Tayin Dilekçe Örneği

Tayin Dilekçe Örneği tayin talebini sunmak için görevli olunan kuruma yazılı olarak sunulması gereken tayin talebi dilekçe örneği dir. Tayin kelime anlamı ile atama görevlendirme anlamına gelmektedir , gerçek hayattaki uygulamada ise tayin kelimesi farklı bir yerde görevini sürdürmek anlamı taşımaktadır.

Genel olarak kamu ve özel sektörde tayin , atama , nakil gibi farklı kelimeler kullanılmak ile beraber tayin daha çok naklen atama olarak düşünülmektedir ama kamu görevlilerinin bir kurumdan farklı bir kuruma geçmeleri de naklen atama olarak değerlendirilmektedir, bu sebeple çalışılan kurumun genel tanımlamalarına uygun biçimde bir dilekçe sunulması makuldür, bu sebeple çalışılan kurumun personel dairesi , özlük işleri , insan kaynakları gibi genel personel konulu idari işleri takip eden birimlerinden bilgi alarak Tayin Dilekçe Örneği yazımı esnasında hangi terimleri kullanmanız gerektiğinden emin olarak dilekçenizi kaleme almanız faydalıdır.

Tayininizin size huzur , mutluluk getirmesini ve yeni görevinizde başarılarınızı dileriz.

Tayin , Atama , Nakil ne anlama gelmektedir ?

Yazımız tayin konusunu ele alıyor olsa da görev yeri değişikliği konusunda farklı tanımlamalar da kurumdan kuruma farklı biçimde yapılabilmektedir.

Genel alışkanlıklarda tayin bir çalışanın aynı görev ile farklı bir il , ilçe yada şubede görevlendiriliyor olmasına denmektedir. Yani tayin aynı görevin farklı bir adreste sürdürülecek olması anlamına gelir kabulü yaygındır.

Atama ise yaygın olarak farklı bir görev tanımı ile görevlendirilen çalışanlar için kullanılmaktadır.

Nakil ise genel olarak farklı birimlere veya farklı kurumlara görevlendirilen çalışanlar için kullanılan tanımalamalardır.

Örneklendirmek gerekirse bir çalışan aynı kurumun farklı bir şubesinde görevini sürdürecekse tayin kelimesi daha çok kullanılır, bir çalışan farklı bir birimde görevlendiriliyorsa atama kelimesi daha çok kullanılır, bir çalışan farklı bir kurumda çalışma hayatını sürdürecekse nakil tanımı daha çok kullanılır.

Tayin Öncesi neler yapılmalıdır ?

Tayin öncesinde ilk önce kendi idari amirinizden ve üst düzey yöneticiniz veya kurum idaresinden sözlü onay almanız ve gerekiyorsa yazılı onay almanız birinci adımdır.

Daha sonra şuandaki görevinizi devir alacak bir çalışma arkadaşınız belirlenip bildirildikten sonra devam etmekte olan konular ve günlük yapmış olduğunuz tüm işleri makul süre ve detay ile çalışma arkadaşınıza iletmeniz beklenecektir.

Ayrıca tüm bu aktarılması gereken konuları ve aktardığınız tüm başlıkları detaylı olarak bir döküman olarak hazırlamanız ve üzerinden geçilen tüm başlıkları tamamlanan detaylarını da ifade ederek karşılıklı olarak imza altına almanız büyük bir güvencedir.

Bu sayede siz görevi devrettikten sonra görevi devir alan kişiler herhangi bir eksiklik veya hatada sizi suçlama veya eksikliklerden sizi sorumlu tutma eğilimine giremezler. Bu sizin güvenceniz için son derece makul bir çözümdür, siz aktarmanız gereken tüm bilgi ve belgeleri yeterli detay ile aktardığınızı belgeledikten sonra bu tip suçlamalar yersiz kalır , bu belgenin bir kopyasını da idari makama sunmanız bir kopyasını da kişisel olarak saklamanız sizi güvenli olarak tayin olma imkanı da verecektir, eski göreviniz ile ilgili tüm asılsız suçlamalar yersiz olacaktır.

Tabiki tayin olacağınız birim ve idarecilerinin de onayının bulunması yerinde olacaktır bu sayede ilgili birimin onayı gerekiyorsa tayin başvurunuz en azından onlar için bir sürpriz olmayacaktır ve onaylarını bildirmelerinde bir mahsur bulunmayacaktır.

Bu sayede öncelikle tayininiz için kendi birim ve idarenizden daha sonra tayin olacağınız birim ve idaresinden onay aldıktan ve tüm sorumluluklarınızı belgeli biçimde devir ettikten sonra güvenli huzurlu mutlu ve hazır bir biçimde tayin olmanızda hiçbir sakınca yoktur.

Tayin Dilekçesi nasıl yazılmalıdır ?

Tayin dilekçesi bu makale çerçevesinde aynı kurumun farklı bir il ve ilçedeki biriminde görevlendirilmesi olarak düşünülerek kaleme alınmış bir dilekçe sunmaktadır. Siz kendi durumunuzu tanımlayan ve kurumlararası geçiş bulunuyorsa bunu da ifade eden yani sizin durumunuzdaki talebinizi izah eden bir dilekçe sunmanız gerektiğini unutmayınız.

Yani sizin sunacağınız Tayin Dilekçesi sizin talebinizi ifade eder bir dilekçe olarak kaleme alınmalıdır.

Tüm dilekçeler gibi tayin dilekçeleri de bir kişinin bir kurumdan istemini sunan dilekçeler olduğundan resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır.

İlk başta görevli olunan kurumun tam resmi ünvanına ve bu kurumu temsil eden makama hitaben yazılmalıdır, eğer personel dairesi , insan kaynakları gibi bir birime hitaben yazılması özel olarak talep ediliyorsa veya çalışılan kurumdan farklı bir kurumda özlük hakları bulunuyor ise özlük haklarınız hangi kurumda ise o kuruma ve dilekçenizi sunmanız gereken makama hitaben dilekçe yazımına başlamanız gerekmektedir.

Bir sonraki başlık ise dilekçe konusu başlığıdır, burada bir cümle ile temel isteminizi ifade etmeniz beklenmektedir, tayin dilekçesi sunuyor olduğunuzdan “tayin istemimin sunulmasından ibarettir.” yeterli ve makul bir dilekçe konusu olarak sunulmaktadır.

Dilekçenin sonraki kısmı serbest metin bölümdür burada isteminizi makul biçimde sunmanız beklenmektedir. Genel alışkanlık ve dilekçeyi inceleyecek ve yanıt verecek kurum ve görevlilerin talebinizi sağlıklı anlaması açısından aşağıda tanımlanan sıralama ve mantık son derece makuldür ve uyulması beklenmektedir.

İlk önce genel açıklamaların yapılması , sonra gerekli biglilerin sunulması , daha sonra taleplerin izah edilmesi ve gerekçelerinin belirtilmesi ve en sonra tüm taleplerin makul ve anlaşılır biçimde sunulması doğru bir sıralama ve anlaşılır bir akış sunar ve dilekçeniz son derece kolay anlaşılır hale gelir.

En sonda da tarih isim soyisim ve imza ile dilekçe tamamlanarak ilgili kuruma şahsen sunulur, taşra teşkilatında görevli olan kişiler kurum içi yazışma veya resmi posta ile dilekçelerini merkeze iletebilirler.

Hiçbir kurum resmi dilekçeleri başka kişiler adına kabul etmez ve şahsen sunulmasını beklemektedir. Başkası adına dilekçe sunulması mümkün değildir, yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım kanuni temsilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri başvuru yapabilir, bunun dışında başvuru yapılabilmesi için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir belgelerin sunulması şarttır.

Tayin Dilekçe Örneği

Aşağıda genel amaçlı şablon bir Tayin Dilekçe Örneği sunulmuştur. Görevli olduğu kurumun farklı il ve ilçesinde yer alan bir birimine tayinini isteyen bir görevli hayal edilerek yazılan örnek Tayin Dilekçesinde idare makamından ve üst idareden de yazılı yanıt alarak dilekçe ekinde sunulduğu da belirtilmiştir.

Bazı kurumlarda bu şekilde olur veya onay yazısı talep edildiğinden bu şekilde bir hayali dilekçe kaleme alınmıştır.

Sizde görevli olduğunu kurumun taleplerine ve tanımlamalarına göre tayin , atama , nakil gibi tanımlamayı doğru biçimde yazarak dilekçenizi düzenleyerek kuruma sununuz.


		....................................................... (KURUM TAM ÜNVANI)
		....................................................... (VARSA HİTAP MAKAMI)


DİLEKÇE KONUSU : Tayin istemimin sunulmasından ibarettir.


	Kurumunuzda ........................ tarihinden beri ..................................................... ünvanı ve ...................... Sicil numarası ile ile görev yapmaktayım. Kurum mevzuatına göre tayin / naklen atama şartlarını karşılamaktayım. İdari amirim Sayın ............................................... sözlü olarak müracatımda tayinim / naklen atanmamda herhangi bir mahsur görülmediği ve memnuniyet ile karşılandığı belirtilmiştir ve durumu belirtir yazılı yanıtı da dilekçe ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuştur. 

	Ayrıca görevli olduğum birim üst idaresince tayinime / naklen atanmama engel bir durum bulunmadığı dilekçe ekinde saygı ile sunmakta olduğum belgede de resmi olarak ifade edilmiş ve bildirilmiştir.

	Gördüğüm lüzüm ve ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
sebebi ile .......................... ili ................................. ilçesi ................................... ünvanlı .............
............................... birimine ............................ görevi ile naklen atanmamı / tayin edilmemi talep etmekteyim.

	Tayin / naklen atama talebimi tamamen kişisle kararım ve hür iradem ile yapmış olduğumu beyan etmekteyim. Ayrıca tüm tayin / naklen atama mevzuatının tamamını net olarak bildiğimi kabul ettiğimi beyan etmekteyim.

	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum tayin / naklen atama talebimin onaylanmasını ve gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Sicil Numarası : 
İkamet Adresi :
Telefonu : 
Eposta Adresi : 

Tayin / Naklen Atama İstenen Birim Ünvanı:
Adresi İli İlçesi : 
							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza :


EKLER : 
1- İdare Amiri Tayin / Naklen Atama talebi yanıtı.
2- Üst İdare Makamı Tayin / Naklen Atama talebi yanıtı.

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi : https://www.mevzuat.gov.tr/ genel kamu tayin atama ve nakil mevuzatını incelemeniz için yeterli bilgi ve kaynaklara erişim sunmaktadır, araştırmalarınızda faydalanmanızı dileriz.

Scroll to Top