TMMOB Dilekçe Örneği

TMMOB Dilekçe Örneği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ünvanlı meslek odaları birliğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde faaliyet gösteren mühendis ve mimarların bağlı oldukları Mühendis ve Mimar odalarının üst kurumu statüsünde faaliyet göstermekte olan kamu kurumu statüsünde görev yapan bir meslek kuruluşu ve meslek odası birliğidir.

TMMOB Adres ve İletişim Bilgileri

Türki Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Merkez Adresi :

Selanik Caddesi No 19 Yenişehir / ANKARA / TÜRKİYE

Telefonu : +90 312 418 12 75

Faks Numarası : +90 312 417 48 24

Eposta : tmmob@tmmob.org.tr

Websitesi : https://www.tmmob.org.tr/

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Mühendis ve Mimar Odaları ünvanları.

Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde eğitim gören ve mesleğini icra edecek aktif mimar ve mühendisler aşağıda listelenen odalardan tam ünvanı eşleşen veya en yakın tanımda olan odaya kayıt yaparak mesleki faaliyetlerini icra edebilirler.

 • Bilgisayar Mühendisleri Odası
 • Çevre Mühendisleri Odası
 • Elektrik Mühendisleri Odası
 • Fizik Mühendisleri Odası
 • Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
 • Gemi Mühendisleri Odası
 • Gıda Mühendisleri Odası
 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 • İçmimarlar Odası
 • İnşaat Mühendisleri Odası
 • Jeofizik Mühendisleri Odası
 • Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Kimya Mühendisleri Odası
 • Maden Mühendisleri Odası
 • Makina Mühendisleri Odası
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
 • Meteoroloji Mühendisleri Odası
 • Mimarlar Odası
 • Orman Mühendisleri Odası
 • Petrol Mühendisleri Odası
 • Peyzaj Mimarları Odası
 • Şehir Plancıları Odası
 • Tekstil Mühendisleri Odası
 • Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB dilekçe nasıl yazılır ?

TMMOB Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği kamu kurumu statüsünde bir meslek örgütü olduğundan yazılacak dilekçlerin Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına , resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması zorunludur.

Ayrıca yazılacak dilekçenin TMMOB görev konusunda olması ve TMMOB mevzuatı ve görev alanında olması , yasalara uygun biçimde talepler içeriyor olması zorunludur. Kurumun görev konusu dışında olan , mevzuat ve yasa hükümlerine göre kabul görmeyecek talepler içeren dilekçeler işlem görmez. Yalnızca kurumun görev ve sorumluluk alanına giren konularda , mevzuat ve yasalara uygun talepler içeren dilekçeler işlem görmektedir.

Kurumun bir meslek odaları birliği olduğunun bilincinde olarak meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri ile ilgili konulardaki başvuruları öncelikle tüm yazışmalarını ilgili meslek odasının kendi bölgesindeki temsilciliği ile , daha sonra ilgili meslek oda birliği merkez idare teşkilatı ile yapması daha makuldür. TMMOB mühendislik ve mimarlık konulu meslek odalarının çatı kuruluşu olarak daha çok meslek odaları üzerindeki idari faaliyetleri sürdürmektedir.

Dilekçe fiziki şartları düşünüldüğünde boş temiz düz çizgisiz beyaz a4 kağıda temel yazı fontları , Türkçe latin harfler kullanarak , Türkçe olarak , Dil ve dilbilgisi kurallarına uygun ve dilekçe yazım kurallarına uygun şekilde kaleme alınan ve dilekçeyi sunacak kişi yada tüzel kişi temsilcisi tarafından ıslak imzalı olarak düzenlenen ve şahsen sunulan dilekçeler işlem görebilecektir.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeyen dilekçeler işlem görmeyecektir.

Üçüncü kişilerin temsil yetkisi kanunen var ise başka kişiler hakkında yazılı başvuru yapabilirler kısaca bu durumlar ; Veliler yani anne babalar evlatları yerine , kısıtlama kararı olan kişiler için temsilcileri , vasi kayyım yada kanuni temsilci olarak atanan kişiler temsil ettikleri kişi adına , tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilirler, bunun dışındaki tüm durumlarda temsil yetkisini gösterir Türkçe belgenin aslının veya noterden düzenlenmiş vekaletnamenin kuruma sunulması şarttır. Vefat eden kişiler için birinci derece yakınları müracat yapabilirler.

Bazı durumlarda PTT ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler işlem görebilmektedir, bu durum için önceden kurum kalemi ile görüşerek bilgi ve onay alınız.

TMMOB Dilekçe Örneği
		Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığına Dilekçe Konusu : .............................. Hakkında istemimizin sunulmasından ibarettir.	Yukarıda arz ve izah olunan istemlerimiz için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


						Tarih :

						İsim Soyisim :

						Kaşe İmza : 


EKLER : 
1-
2-
3-
4-
5-


Scroll to Top