İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği ilçe Seçim Kurullarına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. İlçe Seçim Kurulları resmi kurumlardır ve tüzel kişilik olarak il seçim kurullarına ve üst idare olarak da Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Görevleri sorumlu oldukları ilçe veya ilçelerin yada ilçenin belirli bir bölümünde yapılacak seçim süreçlerinin yönetilmesi , sandık kurullarının kurulmasının sağlanması , değerlendirilmesi , itirazların incelenmesi , üst mercilere seçim sonuçlarının ve seçim ile ilgili tüm bilgilerin sunulması ve sorumlu oldukları seçimin adil şeffaf ve dürüst biçimde yapılıyor olması ile ilgili tedbirlerin alınması , aldırılması ve kamu adına denetlenmesidir.

İlçe Seçim Kurulu Adres ve İletişim Bilgileri

İlçe seçim kurulları illerin ve ilçelerin nüfus yoğunluğu ve fiziki büyüklüklerine göre yüksek seçim kurulu ve il seçim kurulları tarafından planlanarak oluşturulmaktadır ve her seçim dönemi öncesinde yeniden planlamalar yapılabilmektedir.

İl ve İlçe nüfusları yıldan yıla değişkenlikler gösterdiğinden il ve ilçe sınırları içerisindeki seçim yönetim denetim işlemlerinin sağlıklı yapılacağı bir yapıda ilçe seçim kurulu planlaması yapılmaktadır.

İlçe seçim kurullarının adres ve iletişim bilgilerine erişmek için Yüksek Seçim Kurulu web sitesi üzerindeki taşra iletişim sayfasını kullanmanız faydalı olacaktır : https://www.ysk.gov.tr/tr/tasra-iletisim

İlçe Seçim Kuruluna dilekçe nasıl yazılır ?

İlçe Seçim Kurulları kamu adına faaliyet gösteren resmi tüzel kişiliklerdir öncelikle il seçim kurulu ve üst merci olarak Yüksek seçim kuruluna bağlı faaliyet göstermektedirler. Bu sebeple kamu tüzel kişiliği olduğundan ilçe seçim kuruluna sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde , Türkçe dili kullanılarak Türk Dili ve dilbilgisi kurallarına da uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Türkçe dışında bir dil ile yapılan başvurular işlem görmezler. Ayrıca yazılacak dilekçenin tüm resmi dilekçeler gibi boş temiz çizgisiz beyaz bir a4 kağıda herhangi bir kalıcı koyu renk mürekkep ile yazılması gerekmektedir. Elyazısı veya herhangi bir kalıcı baskı sistemi ile yazılan dilekçelerin sunulması uygundur.

Dilekçe sunan kişi yada tüzel kişinin temsile yetkisi olan kişi yada kişiler tarafından imzalanmalı ve şahsen sunulmalıdır.

İlçe seçim kurulları yalnızca kendi görev alanlarında ve görevli oldukları konular ile ilgili başvuruları işleme alırlar ve yalnızca kanun kararname yada mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirirler. Görevli olmadıkları konularda , mevzuata uygun olmayan taleplerde veya görev alanları dışında kalan konulardaki başvuruları işleme almazlar.

İlçe Seçim Kurullarına yazılı başvuru yapılmadan önce tüm mevzuatın araştırılması ve doğru bir dilekçe ile başvurunun sunulması önemlidir. Hukuki açıdan sorumluluk ve sonuçları hakkında baroya kayıtlı bir avukattan görüş ve hukuki danışmanlık alınması son derece önemli ve atlanmaması gereken bir konudur.

Dilekçe yazımı ile ilgili kısa hatırlatmalar ile yazımıza devam ediyoruz ;

İlçe seçim kuruluna dilekçe ile başvuru yapıldığında ilk olarak hitap makamı doğru olarak yazılmalıdır. “Türkiye Cumhuriyeti …………. İl Seçim Kurulu ……………….. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına” ifadesi yada “Türkiye Cumhuriyeti ……………….. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına” ifadeleri makuldür. Tüzel kişi tam ünvanı en üste ortalanmış biçimde yazılmalıdır.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir ve bu dilekçe başlığı gibi düşünülerek temel başvuru sebebini bir cümle ile özetlemeniz biçiminde düşünrek bir cümle ile başvuru sebebinizi ifade ediniz.

Bir tüzel kişi yada bir parti temsilcisi olarak veya parti il ilçe başkanlığı adına başvuru yapılıyorsa parti renkli logosunu içeren antetli kağıt kullanılması veya tüzel kişi antetli kağıdının kullanılması tavsiye edilmektedir. Tüm tüzel kişi başvurularında temsil yetkisine sahip kişi yada kişilerin gerekli ise mühür yada kaşe üzerine imza atması gerekmektedir. Temsil yetkisi olmayan kişilerin yapacağı başvurular işlem görmezler.

Dilekçe konusundan daha sonraki kısım serbest metin bölümdür , esas dilekçe kısmı bu bölümdür. Metin yazılırken makul mantıklı anlaşılır ve bir akış içeren bir yazım biçimi ile dilekçe kaleme alınmalıdır yani istekler sunulmalıdır. Burada en makul ve anlaşılır sıralama başvuru sebebinin izah edilmesi , gerekçe ve dayanakların sunulması ve ifade edilmesi , gerekli bilgi ve belge atıflarının yapılması ve açıklanması ve en son kısımda da istemlerin ifade edilmesi sıralaması makul ve anlaşılır olmasını sağlayabilmektedir.

Dilekçe yazımı esnasında makul anlamlı kısa paragraflara bölünmüş , net anlaşılır cümleler ile istemlerin ifade edilmesi son derece yararlıdır.

Dilekçe yazımı tamamlandıktan sonra tarih , isim yada ünvan , mühür kaşe gerekli ise kaşe yada mühür ve ıslak imza ile dilekçe tamamlanır. Tercihen en az 3 kopya olarak düzenlenmesi faydalıdır.

Genel olarak 1. kopyanın ilçe seçim kuruluna teslimi , 2. 3. kopya üzerine teslim alındı mühür yazı ve ilçe seçim kurulu alındı yazısı alınarak bir kopyanın gerekli durumda il seçim kuruluna sevk edilmek üzere muhafaza edilmesi ve son kopyanın da arşive saklanması faydalı görülmektedir.

Unutulmamalıdırki dilekçeler yalnızca şahsen sunulabilir ve dilekçe sunma ehliyeti olmayan kişiler dilekçe sunamazlar, akli dengesi yerinde olmayan , kısıtlama kararı verilmiş olan kişiler ve okur yazar olmayan kişiler dilekçe ile başvuru yapamazlar. Yalnızca 18 yaşından küçükler velileri , vasi kayyım kısıtlama kararı olan kişiler ve temsilci atanan kişiler için yasal temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilisi yada yetkilileri başvuru yapabilir, bunun dışındaki durumlarda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya açıkça ilçe seçim kuruluna yazışma konusunda vekil tayin edildiği belirtilir vekaletname ile başvuru yapılabilir. Velinin evladı adına başvuru yapması haricindeki tüm durumlarda temsil yetkisini gösterir resmi belge aslının ilçe seçim kuruluna sunulması ve dilekçeye eklenmesi gerekebilmektedir.

Ayrıca seçim günleri ilçe seçim kurullarının son derece yoğun görevleri olabildiğinden yazılı başvuruların gün sonlarına bırakılmadan düzenlenerek sunulması gerektiğini unutmayınız.

İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği yer almaktadır, iki örnek sayfa yer almaktadır, ikinci sayfada teslim alındı bilgisine de yer verilmiştir. İhtiyacınıza göre gerekli tüm değişiklikleri yaparak ilçe seçim kuruluna şahsen sununuz.

İlçe Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların hukuki neticeleri de olabildiği ve yapılacak yanlış başvuruların hak kayıplarına netice verebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu , İl Seçim Kurulu ve İlçe seçim kuruluna yapılacak başvurular için tüm yasa kararname mevzuat araştırmasını eksiksiz yapmanız gerektiğini , bir Avukattan hukuki görüş ve hukuki danışmanlık almanızın gerekli ve güvenli olabileceğini unutmayınız. Tüm dilekçeler ile ilgili ulaşılabilecek yada ulaşılamayacak tüm olumlu olumsuz ve hukuki neticelerden tamamen kendinizin sorumlu olduğunun bilincinde olarak başvuru yapınız.
Türkiye Cumhuriyeti ............ İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına , .........................
Dilekçe Konusu : (Dilekçe Konusu)

Belge No : 

(Dilekçenizi başvuru sebebinin izahı , gerekçe ve dayanaklar , bilgiler belge tanımları ve atıfları , istemlerin sunulması gibi makul ve anlaşılır paragraflar biçiminde kaleme alınız.)
			
							Tarih : 
							(İsim / Ünvan):
							(Kaşe Mühür)
							(İmza)EKLER :
1- (Eklenecek belgeleri numara sıralı olarak belirtiniz ve dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
4-
5-Türkiye Cumhuriyeti ............ İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına , .........................
Dilekçe Konusu : (Dilekçe Konusu)

Belge No : 

(Dilekçenizi başvuru sebebinin izahı , gerekçe ve dayanaklar , bilgiler belge tanımları ve atıfları , istemlerin sunulması gibi makul ve anlaşılır paragraflar biçiminde kaleme alınız.)
			
							Tarih : 
							(İsim / Ünvan):
							(Kaşe Mühür)
							(İmza)EKLER :
1- (Eklenecek belgeleri numara sıralı olarak belirtiniz ve dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
4-
5-TESLİM ALINDI BİLGİLENDİRMESİ : 

Yukarıda yazılı dilekçe  .................................. ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına ..................... Günü ..................... Saatinde teslim edilmiştir. ......................... numaralı evrak kayıt numarası ile Sayın ................................................ tarafından teslim alınmıştır.

						Teslim Alan : 
						İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Web Sitesi : https://www.ysk.gov.tr/

Scroll to Top