Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Talep Dilekçesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Talep Dilekçesi bağlı olunan Ticaret Odasına yazılı müracat yapılarak Faaliyet Belgesi Talebinin sunulması için gerekli olan dilekçedir. Faaliyet Belgesi odaya kayıtlı bir işletmenin temel bilgilerini ve faaliyet konusunu belirten belgedir, Ticaret Siciline kayıtlı olan şirket özlük bilgileri de faaliyet belgesinde yer alır.

Faaliyet Belgeleri çok çeşitli kurumlar tarafından talep edilmektedir ve genel durumda 6 ay gibi geçerliliği kabul görmektedir.

Faaliyet Belgeleri bankacılık , finans , sigortacılık gibi alanlarda genellikle yeni işlemlerde gerekli olmaktadır, ayrıca kamu ihaleleri ve çeşitli ülkelerin ihracat rejimlerinde de gerekli olabilmektedir.

Faaliyet Belgesi bir çok başka durumda da gerekli olabilir, örneğin işletmenin bir çalışanın vize başvurusu yapması halinde bile bazı ulkeler tarafından talep edildiği durumlar olabilmektedir.

Ticaret odası faaliyet belgeleri günümüzde çoğu ticaret odası tarafından elektronik belge olarak düzenlenebilmekte ve ticaret odasına fiziken gitmeye gerek kalmadan elektronik imzalı olarak web sayfaları üzerinden alınabilmektedir, elektronik imzalı belgelerin çıktıları da resmi belge statüsündedir ve genellikle tüm resmi işlemlerde kullanılabilmektedir.

Faaliyet Belgesinin ticaret odalarına göre farklı tutarlarda bir ücreti bulunmaktadır, fiziki belge ihtiyacında ticaret odası veznesinden online elektronik belge alımında ise kredi kartı ile ödenerek belgenin düzenlenmesi mümkündür.

Faaliyet Belgesi alınabilmesi için şirketin faal olması , ilgili sicilde halen kayıtlı aktif işletme olması ve genellikle odaya prim borcu bulunmaması kriterleri bulunmaktadır.

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Talep Dilekçe Örneği

		.................. Ticaret Odası Sicil Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Faaliyet Belgesi istemimizin sunulmasından ibarettir.	Odanıza .................... sicili numarası ile kayıtlı ..................................................... ünvanlı mükellefiz. ............................................. Ünvanlı kuruma ile yapacağımız ................. işlemi sebebi ile ........................ dilinde düzenlenmiş .............. Adet Faaliyet Belgesine ihtiyacımız bulunmaktadır. Düzenlenerek tarafımıza teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.						Tarih :
						Ünvan : 
						Kaşe : 
						İmza :

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret Odası Elektronik İmzalı Faaliyet Belgesi Alma işlemi için ITO portal sayfası : https://eportal.ito.org.tr/faaliyet-belgesi-sorgulama-eimzali

Türkiye Cumhuriyeti Odalar ve Borsalar Birliği Web Sitesi : https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

Scroll to Top