SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi

SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi yersiz ödeme sebebi ile iadesi istenen SGK ödemeleri için mükellefin sunması gereken dilekçedir. Yersiz ödeme geniş bir kavramdır fakat genel anlamı SGK tarafından mevzuata uygun bir gerekçe olmaksızın yanlış bildirim , insan hatası veya sistem hatası sonucunda ödenmemesi gerektiği halde yapılmış olan bir ödemenin geri alınmasının talep edilmesi anlamına gelmektedir.

Yani SGK tarafından gerçek bir gerekçesi olmadan yapılan tüm ödemeler yersiz ödemelerdir ve herhangi bir sebep ile ortaya çıkması halinde Sosyal güvenlik kurumu bu ödemeleri ve varsa yasal faizlerini talep edebilmektedir.

SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi örneği yazımız içerisinde metin olarak ve word yada pdf dosya türlerinde indirilebilir biçimde mevcuttur, yazının tamamını dikkatli biçimde okuyunuz ve dilekçenizi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen müracat ediniz.

SGK nın yerli ve yersiz ödeme mantığı nedir ?

Yerli ödeme aslında halk arasında verilen bir isimdir, SGK tarafından yapılan sosyal yardım veya emekli maaşı , raporlu dönem ücretleri gibi tüm ödemeler ödeme olarak isimlendirilmektedir.

Yerli ve Yersiz mantığı ödemenin mevzuat açısından doğru veya yanlış olmasına göre tanımlanmaktadır. Yani mevzuata göre ödeme yapılan kişi bu ödemeyi alma hakkına sahipse yerli yani doğru bir ödemedir, mevzuata göre ödeme yapılan kişi bu ödemeyi alma hakkına sahip değilse yanlış yani yersiz bir ödemedir.

Yersiz ödemelerin tamamı belirli bir süre sonra çok yüksek oranda tespit edilerek mükelleften geri alınmaktadır.

Bu sebeple yersiz ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Mevzuata göre ödemeler nasıl belirlenir ?

SGK tarafından yapılan her ödemenin belirli bir mevzuatı ve başvuru şartları vardır.

SGK nun bir ödeme yapabilmesi için mevzuata göre sorumlu olduğu bir sosyal yardım tanımlaması vardır ve bu ödemenin yapılabilme şartları belirlidir.

Örneğin hamile durumda olan bir kişinin doğum izininde alacağı ödeme , raporlu olup çalışamaz durumda olan bir işçinin gelir kaybı ödemesi gibi başlıklar altında SGK tarafından yapılabilen tüm ödemelerin tanımı ve şartları belirlidir.

Mevzuata uygun biçimde başvuran sigortalı gerekli şartları sağlıyor ise belirlenen süre veya süresiz olarak ilgili ödemeyi almaya hak kazanmaktadır.

Mevzuata uygun olmadığı sonradan anlaşılan veya şartları sağlamadığı sonradan anlaşılan her çeşit ödeme yersiz ödeme olarak belirlenir ve sigortalıdan geri alınması sağlanır.

Yersiz ödemeler geri alınabilirmi ?

Evet yersiz ödemelerin tamamı kamu alacağıdır ve geri alınabilir.

Mahkeme veya icra yolu ile dahi tahsilatı mümkündür bu sebeple yersiz ödemelerin kesinlikle iade edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yersiz ödeme bildirilmelimidir ?

Evet yersiz ödeme yapılan kişinin bu ödemeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü vardır.

Ayrıca yersiz ödeme kendi başvurusunda verdiği yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belgeler ile yapılmışsa aleyhinde kamu davası açılabilmesi sözkonusudur.

Bu sebeple SGK tarafından herhangi bir mevzuata uymayan veya mevzuat şartlarını yerine getirilmemesine karşın yapılmış olan tüm ödemeler SGK ya bildirilmelidir.

Yersiz ödeme zaman aşımı süresi nedir ?

Kişinin veya ilgili kurumun hatalı bildirimi ile oluşan durumlarda SGK aleyhine yersiz ödeme yapılmışsa kusurun kim tarafından yapıldığına göre değişmek ile beraber tek bir ödemede 5 yada 10 yıl, süreli veya sürekli ödemelerde son ödemeyi takip eden 5 yada 10 yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Kamu zararı kasıtlı olarak yanlış belge yada bilgi ile yapılmışsa dava sonucuna göre bu zaman aşımı süresinin uygulanmaması da mümkündür.

Bu sebeple SGK yersiz ödeme konulu tebligatlar ve işlemlerde zamanaşımı yokmuş gibi hareket edilerek yapılmış yersiz ödemenin iadesi tercih edilmelidir.

Yersiz Ödeme Tebligatı nedir ?

Yersiz yapılan ödemenin geri ödenmesine dair resmi bildirimlere genel olarak tebligat adı verilmektedir.

Tebliğ Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılabileceği gibi borç icra yolu ile tahsil ediliyorsa İcra Dairesi tarafından da tebliğ yapılmış olabilir.

Yersiz Ödeme İtirazı Nedir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yersiz ödeme olarak tanımlanan geçmiş döneme ait ödemelerin yersiz olmadığına dair itiraz işlemine yersiz ödeme itirazı adı verilmektedir.

Yersiz ödeme itirazı yapılabilmesi için ödemenin mevzuat şartlarına uygun olduğunu ispat eder bilgi ve belgeler sunulması ve dilekçe ile müracat edilmesi gerekmektedir.

Yersiz Ödeme İtirazı nasıl yapılır ?

Usulüne uygun biçimde yazılmış SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi ile müracat edilerek yapılmaktadır.

Yersiz ödeme itiraz süresi varmıdır ?

Yersiz ödeme itiraz süresi SGK tarafından düzenlenen ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gündür. Bu süre içerisinde yapılacak yersiz ödeme itirazları değerlendirmeye alınır,bu süre sonrasında itiraz mümkün değildir, dava açılması gerekli olabilmektedir.

SGK yersiz ödeme itiraz dilekçesi
SGK yersiz ödeme itiraz dilekçesi

SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya yersiz ödeme bildirimini yapan müdürlüğük makamına dilekçe sunularak yersiz ödeme bildirimine itiraz edilebilir.

İtirazın usulünce yapılması halinde değerlendirmeye alınacağını ve mevzuata göre gerekli şartlar sağlanmasına karşın idarenin bir hatası sonucu yersiz ödeme olarak belirlenmiş olan ödemelerin mevzuata uygun olduğu kararı verilirse yersiz ödeme durumu ortadan kalkar ve geri ödenmesine gerek kalmaz.

Yapılacak itiraz incelendiğinde yersiz ödeme tespiti doğru ise yersiz ödemenin iadesi gerekli olmaya devam etmektedir.

SGK tarafından yapılan ödeme emri veya bildirim tebligat sonrasında 15 günlük itiraz süresi geçmeden SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi sunulması gerekmektedir.

İtiraz edilmesi borcun ödemesini durdurmaz veya iptal etmez, itiraz değerlendirilerek en çok 30 gün içerisinde dilekçe yanıtlanır.

SGK Yersiz Ödeme İtiraz Dilekçesi Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı makamına yazılmalıdır ve dilekçe konusu Yersiz ödeme bildirimine itirazımın sunulmasından ibarettir gibi bir başlık yazılabilir.

Dilekçenin açıklama kısmında SGK tarafından bildirilen yersiz ödemelerin detayları ve yersiz ödeme tespitine ilişkin yapılan hatanın tanımlanması ve itirazın sunulması gerekmekedir.

En son istem paragrafında da yersiz ödeme bildiriminin iptali , borç kaydının düzeltilmesi ve ödeme emrinin iptali talep edilmelidir.	Türkiye Cumhuriyet Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
	......................... İl Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : Yersiz ödeme bildirimine itirazımın sunulmasından ibarettir.


	Kurumunuz tarafından tarafıma gönderilen .............................. Tarih ......................... Numaralı ödeme emri bildiriminiz incelendiğinde ............................................................... sebebi ile karar verilmiş olan .................................. tutarında “yersiz ödeme” bulunduğu ve tarafımdan tahsili talep edilmektedir.

	....................... Nolu kanunun ............. Maddesinde açık şekilde izah olunan mevzuat şartları gereği tarafıma yapılan ödemeler yersiz ödeme değildir ve açık şekilde mevzuat şartlarını karşılamakta olduğum için ilgili ödemeler yersiz ödemeler değildir. Konuya ilişkin hizmet dökümlerim dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur.

	Arz ve İzah ettiğim gerekçeler ve kurumunuzce resen takdir edilecek gerekçeler ile ;

	Hatalı olan yersiz ödeme kararının iptali , ilgili ödeme emrinin iptali , varsa açılmış olan icra davalarının tarafınızca kapatılması , ödemesi hatalı olarak durdurulmuş olan ..................................... aylığının usulünce tekrar bağlanması, hatalı olarak ödemesi yapılmamış ayların yasal faizi ile beraber hesap edilerek tarafıma ödenmesi, Tarafıma resmi yanıt verme süresi içerisinde yazılı olarak yanıt verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kimlik Numarası : 

İsim ve Soyisim : 

İkamet Adresi : 
							Tarih : 
		
							İsim Soyisim :

							İmza :

5510 nolu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Metni : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5510&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yersiz ödemelerin tahsili hakkındaki 2017/25 nolu genelge metni : https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/134571https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/134571

7103 nolu kanun kapsamında değişiklik yapılan kanun ve kararnameler https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7103.pdf

Scroll to Top