Maddi Hata Dilekçesi

Maddi Hata Nedir?

Notu verilmiş bir sınav kağıdında puanların hatalı toplanması sonucu yanlış not verilmesi durumdur.

Öğrenciler Derslere ve Sınavlara Katılmak Zorunda mıdır?

Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Sınav Sonucuna İtiraz Hakkım Var mı?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz, öğrenci işlerine verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye bildirilir. İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınav Notuna İtiraz Nedir?

MADDE 32 – (1) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yedi gün içerisinde açıklanır. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Dekanlık veya Müdürlükçe maddi hatası tespit edilen sınav sonuçları, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.

(3) Öğretim elemanının not takdirine itirazda bulunulmaz.

(4) Sınav, staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programı ile ilgili evrak, kapalı zarf içerisinde ilgili birim yönetimine teslim edilir. Söz konusu evrak, ilgili birimler tarafından iki yıl saklanır.

Hangi Sınavların Notuna İtiraz Dilekçesi Verilebilir?

Bütün sınavlar için maddi hata dilekçesi verilebilir.

Notların İlanından Sonra Kaç Gün İçinde Maddi Hata Dilekçesi Verilebilir?

Sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, bölüm sekreterine maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

Sınav Sonucunda Maddi Hata İtirazı Nereye Yapılır?

Sınav sonucunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, aşağıda örneğini görebileceğiniz maddi hata dilekçesini doldurup kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu enstitüye teslim etmelidir.

Aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word formatında indirip kendi bilgilerinize göre doldurabilirsiniz. Kimi üniversiteler maddi hataya ilişkin formu, öğrencilere kendileri vermektedir.

Sınav Sonucunda Maddi Hata Dilekçesi:

                                Tarih
          ..................... Müdürlüğü’ne

   ................... programının ............... numaralı öğrencisiyim.
   Aşağıda dökümü verilen sınav kağıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

İtiraz Edilen Dersin;                 Öğrencinin;           
Adı    :                      Adı Soyadı:                                
Kodu   :                      Bölümü  :                           
Sonuç İlan Tarihi:                  Telefonu :                           
İtiraz Tarihi  :                  İmzası  :                         
Sınav Türü: ( ) Arayıl ( ) Yarıyılsonu ( ) Bütünleme      

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Gelişim Üniversitesi. Sıkça Sorulan Sorular, https://oidb.gelisim.edu.tr/Pages/SliderDetail?url=sikca-sorulan-sorular, (05.03.2021).
 2. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi. Sıkça Sorulan Sorular, https://kmu.edu.tr/ogris/duyuru/15894/sikca-sorulan-sorular/tr, (05.03.2021).
 3. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı MYO. Sınav Notuna İtiraz Yönergesi.
Scroll to Top