Okula Dilekçe Örneği

Okula Dilekçe Örneği eğitim kurumlarına yapılacak yazılı başvurular için okula dilekçe örneği dir. Okul tanımı eğitim görülen yapı anlamına gelmektedir, bina olarak okul binası anlamının dışında eğitim veren ile eğitim alan kişinin buluştuğu her nokta da aslında bir okul vasfında kabul edilmektedir.

Fakat resmiyette okulun anlamı eğitim verme ehliyetine sahip kişilerin devlet tarafından yetkilendirilmiş kurumlar içerisinde denetlenen ve yönetilen resmi eğitim müfredatına uygun şekilde eğitim öğretim veren kurumdur.

Yani Okul devlet tarafından belirlenen eğitim müfredatlarına ve mevzuatına uygun biçimde tanımlanmış alanlarda eğitim öğretim yapan kamu yada özel kurumlar dır.

Okul tanımı alan tüm kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir, genel olarak Milli Eğitim Müfredatı 3 aşamaya ayrılmıştır, Temel eğitim ilk okul , ortaokul ve lise olmak üzere 3 bölümden oluşur ve hazırlık sınıfları hariç 4 yıllık dönemlerdedir, yabancı dil veya mesleki eğitim içeren branşların yılları daha fazla olabilmek ile beraber toplam temel eğitim dönemi 4+4+4 toplam 12 yıllık dönemi kapsamaktadır.

Genel olarak bu okul tanımlaması Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu temel eğitimin belirli aşamalarında faaliyet göstermekte olan eğitim kurumlarını tanımlamaktadır.

Okulların açılması ve faaliyeti tamamen Milli Eğitim Bakanlığının İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri , İlçe kaymakamlıkları ve Valiliklerin denetimi ile yapılmaktadır. Yani özel okullar veya vakıf okulları da Milli Eğitim Bakanlığı , İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri , Kaymakamlıklar ve Valilik tarafından denetlenmektedir.

Okula Dilekçe Örneği nasıl yazılır ?

Okula dilekçe örneği resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır çünki Devlet okulu yada Özel okul olması hiçbir fark yaratmamaktadır ve tüm Okullar resmi kurumlardır. Başvuruların genellikle yalnızca yazılı olarak yapılmasını kabul ederler. Sözlü olarak bir talebin sunulması makul ve imkan dahilinde değildir.

Okula Dilekçe ile başvuru yapılırken en önemli konu okulun o konuda sorumlu olması ve dilekçe ile sunulan talebin makul bir talep olmasıdır. Okul yönetiminin sorumlu olmadığı okul ile alakası olmayan bir konuda veya mevzata göre kabul edilmeyecek bir talebi sunan dilekçeler dikkate alınmaz, kabul görmez veya olumlu yanıt verilmez.

Okula yazılacak dilekçe nin okulun görev alanına giren ve mevzuata göre kabul edilecek bir talebi sunuyor olması gerekmektedir.

Dilekçenin fiziki şartlarından kısaca bahsedersek Okula Dilekçe Örneği yazılırken okula sunulacak dilekçenin düz beyaz çizgisiz boş temiz bir a4 kağıda yazılması gerekliliğidir, yazı her çeşit kalıcı mürekkep kullanılarak elyazısı dahil olmak üzere her çeşit baskı çözümü ile olabilir. Tek kriter Türk Alfabesi kullanılarak Türk Dİli ve Dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde dilekçenin kaleme alınmasıdır.

Bu kuralları kısaca özetlemek gerekirse ;

En üst kısma ortalanmış biçimde Okula Dilekçe Örneği ile başvurulan okulun tam ünvanı yanına müdürlüğüne yazılmalıdır yani okulun müdüriyet makamına hitaben yazılmalıdır, tüm okullar müdüriyet makamı tarafından temsil edilirler.

Dilekçe konusu başlığı hitap makamının 2 3 satır altına sola yaslanmış olarak yazılır ve bu başlık dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile özelenmiş ifadesi anlamına gelmektedir. Örneğin …………………. konusunda istemin sunulması anlamına gelir.

Sonraki bölüm serbest metin alandır burada birkaç kısa net anlaşılır anlamlı ve bir akışı bulunan paragraflar halinde dilekçe ile sunulan istemin açıklanması , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçelerin sunulması ve istemin izah edilmesi biçiminde sıralandıktan sonra son paragrafda dilekçe ile sunulan istem kaleme alınır ve dilekçe tamamlanır.

Dilekçe sonunda kişisel bilgiler tarih ve ıslak imza bulunur ve ekli belgeler varsa ekler başlığında bunlar ifade edilir.

Tüm okul dilekçeleri şahsen okula teslime edilir, bazı dilekçelerin veli tarafından yazılıp okula öğrenci tarafından sunulmasında bir mahsur yoktur. Başkası adına dilekçe yazılamaz yalnızca aşağıdaki durumarda başkası adına dilekçe sunulması mümkündür;

18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım veya kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , müteveffa kişiler adına birinci derece yakınları, tüm tüzel kişiler için resmi temsilcileri başvuru yapabilir bunun dışında başvuru yapılabimesi için vekaletname düzenlenmiş olması veya resmi temsil yetkisini gösterir belgenin ibrazı gerekliliği vardır, bu seçeneklerden herhangi biri karşılanmıyor veya belgelenemiyorsa başkası adına başvuru yapılamaz.

Okula Dilekçe Örneği

Aşağıda dört farklı Okula Dilekçe Örneği yer almaktadır bu dilekçe örnekleri genel amaçlı dilekçe örnekleridir ve olduğu gibi kullanılmamalıdır. Siz bu dilekçeleri kullanarak kendi amacınıza uygun bir dilekçe kaleme alarak okula bu yazdığınız dilekçeyi şahsen sunmanız gerektiğinin bilincinde olunuz, paylaşılan okul dilekçeleri size yardımcı olmak amaçlanarak yazılmıştır.

Birinci Okula Dilekçe Örneği Milli Basketbol Takımı seçmelerine katılması için izin talep edilen bir öğrenci için sunulan dilekçedir. İkinci dilekçe ise bronşit ve zature rahatsızlığı geçirmiş bir öğrencinin üç ay süre ile beden eğitimi derslerinden muaf tutulması istemini bildirir bir dilekçe örneğidir, üçüncü dilekçe ise okul bahçesinde yaşanan güvenlik sorunlarının önüne geçebilmek için velilere tanımlayıcı yaka kartları tertip edilerek bahçe girişinin kontrollü sağlanmasını tavsiye eden düşünceli bir velinin dilekçe örneği kaleme alınmıştır. En son dördüncü dilekçe ise boş şablon bir Okula Dilekçe Örneği dir , bu dilekçenin ilgili alanlarını düzelneyerek kendi dilekçenizi kolaylıkla oluşturabilrisiniz.

Dilekçenizi düzenlerken en üstte tek bir tam ünvan biçimde ilgili okul müdüriyetine hitaben yazıma başlamanız gerketiğini , dilekçe konusunun dilekçe ile sunduğunuz temel istemlerin ifadesi olarak yazılması gerektiğini bir cümlenin yeterli olduğunu , dilekçenin serbest metin kısmında öğrenciyi , durumu , açıklamalarınızı sunmanız gereken bilgi ve detayları sunmanız gerektiğini , gerkeçeleri izah etmeniz gerektğini ve istemlerinizi de en sonra sunarak dilekçenizi tamamlamanızı ve ıslak imzalı olarak okula sunmanız gerektiğini hatırlayınız.
		Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
		............................... İlköğretim Okulu Müdürlüğüne
		............................... Ortaokulu Müdürlüğüne
		............................... Lisesi Müdürlüğüne
Dilekçe Konusu: Milli Takım Kampı Davetine katılım için izin istemimizin sunulmasından ibarettir.
	Velisi bulunduğum ....................................... okulunuzda  .......... Sınıfına ................ Numara ile kayıtlıdır. .............................................................................................................. konusunda kurumunuza başvuru yapabilmek için iş bu dilekçenin sunulması zarureti hasıl olmuştur.

	
	Oğlumun milli takım seçmelerine katılmak üzere Türkiye Basketbol Fedarasyonu İstanbul Zeytinburnu yerleşkesindeki etkinliğiğe ................ ile .................. tarihleri arasında katılmasının bilgim ve izinim dahilinde olduğunu beyan ederim.

	Kurumunuz için herhangi bir mahsuru olmadığı ve katılabileceği hususunda kıymetli sınıf öğretmeni ve kıymetli müdür yardımcısından sözlü olarak izin aldığımı da bilgilerinize sunarım.

	Oğluma milli takım seçmelerine katılabilmesi için ilgili tarihler için izin verilmesini , izinli olduğunu belirtir resmi yazının mühür ve ıslak imza ile tescil edilerek teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.Öğrenci Adı : 
Tc Kimlik No : 
Öğrenci No : 
Veli Adı : 
Yakınlığı : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :


EKLER : 
1- Milli Takım Seçmeleri Davet Yazısı


		Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
		............................... İlköğretim Okulu Müdürlüğüne
		............................... Ortaokulu Müdürlüğüne
		............................... Lisesi Müdürlüğüne
Dilekçe Konusu : Sağlık Raporu sunulması ve beden eğitimi dersi muafiyeti isteminin sunulmasından ibarettir.	Velisi bulunduğum ....................................... okulunuzda  .......... Sınıfına ................ Numara ile kayıtlıdır.  Kızımızın sağlık durumu ile alakalı bilgi sunma ve beden eğitimi dersine katılmayacağını bildirmek için yazılı müracat etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

	
	Kızımız ekli sağlık kurul raporu ile de belirtildiği üzere akur trakea bronşit ve Zature rahatsızlığı geçirmiştir ve Uzman Hekim tarafından en az 3 ay spor yapmaması , vücudunu zorlamaması ve herhangi bir soğuk algınlığı geçirmemesi konusunda uyarılmıştır ve tedavisi sürmektedir.

	İş bu sebep ile kızımızın en az 3 ay süre ile beden eğitimi dersinden muaf tutulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Öğrenci Adı : 
Tc Kimlik No : 
Öğrenci No : 
Veli Adı : 
Yakınlığı : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :


EKLER : 
1- Sağlık Kurulu Raporu
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
		............................... İlköğretim Okulu Müdürlüğüne
		............................... Ortaokulu Müdürlüğüne
		............................... Lisesi Müdürlüğüne
Dilekçe Konusu : Güvenlik Tedbirleri hakkında istemimin sunulmasından ibarettir.


	Velisi bulunduğum ....................................... okulunuzda  .......... Sınıfına ................ Numara ile kayıtlıdır. 

	Okulun özellikle çıkış saatlerinde bahçe içerisine girmekte olan kimliği bilinmeyen ve bilinemeyecek olan kişilerin arasında çeşitli suç unsurlarına meyil edenler olduğu bilginiz dahilindedir. Yüzlerce kişinin birarada olduğu ve büyük hareketlilik olan öğrenci çıkış zamanlarında güvenliğin sağlanmasının hiç de kolay olmadığı ortadadır. Veli olmayanların bahçeye girişinin engellenmesinden başka bir çözüm de akla gelmemektedir.

	Durum ayrıca emniyet makamlarına da bildirilmiştir ve emniyet tarafından gerekli önemlerin alınacağı belirtilmiştir, emniyetin de görüşü yalnızca velilerin bahçeye girmesine Müsaade edilmesi gerekliliği biçimindedir.
	
	Her bir veliye öğrenci fotoğrafının, isminin ve velinin isminin yazılı olduğu açık şekilde görülebilir yaka kartı düzenlenmesi, yaka kartı takmayan velilerin bahçeye alınmaması, velilerin bekleme alanlarının öğrencilerin sınıf işaretleri ile aynı nokta olarak belirlenmesi, gerekli işlemlerin ve maddi maliyetin okul aile birliği tarafından karşılanması , bu durumun tüm velilere SMS vb yöntem ile makul zaman önce bildirilmesi hususunda karar alınması için gereğini saygılarım ile arz ederim.Öğrenci Adı : 
Tc Kimlik No : 
Öğrenci No : 
Veli Adı : 
Yakınlığı : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :


EKLER : 
1- 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
		............................... İlköğretim Okulu Müdürlüğüne
		............................... Ortaokulu Müdürlüğüne
		............................... Lisesi MüdürlüğüneDilekçe Konusu :  


	Velisi bulunduğum ....................................... okulunuzda  .......... Sınıfına ................ Numara ile kayıtlıdır. 

	

	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim hakkında gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Öğrenci Adı : 
Tc Kimlik No : 
Öğrenci No : 
Veli Adı : 
Yakınlığı : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :


EKLER : 
1- 

Türkiye Cumhuriyeti Edevlet Sistemi Üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi : https://www.meb.gov.tr/

Scroll to Top