top