Yapı Aplikasyon Projesi Başvuru Dilekçesi

Yapı Aplikasyon Projesi Nedir?

Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini ya da peyzaj tasarım projelerinin zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.

Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası, elektrik direği vb. gibi sabit noktalardan noktalardan yararlan yararlanılarak yapılır.

Aplikasyon, çoğunlukla hassasiyet ve ölçek gerektiren çalışmalardır.

18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapı aplikasyon projesinin tanımı şudur:

“Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.”

Aplikasyon Projesi Nasıl Yapılmalıdır?

Bir projede tasarlanan geometrinin talep edilen doğruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması istenir. Bu nedenle, talep edilen doğruluğu karşılayan doğru yönteminin seçilmesi gerekir. Aksi durumda çok büyük maddi ve manevi zararlar oluşabilir.

Yapılacak aplikasyonda fazla hassasiyet istenmiyorsa, bina ve parsel köşeleri ile, telgraf, telefon, enerji nakil hattı direkleri ve sanat yapılarından yararlanılabilir.

Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, Konum Aplikasyonu’dur.
Konum aplikasyonuna aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde antiyelerinde, en güzel örnek; ‘binalar binaların
aplikasyonu’ dur.

Binaların Konum Aplikasyonu

Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe
noktalar noktalarının, planı üzerinden üzerinden elde edilen aplikasyon aplikasyon elemanlar elemanlarından
yararlanılarak aktarılması işlemine binanın aplikasyonu denir.

Peyzaj projelerinin Araziye Aplikasyonu

1. Tesviye planına uygun olarak büyük kazı ve dolgu işleri tamamlanır.

2. Önce bina ve garaj gibi büyük mimari yapı elemanlarının inşaatı gerçekleştirilir.

3. Daha sonra kanalizasyon, sulama, drenaj ve aydınlatma tesisleri ile duvar, teras, havuz, kamelya, parmaklık, merdiven, yol gibi mimari yapı elemanlarının inşaatı gerçekleştirilir.

4. Her türlü inşaat artıkları ve molozlar temizlenir.

5. Arazinin tümü plana uygun olarak tesviye edilir.

Yapı Aplikasyon Projesini Kim Hazırlar?

Söz konusu yapı aplikasyon projelerini, harita mühendisleri hazırlamaktadır.

Yapı Aplikasyon Krokisi Nereden Alınır?

Aplikasyon krokisi, parselin bağlı olduğu kadastro müdürlüğünden gerekli belgelerin verilmesi ile temin ediliyor. Gereken belgeler şunlardır:

 • Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, 
 • Gayrimenkul malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,
 • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği, 
 • Gayrimenkulün sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

Yapı Aplikasyon Projesi Onay Başvurusu İçin Dilekçe Ekinde Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Tapu Sureti
 • Parsel Aplikasyon Krokisi Sureti
 • Onaylı Vaziyet Planı Evrakı
 • Yapı Aplikasyon Projesi Evrakı (2 Adet)
 • Yapı Aplikasyon Projesi Dijitali (CD)
 • Harç Makbuzu

Yapı Aplikasyon Projesi Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yapı aplikasyon projesi onay başvurusu, ekte sunulması gerekenleri de içeren bir dilekçeyle yapılabilmektedir. Yapı aplikasyon projesi onay talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, aplikasyon projesinin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Yapı Aplikasyon Projesi Başvurusu Dilekçe Örneği:

           ............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
            İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


   ........ ili, ......... ilçesi, ........... Mahallesi, ...... ada, ...... parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan yapı aplikasyon projesi evrakının kontrolünün yapılarak onaylanması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.

                              .../.../....
                                Ad Soyad
                                  İmza

Taşınmaz Sahibi Bilgileri	
Adres	   :
T.C. Kimlik No:
Telefon No  :

Ekler:
1) Tapu Sureti
2) Parsel Aplikasyon Krokisi Sureti
3) Onaylı Vaziyet Planı Evrakı
4) Yapı Aplikasyon Projesi Evrakı (2 Adet)
5) Yapı Aplikasyon Projesi Dijitali (CD)
6) Harç Makbuzu

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Proje Aplikasyonu, 2015.
Scroll to Top