Türk Standartları Enstitüsü Dilekçe Örneği

Türk Standartları Enstitüsü Dilekçe Örneği TSE ne yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Türk Standartları Enstitüsünün temel görevi Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kullanılacak olan standartları ulusal ve uluslararası ölçekte geçerli olabilecek şekilde belirlemek , tescil etmek ve yürürlükteki standartları belirleyici mevzuatları oluşturmak , güncellemek ve standartların uluslararası geçerliliğini düzenli halde tutacak geliştirmeleri belirlemek ve uygulamaya alınmasını tertip etmektir.

Genel olarak TSE hizmetleri belgeleme hizmetleri , eğitim hizmetleri , laboratuvar hizmetleri , uygunluk denetleme hizmetleri ve standart hizmetleri başlıkları altında toplanabilir.

Yazımızın devamında TSE dilekçesinin nasıl yazılacağına dair kısa bir bilglendirme , TSE yazışma websitesi ve edevlet adresleri , bilgisayarınıza indirilebilir olarak TSE dilekçe örneği yer almaktadır.

TSE Adres ve İletişim Bilgileri

TSE Merkez Adresi : Bakanlıklar Necatibey Caddesi No:112 PK 06100 ÇANKAYA /ANKARA

Telefonu : +903124166200 / 4440873

KEP Adresi : tse@hs01.kep.tr

TSE Web Sitesi : https://www.tse.org.tr/

Türk Standartları Enstitüsüne Dilekçe Nasıl Yazılır ?

TSE Bir kamu kurumudur, sunulacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse fiziki şartlar bakımından yazılacak dilekçeniz boş çizgisiz temiz beyaz a4 kağıtlar kullanılarak yazılması , en az 2 cm kenar boşlukları bırakılması , yazımın genel tanınmış yazı tipleri ile makul büyüklükte karakterler ile yazılması , kullanılacak mürekkebin kalıcı ve kuruyan bir mürekkep olması gerekmektedir. Yazı elyazısı dahil her çeşit kalıcı nem ve sıcaklıktan etkilenmeyen mürekkep ile yazılması mümkündür. Yazı rengi mavi lacivert siyah dışında bir renk olmamalıdır ve tüm yazı aynı renk ve aynı yazım sistemi ile yazılmalıdır.

İçerik şartları bakımından da yazının tamamının Türkçe olması , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması , makul anlaşılır paragraflara bölünmüş olarak yazılması , net makul anlaşılır kısa cümlelerden oluşan ve çok uzun olmayan makul paragraflara bölünmüş olarak yazılması gereklidir.

Genel alışkanlık ve doğru izah açısından öncelikle başvuru sebebinin açıklanması , gerekçelerin ve dayanakların sunulması , gerekli bilgilerin ve detayların sağlanması , ekli belgelere atıfların ve mevzuat atıflarının sunulması ve en son kısımda da istemlerin sunulması makul bir dilekçe yazımı biçim doğru bir metin akış sıralamasıdır.

Dilekçe ekinde yer alabilecek tüm yabancı dildeki belgelerin Türkçe tercümesinin de sunulması gerekmektedir.

TSE yalnızca mevzuata uygun ve görev alanına giren konulardaki taleplere yanıt vermektedir, mevzuata uygun olmayan ve görev konusunda yer almayan başvurular beklenen neticeyi vermemektedir.

Dilekçe yazımına öncelikle kurum tam ünvanına hitaben yazım ile başlanır, kısaltma kullanılması önerilmez “Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına” doğru bir hitap makamıdır ve kullanımı uygundur.

Daha sonra dilekçe konusu başlığı atılarak dilekçe ile yazılı başvurunun temel sebebinin bir cümle ile izah edilmesi makuldür.

Sonraki bölüm serbest metin bölümdür burada yukarıda izah edilen manlıkla başuru sebebinizi , gerekçeleri ve dayanakları , sunulması gereken bilgileri ifade ettikten sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi belirtiniz ve metin kısmı tamamlayınız.

Dilekçeler tarih, dilekçe sahibi ve ıslak imzası ile resmiyet kazanmaktadır imzasız dilekçe kabul edilmez, imza elle atılmalıdır ve tüzel kişiler kullanıyorsa mühür ve kaşe kullanılmalıdır. Elektronik imza kullanılabilir.

Yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için temsil yetkisi bulunan yasal yetkileri başvuru yapabilirler, bu ve bunun dışındaki tüm temsilen başvurularda yasal temsil yetkisini gösterir resmi belge aslının yada noter vekaletnamesi aslını ve fotokopisinin sunulması gerekmektedir.

Ekli belgeler sunuluyorsa dilekçe sonunda ekler başlığında yer verilmesi ve dilekçe ile beraber kuruma sunulması gerekmektedir. Yabancı dildeki belgelerin noter onaylı Türkçe tercümelerinin de sunulması gerektiği unututulmamalıdır.

Türk Standartları Enstitüsü Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir TSE dilekçesi bulunmaktadır ve hemen altında word ve pdf olarak indirilebilir dosya olarak da sunulmuştur. Yukarıda izah olunan biçimde gerekli düzenlemeleri yaparak kuruma şahsen sununuz.

Türk Standartları Enstitüsü BaşkanlığınaDilekçe Konusu : .................................... başvurumuzun sunulmasından ibarettir.


	Yukarıda saygı ile sunulan istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


						Tarih :

						İsim Soyisim / Ünvan : 

						Kaşe / Mühür / İmza :

EKLER : 
1-
2-
3-
4-
5-

TSE Tarafından Edevlet Sistemi Üzerinden sunulmakta olan

 • Asansör Bina Kayıt başvurusu
 • Ulaştırma Lojistik Hizmetleri AİTM Araçların İmal Tadilat ve Montaj hizmetleri LPG CNG LNG Seri Tadilat, Münfetit Araç İmalat İthatlat Karayolları Uygunluk, Tadilat , Seri İmalat , Seri Tadilat ,
 • Ambulans Uygunluk
 • Atık Taşıma Uygunluk
 • Diğer Araçların Uygunluk
 • Tehlikeli Madde Taşıma Araç İnceleme
 • Dünya İmalatçı Kodu Tahsis
 • Araç teknik ünitelerinin onaylanan tipe uygunluğu değerlendirilerek üretim uygunluğu
 • Araç Tip onayı teknik servisleri
 • Araç Tip Onayı genel ve özel hizmetleri
 • Bilişim Teknolojileri Değerlendirme ve Test Hizmetleri
 • Muayene ve Gözetim Hizmetleri
 • Deney Hizmetleri
 • Eşdeğer Parça Bilgilendirme
 • Hizmet Yeri Belgelendirme
 • Kalibrasyon İşlemleri
 • Eğitim ve Personel Belgelendirme Hizmetleri

Yukarıda belirtilen ve genel belirtilmemiş ve edevlet üzerinden sunulan tüm TSE hizmetlerine erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turk-standardlari-enstitusu

TSE Başvuru Portalı Erişim Linki : https://basvuruportal.tse.org.tr/

Scroll to Top