Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi herhangi bir Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararına itirazın sunulması için verilen bir dilekçedir. Görevsizlik kararı Mahkemelerin ilgili dava hakkında kendisinin yetkili olmadığını belirttiği bir karardır ve görevsizlik kararı verilen davalar ilgili mahkemeler tarafından görülmezler.

Görevsizlik kararlarının gerekçelerinde görevsizlik kararının gerekçesi sunulmak ile beraber hangi mahkemelerin yetkili olduğuna dair kanun maddeleri atıflar ve bilgiler genellikle sunulabilmektedir. Fakat bazı kararlarda ise yalnızca dava hakkında görevsizlik kararı verilerek de karar açıklanabilmektedir.

Görevsizlik Kararı Nedir ?

Mahkemenin bir dava ile ilgili kanunen yetkisi olmadığı ve ilgili yargılamanın kendi görev alanına girmediği takdiri ile ilgili dava hakkında verdiği bir karardır, görevsizlik kararı hiçbir tarafın lehine yada aleyhine bir karar değildir.

Yalnızca ilgili Mahkemenin ilgili davayı görme ve karar verme yetkisi bulunmadığını ifade eden bir karardır.

Görevsizlik Kararı Kesinmidir ?

Görevsizlik kararı kesinleşme şerhi geldikten sonra kesindir ve ilgili dava dosyası ile ilgili mahkemeye itiraz edilmemişse kesinleşmiş bir karardır.

Görevsizlik Kararına İtiraz Edilebilirmi ?

Evet görevsizlik kararına yasal süresi içerisinde itiraz edilebilir.

Görevsizlik Kararına İtiraz kabul edilirmi ?

Görevsizlik kararında esas ve usul açısından bir hata olmuşsa veya kanunlarda tanımlanan bir görev alanına giren konuda bir Mahkeme kanuna aykırı bir şekilde görevsizlik kararı vermiş ise itiraz kabul edilebilir.

Kanuna uygun bir şekilde esas ve usul hatası bulunmayan bir durumda Mahkeme doğru bir karar vererek görevsizlik kararı

Görevsizlik Kararına İtiraz Süresi Nedir ?

Yasal itiraz süresi olan tebliği takip eden 15 gün süre içerisinde itiraz edilmemiş karar kesinleşecektir.

Duruşma esnasında karar açıklanır ve davanın muhatap tarafları duruşmaya şahsen veya vekil Avukatları tarafından temsil edilerek katılıyorlarsa karar tebliğ edilmiş kabul edilir. Duruşmaya katılmayan bir taraf var ise Görevsizlik kararı resmi mevzuata göre yazılı veya elektronik olarak tebliğ edildikten sonra itiraz süresi başlamaktadır.

Görevsizlik Kararına İtiraz Nasıl Yapılır ?

Görevsizlik kararına itiraz görevsizlik kararını vermiş olan Mahkemeye dilekçe ile müracat ederek yapılır. Genellikle ilk derece mahkemeleri görevsizlik kararı verirler, istinaf ve yargıtay sürecinde hukuk yolu tanımlı olduğu için genel olarak görevsizlik kararı daha nadir görülür.

İlk derece mahkemesi dava dosyasını değerlendirip görevsizlik kararı verdikten sonra yasal 15 günlük süre içerisinde kesinleşme şerhi gelmeyeceği için Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi sunularak itiraz mahkeme başkanlığına sunulur.

Görevsizlik Kararına İtiraz nasıl değerlendirilir ?

Görevsizliğe itiraz edilirken sunulan gerekçe değerlendirilerek Mahkeme tarafından yeni bir karar verilir, eski kararının tekrar edilmesi veya itirazın kabulü biçiminde karar verilmesi olasıdır.

Eski kararın tekrar edilmesi ile üst derece mahkemeye başvuru yapılması yolu açılmaktadır, görevsizlik kararına itirazda ısrarcı olunduğu durumda üst derece mahkemesine dilekçe sunulması gerekli olacaktır.

İtiraz Mahkeme başkanlığı tarafından kabul edilirse Görevsizlik kararı kaldırılmış olur ve dava süreci devam eder.

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi
Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Görevsizlik Kararına İtiraz Edilmelimidir ?

Görevsizlik kararına kesin şekilde bir kanun hükmü ile çelişerek görevsizlik kararı verilmişse itiraz edilebilir, yargılama aşamasında olmadığı için bir esas yada usul hatası olamayacak kadar az bir ihtimal de olsa bir hata varsa bu gerekçe ile itiraz edilebilir.

Mahkeme görevsizlik kararında haklı ise itiraz etmenin bir manası yoktur, muhtemelen duruşma bile olmadan görevsizlik kararı yenilenecektir.

Görevsizlik kararı davacının yanlış başvurusu sonucunda veya hukuken haklı olmayan bir istem sonucunda verilmişse görevsizlik kararına itiraz etmenin herhangi bir manası yoktur.

Görevsizlik Kararına İtiraz hakkında hukuki danışmanlık

Tüm davalarda olduğu gibi görevsizlik kararı verilen dosyalar ile ilgili bir Avukattan hukuki görüş almak ve tercihen vekalet ile davayı takip etmesini temin etmek son derece faydalıdır.

Hukuken sürecin doğru , adaletli ve haklarınızın korunarak sağlanabilmesi için en makul yol bir Avukatınızın olması ve davanızı onun danışmanlığında sürdürmeniz olacaktır.

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Resmi bir Hukuki dilekçedir ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Kısaca nasıl yazılacağından bahsetmek gerekirse;

Tüm mahkeme dilekçeleri gibi dilekçe hitabı ilgili mahkeme başkanlığı makamanına yapılmalıdır, yani görevsizlik kararını vermiş olan mahkemeye dilekçe ile müracat edilmektedir.

Dilekçe konusu başlığında bir cümle ile görevsizlik kararına itiraz edildiği saygılı ve net bir ifade ile belirtilmelidir. dilekçe konusu dilekçede sunulacak istemin bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelir.

Açıklamalar bölümünün başında dava dosyası ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra karar numarası belirtilerek ilgili görevsizlik kararına itirazınızın olduğunu tanımlayan bir şekilde başlamalı ve takip eden paragraflarda itirazınızının gerekçesi ve dayandığı kanun maddeleri belirtilerek açıklanmalıdır.

Hukuki nedenler ve deliller kısmı itiraz gerekçenizin dayanağı olan delil ve kanun maddelerini belirtmelidir.

İstem kısmı itirazınız ile ilgili talebinizi saygı ile mahkeme başkanlığına sunacağınız istem paragrafıdır.

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Aşağıda genel amaçlı bir Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi ni sizinle paylaşıyoruz, boş bırakılan yerlere gerekli bilgileri ve kanun maddelerini yazarak dilekçenizi kendi davanız ile ilgili düzenledikten sonra mahkemeye müracat edebilirsiniz.

Avukat ile davanızın takip edilmesi çok daha sağlıklı netice almanızı sağlayacaktır, bunu lütfen unutmayınız.

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği aşağıda metin olarak size sunulmuştur, hemen aldında word yada pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak da paylaşılmıştır.

Dilekçede sunulan 5235 nolu kanun Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş , Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanundur genel çerçevede ilk derece mahkeme görev alanlarını tanımlamak ile beraber tüm görevsizlik kararları bu kanuna göre yapılmamaktadır, dilekçemiz örneğinde kullanılıyor olması sizin itirazınızın bu kanuna göre yapılması gerektiği anlamına gelmemektedir.

Görevsizlik kararına yapacağınız itirazın hangi kanunun hangi hükmünü dayanak aldığının bilincinde olarak dilekçeniz hukuki gerekçeleri kısmında belirtmeniz , Açıklamalar kısmında da açık biçimde kanunu ve hükmü izah ederek itirazınızı açıklamanız ve dayanak kanun maddelerini belirtmeniz beklenecektir.

Görevsizlik kararına itiraz edilirken hangi kanunun hangi maddesindeki hangi hükme dayanarak itiraz ettiğinizin açık biçimde ifade edilmesi zaruridir. Lütfen bunu unutmayınız. Ayrıca kanunlar üzerinde farklı zamanlarda değişiklikler yapılabilmekte , maddeler kaldırılabilmekte veya maddelerin hükümlerinde değişiklikler olabilmektedir. Kanunların ve Maddelerinin en son güncel halini dikkate alarak itiraz ediniz.

Kanun ve Maddeleri ile alakalı mevzuat taraması için faydalı olabilecek kaynaklar yazının sonunda paylaşılmıştır.		TÜRKİYE CUMHURİYETİ ....................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO 	: (DAVA ESAS NUMARASI)	

KARAR NO 	: (İTİRAZ EDİLEN GÖREVSİZLİK KARARINUN NUMARASI)

DAVACI 	: (İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)

VEKİL 	: (AVUKATINIZ VARSA İSİM SOYİSİM TCNO BÜRO ADRESİ)

DAVALI 	: (DAVALIYA AİT İSİM SOYİSİM İKAMET ADRESİ)

TEBLİĞ TARİHİ : (KARARIN TEBLİĞ TARİHİNİ YAZINIZ)

DİLEKÇE KONUSU :	Tebliğ olunan Görevsizlik Kararına itirazımızın sunulmasından 					ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

	1- Mahkemenizde görülmekte olan ................... Esas numaralı davam ile ilgili ......................... Nolu Görevsizlik Kararınızı tarafıma tebliğ olduğu tarihte öğrendim.

	2- Dava dilekçemizde de görüleceği üzere ..............................................................
....................................................................................... konulu davamız .........(5235 Nolu İlk Derece Adli Yargılama Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş Görev ve yetkileri hakkındaki kanunun).................. nolu kanun ..................... nolu maddesine göre ......................................... Mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğu davalardır.

	3- Müracatım ilgili kanun ve sair mevzuata göre doğru biçimde Sayın Mahkemenize yapılmıştır ve Görevsizlik kararı ilgili kanun hükümleri ile çelişmektedir. 

	4- Görevsizlik kararının ilgili kanun hükmü ile çelişmesi sonucunda görevsizlik kararına itirazımızın sonulması için bu dilekçenin sunulması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ GEREKÇELER : ........... Nolu Kanunun ........... Nolu Maddesi ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıda arz ve izah ettiğim ve Sayın Mahkemenizce res'en takdir olunacak hususlar uyarınca ; ................... Tarih ve ..................... Numaralı Görevsizlik kararına itirazımızın kabulünü, ilgili kararın kaldırılmasını ve dava dilekçesindeki müracatımıza uygun biçimde yargılamanın yapılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

							Tarih : 

							İsim Soyisim :
				
							İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinde 235 nolu kanun Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş , Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun metni pdf dosya formatı https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5235.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi Kanunlar Kanun Arama Sayfası https://www.mevzuat.gov.tr/#kanunlar

Scroll to Top