Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçesi

Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçesi adres değişikliği yapan her çeşit mükellefin usulüne uygun biçimde yazması ve en çok 1 ay içerisinde sunması gereken bir resmi dilekçedir. Bu dilekçe ile bağlı olduğunuz vergi dairesine taşınmış olduğunuz adresi bildirmiş olursunuz. Mükellefin türü ve mükellefiyet sınırının bir önemi yoktur, Bağlı olduğunuz vergi dairesi bölgesinde farklı bir adrese geçiş yaptıysanız bu değişikliği vergi dairesine bildirmeniz yasal bir zorunluluktur ve en çok 1 ay içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir.

Vergi dairesi bildiriminden sonra Vergi Dairesi sicil memurluğu bir yoklama çıkararak yeni adresinizde faaliyeti sürdürdüğünüzü ve eski adresinizde bulunmadığınızı teyit ederek resmi kayıtları düzenleyecektir. Yoklama süresi de olağanüstü durumlar oluşmadıkça 1 aydır, fakat genellikle vergi daireleri yoklamaları 1 hafta içerisinde yapabilmektedir. Yoklama ziyaretine gelinmeden önce şirketin yeni adresinde faaliyete hazır hale getirilmesi ve tüm demirbaşları olmasa da resmi evrak düzenlemeye yeter şartları hazır etmiş olması gerekmektedir. Yani vergi dairesinden yoklama için gelindiğinde şirketin sigortalı çalışanlarından en az bir sigortalı çalışanın adreste görev yapıyor olması yada imza yetkilisinin bulunuyor olması , şirketin resmi evraklarının bu adreste bulunuyor olması , masa sandalye ofis mobilyaları bilgisayarların kullanılabilir halde bulunuyor olması ve şirket basılı matbu evrakları yani fatura irsaliye vb belgelerin bu adreste bulunuyor olması beklenmektedir. Yeni taşındığınız adreste faaliyete geçmeniz vakit alacaksa bu işlemleri tamamlayıp yoklamaya hazır vaziyete geldiğinizde bildirim yapınız fakat yasal 30 günlük süreyi kesinlikle geçirmeyiniz.

Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçesi her adres değişikliği koşulunda verilmesi gereken bir dilekçedir, Yani fiziken yan binaya geçmeniz , bir alt sokağa geçmeniz veya mahallenin farklı bir yerine geçmeniz durumu değiştirmez, aynı vergi dairesinin hizmet bölgesinde olmak kaydı ile fiziki olarak eski işyerinizden farklı ve aynı vergi dairesi bölgesinde bir adrese geçtiyseniz Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçesi vermeniz gerekmektedir.

Bir başka özel durum da belediye tarafından adreslerin veya numaraların değiştirilmesi ile olabilmektedir. Yani fiziken adres değiştirmediğiniz ama resmi adresinizin belediye tarafından değiştirildiği durumlarda da yine dilekçe vermeniz gerekmektedir. Bu resmi kayıtların düzeltilmesi için yapılacak bir işlemdir. Adresiniz belediye tarafından değiştirilirse yeniden yoklama için vergi dairesi genellikle ziyaret yapmamaktadır.

Adresiniz belediye tarafından değiştirildiyse , Dilekçenizde fiziki adresinizin değişmediğini belediyenin mahalle adını , cadde adını , sokak adını veya kapı numarasını değiştirdiğini özellikle anlaşılır şekilde belirtiniz.

Adres değişikliklerinde yalnızca Vergi Dairesine bildirim zorunluluğunuz yoktur, bağlı olduğunuz sanayi , ticaret veya esnaf odalarına , Sosyal Güvenlik Kurumuna , İş Kurumuna , Kosgeb veya benzeri kamu kurumlarına ve belediyelere adres değişikliğinizi yine mevzuata ve usule uygun biçimde 30 gün süre geçmeden yapmanız gerekmektedir. Ayrıca ticari ilişkiniz olan banka ve özel kurumlara bilgi vermeniz gönderilebilecek posta kargo ve resmi evraklarda hatalı adres yazılmaması açısından önemlidir.

Vergi Dairesi adres değişikliği dilekçesi yalnızca aynı vergi dairesi hizmet bölgesinde bulunmanız durumunda verebileceğiniz bir dilekçedir. Yani taşınmanız sonucunda farklı bir vergi dairesi bölgesine geçiş yapıyorsanız vergi dairesi öncelikle ticaret sanayi esnaf sanatkar odasındaki adres değişikliğinizin tescilini ve bu tescilin resmi yazısı ile başvurmanızı talep etmektedir. şehirden şehre vergi dairesinden vergi dairesine değişkenlikler göstermek ile beraber vergi dairesi bölgesi değiştiğinde hem eski hemde yeni vergi dairesine dilekçe ile durumu bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca zaman zaman mali müşavir dostlarımızın da hataya düştüğü bir nokta da olmaktadır. Bir takvim ayının 1 iş gününde bile eski adresinizde faaliyetiniz varsa yani aynı ay içerisinde eski ve yeni adresinizde faaliyet göstermişseniz ve vergi daireniz de taşınma ile değişmişse, ilgili ay için her iki vergi dairesine de beyanname vermeniz gerekmektedir. Hatta ilgili taşınma ayı her iki noktanın da kira stopaj beyanında da bulunması gerekmektedir. Yani taşındığınız ay için her iki işyeri ile ilgili tüm beyannamelerin ayrı ayrı verilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.

Aşağıda sizlere iki farklı dilekçe sunacağız , bunlardan ilki fiziken adresinizin değiştiği yani taşınmanız sonucunda işyerinizin farklı bir adreste faaliyet göstereceğinin bildirilmesidir. İkincisi ise belediye tarafından adres güncellemesi yapılarak posta adresinizin adres değiştirmemenize karşın değiştiği durumunun bildirilmesidir. İki durum farklı dilekçeler ile sunulmakta ve işlem görmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi şirketinizin farklı bir adrese taşınması halinde bağlı olduğunuz oda kaydının da merkez adres değişikliği işlemi yapılarak değiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sermaye şirketlerinde imza sirkülerinin yeniden düzenlenmesi bazı kurumlarca istenmekte bazı kurumlarca istenmemektedir. Genel mevzuatta imza yetkilileri adres değişikliklerinden etkilenmemektedir fakat tüm kamu kurumları ve bankaları her çeşit adres değişikliğinin 30 gün içerisinde bildirilmesini şart koşmaktadır.

Aynı şekilde şirketin tüm resmi belgelerinde de taşınma sonrası faaliyete geçildiğinde güncel adresin yazılması zorunludur, fatura , irsaliye form zarf gibi tüm resmi evraklarda güncel adresin yazılması zorunludur.

İşyerinin Taşınıldığı durumda Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Aşağıdaki dilekçeyi işyerini farklı bir adrese taşıdığınız durumda kullanınız , şirketinize ait bilgileri eski ve yeni adresinizi doğru olarak yazınız, yetkilinin kaşe üstüne ıslak imzası sonrası şahsen yetkilinin , yetkilendirilmiş mali müşavirin veya vergi dairesinde işlem yapmaya vekalet verilmiş bir kişinin şahsen teslimi ile Vergi dairesinde işleme konacaktır. Belediye tarafından adres yazımı değiştirildiğinde verilmesi gereken dilekçe yazının en alt kısmında bulunmaktadır. Başlığına dikkat ediniz.	.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	VERGİ KİMLİK NUMARASI : 

	ÜNVANI : 

	ESKİ FAALİYET ADRESİ : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................ / ............................................................


	YENİ FAALİYET ADRESİ :
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................ / ............................................................
	Vergi Dairenizin yukarıda vergi kimlik numarasını sunmuş olduğumuz mükellefiyiz.
Faaliyet adresimizi değiştirmiş bulunmaktayız. Yukarıda belirttiğimiz eski faaliyet
adresimizdeki faaliyetimizi durdurmuş ve yeni faaliyet adresimize taşınmış durumdayız.
Yeni faaliyet adresimiz de Vergi Daireniz yetki alanında bulunmaktadır. Faaliyetimizi
yalnızca yeni faaliyet adresimizde sürdüreceğimizi beyan etmekte ve tarafınıza
bildirmekteyiz.

	Ayrıca mevzuat gereği bildirim yapmamız gereken kurumlara yasal süresi ve usulü
ile adres değişikliğimizi bildireceğimizi beyan ederiz.

	Adres değişikliğimizin sistemlerinize kaydedilmesini ve mükellefliğimizin bu adreste
sürdürmemiz için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

						Tarih :
						
						Ünvan :

						Yetkili Adı Soyadı :
						
						Kaşe , Islak İmza

Ek :
Kira Kontratı Fotokopisi
Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi


İşyerinin taşınmadığı , Adres yazımının belediye tarafından değiştirildiği durumda Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Aşağıdaki örnek belediye tarafından yapılan düzenleme ile işyeri adresinin yazılımının değiştiği yani işyerinin taşınmadığı ama posta adresinin yazımının değiştiği durumda yazılması gereken dilekçedir. Şirketin taşındığı durumda verilecek dilekçeler yukarıda yer almaktadır.	.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	VERGİ KİMLİK NUMARASI : 

	ÜNVANI : 

	ESKİ FAALİYET ADRESİ : 
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................ / ............................................................


	YENİ FAALİYET ADRESİ :
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................ / ............................................................
	Vergi Dairenizin yukarıda vergi kimlik numarasını sunmuş olduğumuz mükellefiyiz. 

	....................... Belediyesi tarafından bizim talebimiz dışında resmi bir işlem olarak adres düzenlemeleri yapılmış ve posta adresimizin resmi yazılımda yukarıdaki şekilde değişiklik olmuştur. Yani Şirketimiz fiziki adresini değiştirmemiş fakat Belediye tarafından yapılan düzenleme ile posta adresimizin yazımı değişmiştir. Şirketimiz eski adresinde faaliyetini olağan biçimi ile sürdürmeye devam etmektedir.

	Belediyenin işyerimizin posta adresinin değiştirdiğini mezuat gereği bildirim yapmamız gereken kurumlara yasal süresi ve usulü ile adres değişikliğimizi bildireceğimizi beyan ederiz.

	Adres değişikliğinin sistemlerinize kaydedilmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.
							Tarih : 

							Ünvan : 

							Yetkili Adı Soyadı :

							Kaşe , Islak İmza


Scroll to Top