Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği

Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği herhangi bir kuruma kayıtlı olan bilgilerde unvan değişikliği yapmak için kullanılabilecek dilekçe örneği dir. unvan değişikliği birçok durumda gerekli olabilen bir durumdur, genellikle bireysel hesaplarda isim değişiklikleri , kurumsal hesaplarda tüzel kişiliğin unvanındaki değişiklikler unvan değişikliği işlemi gerektirebilmektedir.

Daha detaylı incememiz gerekirse Bireysel hesaplar ile ilgili unvan değişiklikleri en çok iki durumda olmaktadır; bunlardan birincisi evlilik sonucu kadınların soyadı değişikliği veya iki soyadı kullanma durumudur, bu durumlarda nüfus cüzdanı dahil tüm isim ve soyismin unvan olarak kullanıldığı kamu ve özel kurumlarda unvan değişiklikleri gerekli olabilmektedir. İkinci durumda mahkeme kararı ile kişinin ismini değiştirmesi sonucunda unvan değişikliği durumudur.

Kurumsal unvan değişiklikleri ise genellikle şirketlerin unvanlarının değişmesi , şirket birleşmeleri , şirket türü değişiklikleri ve şirketlerin kapanışında girdikleri tasfiye süreçleridir. Bu durumları incelediğimizde ise şirketler bazı sektörlerde faaliyet göstermeleri durumunda yasal mevzuat veya kendi tercihleri ile şirket unvanlarında değişiklik yapabilirler bu durumda unvan değişikliğinin önce ilgili odalara , maliye ve sosyal güvenlik kurumlarına ve ayrıca herhangi şekilde ilişkide oldukları tüm özel ve kamu kurumlarına bildirilmesi ve unvan değişikliği yapılması gerekebilir.

Yine şirket birleşmelerinde genellikle yüksek hisseye sahip şirketin isminin önce düşük hisseye sahip şirketin sonra yazılması genellikle karşılaşılan bir durumdur ve bu durumda unvan değişikliği yine gereklidir. Ayrıca şirketlerin limited şirketten anonim şirkete dönüşümlerinde de unvan değişikliği gerekli olmaktadır. Yine sermaye şirketlerinin kapanışında da şirket unvanlarının önüne tasfiye halinde tanımlaması geldiğinden kamu ve özel kurumlara bu durumun bildirilmesi ve unvanlarda gerekli düzeltmelerin yapılması için unvan değişikliği dilekçesi yazılması gerekli olabilmektedir.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz durumların dışında birçok durum da bireylerin veya tüzel kişiliklerin unvanının değişmesine sebep olabilir ve tüm bu durumlarda ilişkili olunan tüm kurum ve kuruluşlara yazılı müracat ederek unvan değişikliğinin bildirilmesi gerekli olabilir, bu yazımızda tüm bu alternatif durumlarda kullanabileceğiniz genel amaçlı bir Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği sunmaya gayret ediyor olacağız.

Yazımız içerisinde üç adet bireysel isim değişikliği dilekçe örneği ve bir adet kurumsal tüzel kişi unvan değişikliği dilekçe örneği yer almaktadır, açıklamaları dikkat ile okuduktan sonra metin word ve pdf olarak sunulan Unvan Değişikliği Dilekçe Örnegi ni kullanarak dilekçenizi düzenleyebilir ve ilgili kurumlara sunabilirsiniz.

Ünvan Değişikliği Dilekçe Örneği

Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği

Unvan Değişikliği Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Unvan değişikliği dilekçesi ile unvan düzeltme dilekçesi farklı dilekçelerdir, unvan düzeltme dilekçesi hatalı olan bir unvanın düzeltilmesi için verilen bir dilekçedir ve ayrı bir konudur. Unvan değişikliği dilekçesi unvanı değişen kişi yada kurum tarafından ilişkide olan kurumlara sunulan bir dilekçedir.

Unvan Değişikliği dilekçesi yazımından önce kamu idaresince unvan değişikliği işleminin mevzuatı ne şekilde yapılıyorsa mavzuata uygun kurumlara başvurularak unvan değişikliği işlemi yapılır ve bu durumu gösterir resmi belgeler temin edilir.

Kişisel bir isim değişikliği ise mahkeme kararı , evlilik sonucunda soyisim değiştiyse yeni soyismi gösterir nüfus cüzdanı , herhangi bir şirket unvanı değişikliği ise bu durumu gösterir oda kaydı ve sicil gazetesi gibi resmi belgelerin temine edilmesi gereklidir.

Daha sonra hangi makama başvuru yapılıyorsa ilgili makamın unvanına hitaben Unvan Değişikliği Dilekçesinin yazımına başlanır, burada ilgili kurumun idare yetkili makamıdır, Örneğin bir şirket ise müdürlüğüne , kamu kurumu ise temsile yetkili makamın unvanına hitaben yazılmalıdır.

Dilekçe konusu sunulması tavsiye edilmektedir ve dilekçe konusu olarak “Unvan Değişikliği bildirimimizin ve unvan değişikliği istemimizin sunulmasından ibarettir.” yeterli bir dilekçe konusudur.

Daha sonraki serbest metin kısmında unvan değeğişikliğinin açıklanması , gererekli bilgilerin sunulması , gerekiyorsa gerekçelerin ve izahını yapılması ve istemin ifade edilmesi ile dilekçe tamamlanabilir.

Unvan değişikliği kişisel isim değişikliği ise şahsen yapılmalıdır, burada özel durumlar 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım veya temsilci atanan kişiler için yasal temsilcileri , yetkilendirilmiş avukatları veya vekaletname ile temsil edebilir kişiler tarafından sunulabilmektedir.

Her çeşit tüzel kişi ündan değişikliğinde yetkilileri veya müdürleri , yetki verilmişse mali müşavir yada avukatlarının başvuru yapma yetkileri bulunmaktadır.

Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği

Bireysel İsim Soyisim Değişikliği ve Düzeltme Dilekçe Örnekleri

Aşağıda üç adet bireysel isim değişikliği dilekçe örneği yer almaktadır. Sırası ile birinci dilekçe Evlilik sebebi ile bireysel isim değişikliği , ikinci dilekçe mahkeme kararı ile bireysel isim değişikliği , üçüncü dilekçe ise hatalı isim kaydının düzeltilmesi talebi sunan dilekçelerdir.

Dilekçeleri düzenlerken hangi kuruma yazılı müracat ediliyorsa dilekçe üst kısmındaki hitap bölümünü gerekli kurum makamına hitaben düzenleyiniz.

Gerekli bilgilendirmeler parantez içerisinde ünlem koyulmuş ve büyük harf ile yazılmıştır. Açıklamaları okuyunuz sonra siliniz , gerekli düzenlemeleri yaparak gerekli dilekçe örneğini kullanınız.

(!!EVLİLİK SEBEBİ İLE BİREYSEL İSİM DEĞİŞİKLİĞİ !!)


		(!!DİLEKÇE SUNDUĞUNUZ KURUM UNVANINA HİTABEN YAZINIZ!!)


Dilekçe Konusu : İsim/Soyisim değişikliği istemimin sunulmasından ibarettir.
	.................. Tarihinde evlendiğim için “..............................” olan ismim “.............................” olarak değişmiştir, kurumunuza müracat ederek isim değişikliğini bildirmem ve kayıtlarınızda usulüne uygun biçimde isim değişikliği yapılması için yazılı müracatım zarureti hasıl olmuştur.

	Yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgem dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Kurumunuz kayıtlarındaki ismimin değiştirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

TC Kimlik No :
İsim Soyisim :
Anne Adı : 
Baba Adı :
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
İkamet Adresi : 
Eposta : 
Telefon Numarası :
			
						Tarih :
						İsim Soyisim :
						İmza :


Ekler :
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi Fotokopisi
(!!MAHKEME KARARI İLE BİREYSEL İSİM DEĞİŞİKLİĞİ !!)


		(!!DİLEKÇE SUNDUĞUNUZ KURUM UNVANINA HİTABEN YAZINIZ!!)


Dilekçe Konusu : İsim/Soyisim değişikliği istemimin sunulmasından ibarettir.
	................. Tarihli .............................. Mahkemesi .................... Nolu kararı ile “.........................” olan ismim “...........................” olarak değişmiştir. Kurumunuza müracat ederek isim değişikliğini bildirmem ve kayıtlarınızda usulüne uygun biçimde isim değişikliği yapılması için yazılı müracatım zarureti hasıl olmuştur.

	Yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgem dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Kurumunuz kayıtlarındaki ismimin değiştirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

TC Kimlik No :
İsim Soyisim :
Anne Adı : 
Baba Adı :
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
İkamet Adresi : 
Eposta : 
Telefon Numarası :
			
						Tarih :
						İsim Soyisim :
						İmza :

Ekler :
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi Fotokopisi


	

(!!GENEL AMAÇLI İSİM DÜZELTME TALEBİ DİLEKÇESİ !!)


		(!!DİLEKÇE SUNDUĞUNUZ KURUM UNVANINA HİTABEN YAZINIZ!!)


Dilekçe Konusu : İsim/Soyisim düzeltme istemimin sunulmasından ibarettir.
	Kurumunuz kayıtlarında ismim “.........................” olarak gözükmektedir ve bu bilgi yanlıştır. Kurumunuza müracat ederek isim düzeltme talebimi bildirmem ve kayıtlarınızda usulüne uygun biçimde isim düzeltmesi yapılması için yazılı müracatım zarureti hasıl olmuştur.

	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgem dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Kurumunuz kayıtlarındaki ismimin düzeltilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

TC Kimlik No :
İsim Soyisim :
Anne Adı : 
Baba Adı :
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
İkamet Adresi : 
Eposta : 
Telefon Numarası :
			
						Tarih :
						İsim Soyisim :
						İmza :


Ekler :
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi Fotokopisi

Tüzel kişi için Unvan Değişikliği dilekçe Örneği

Aşağıda genel amaçlı Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği yer almaktadır. Tüzel Kişi unvanları birçok sebep ile değişebilmektedir. Öncelikle parantez içerisinde yer alan açıklamaları dikkat ile okuyunuz sonra sildikten sonra gerekli düzenlemeleri ilgili yerlere yapınız ve dilekçeyi ilgili kuruma sununuz.

Dilekçe düzenlemesi yapılırken öncelikle hangi kuruma hitaben yazılıyorsa ilgili kurum yönetim makamına hitap eden bir hitap makamı yazınız. Daha sonra değişiklik sebebinizi ilgili boşluklara belirterek ve yeni unvanınızı ilgili alanlara yazarak gerekli kurumsal bilgilerinizi de sağlayarak “Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği” ni düzenleyiniz.

Unvan değişikliğinin resmi müracatlarını usulüne göre yapıp işlemler tamamlandıktan sonra unvan değişikliği bildirim ve değişiklik taleplerinizi ilgili olan tüm resmi ve özel kurumlara yazılı müracat ederek sağlayınız. Unvan değişikliğini gösterir resmi belgeleri dilekçe ekler bölümünde belirtiniz ve belge kopyalarını dilekçe ile beraber sununuz.

(!!GENEL AMAÇLI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ DİLEKÇESİ !!)


		(!!DİLEKÇE SUNDUĞUNUZ KURUM UNVANINA HİTABEN YAZINIZ!!)


Dilekçe Konusu : ................. Sebebi ile değişien unvanımızın bildirimi ve düzeltme talebimizin sunulmasından ibarettir..	Tüzel kişi unvanımız ................................................................ sebebi ile değişmiştir. Yeni unvanımız “..................................................................................................” biçimindedir. Kayıtlarınızda yer alan unvanımızın değiştirilmesi için kurumunuza yazılı olarak bildirim yapmak ve değişiklik istemimizi sunmak için yazılı müracatımız zaruri olmuştur.

	Unvan değişikliğimiz .................................................. resmi işlemi sonucunda olduğunu ve gerekli kurumlara usulüne uygun biçimde başvuru ve bildirim yaptığımızı bilgilerinize saygı ile sunarız. 

	Unvan değişikliğimizin tescilini bildirir resmi belgeler dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Kurumunuz kayıtlarındaki unvanımızın düzeltilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Eski Unvan :
Yeni Unvan : 
Vergi Dairesi :
Vergi No : 
Mersis No : 
Kayıtlı Oda : 
Oda Sicil No :
Merkez Adresi : 
Telefon : 
Websitesi : 
Eposta Adresi  :
Kep Adresi : 
Yetkili Adı : 			
						Tarih :
						Unvan :
						Kaşe İmza :


Ekler :
1- .................. Odası Sicil Kaydı Sureti
2- Faaliyet Belgesi
3- İmza Sirküleri 
Scroll to Top