Kurumlar Arası Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir?

İlgili üniversitenin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, başvuruda bulunduğu üniversitenin yönetmeliğinde yer alan kurumlar arası yatay geçiş için belirlenen şartları sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde başka bir bölüme veya yükseköğretim kurumuna geçiş yapabilmesine yatay geçiş denir.

Kurum içi yatay geçişe ilişkin bilgi almak için ise yazımızın sonunda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile İlgili Başlıca Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? 
 • Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve AGNO’sunun 100 üzerinden en az 65,0 veya 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şarttır. 
 • Tekrar dersi bulunan öğrenci yatay geçiş müracaatında bulunamaz. 
 • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 
 • Açık veya uzaktan öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki AGNO’sunun 100 üzerinden en az 80,0 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusuna engel teşkil etmez. 
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir. 
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, disiplin cezası almamış olması gerekir.
Yatay Geçiş Türleri Nelerdir?

Yatay geçiş, kurum içi ve kurumlar arası olmak üzere ikiye ayrılır. Başvuru yöntemleri ise merkezi puan ile yatay geçiş (Ek Madde 1) ve ortalamayla yatay geçiş olmak üzere ayrılmaktadır.

Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? 
 • Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere tüm sınıflar için yatay geçiş başvurusu yapabilir. 
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca, öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. 
 • Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 
 • KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler sadece güz yarıyılında başvuru yapabilmektedir.
Ortalama ile Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?
 • Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile yatay geçişte her üniversitenin farklı bir ortalama şartı bulunmaktadır.
 • Yatay Geçişte ortalamanızın 100 üzerinden değerlendirme yapılan üniversitelerde en az 60; 4.00’lük sistemde değerlendirme yapılan üniversitelerde ise en az 2.00 olmak zorundadır.
 • Örneğin Ege Üniversitesi yatay geçiş için 100 üzerinden en az 75 ortalama şartı koymaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi ise yatay geçiş için 4.00 üzerinden en az 2.30 ortalama istemektedir. Vakıf Üniversitelerinde taban ortalaması genellikle daha yüksektir.
 • Geçiş yapacağınız üniversitenin yatay geçişlerdeki senato kararlarına üniversitenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 • Yukarıdaki bilgiler lisans programlarına aittir. Önlisans programlarına geçişlerde daha düşük ortalama istenebilmektedir.

Öte yandan, unutulmamalıdır ki her üniversitenin yatay geçiş için belirli bir kontenjanı olduğundan, azami ortalama şartını sağlıyor olsanız dahi geçiş yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla her anlamda ortalamayı yüksek tutmakta fayda var.

Yurt Dışı Yatay Geçiş Şartları Nedir? 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında (KKTC hariç) öğrenim gören T.C. uyruklu öğrenciler; 

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören T.C. uyruklu öğrenciler, 1 ve son sınıf da dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. 
 • Bu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde asgari AGNO şartı ile (2,50/4) derslerdeki başarı durumu dikkate alınmayacaktır. -Başarı sırası şartı aranan programlar için, öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda yer alan başarı sıralaması şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. 
 • Başarı sırası şartı aranmayan programlar için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla aldığı puanın, geçiş yapacağı programın Türkiye’deki en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 
 • Başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü programla aynı veya eşdeğer programlara yapılabilecek, farklı programlara başvuru kabul edilmeyecektir. 
 • Yatay geçiş yapmak istediği diploma programının taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında öğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu öğrencilerin başvuruları, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 
 • Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarından başvuru yapacak öğrenciler için, yurt içi kontenjan kadar kontenjan kullanılabilecektir. KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören T.C. uyruklu öğrenciler; 
 • KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören T.C. uyruklu öğrenciler, sadece 2 ve 3. sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. 
 • Bu öğrencilerin en az 2,50 AGNO şartını sağlamaları ve başvuru yapacağı sınıfa kadar olan tüm dersleri almış ve başarmış olmaları, herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin AGNO başarı şartının yanı sıra, başarı sırası şartı aranan programlar için, ilgili yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda yer alan başarı sıralaması şartını da sağlamış olmaları gerekmektedir. 
 • Öğrencilerin AGNO başarı şartının yanı sıra, başarı sırası şartı aranmayan programlar için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla aldığı puanının, geçiş yapacağı programın Türkiye’deki en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması da gerekmektedir. 
 • Yatay geçiş yapmak istediği diploma programının taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında öğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu öğrencilerin başvuruları, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 
 • Başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü programla aynı veya eşdeğer programlara yapılabilecek, farklı programlara başvuru kabul edilmeyecektir. 
 • Bu öğrencilerin başvuruları yurt dışı yatay geçiş kontenjanları kapsamında değerlendirilecektir.
Yatay Geçişe Ne Zaman Başvurulabilir? 

Kurum içi yatay geçiş için belirlenen kontenjan ve başvuru koşulları, başvurunun son kabul edileceği günden en az on beş gün önce üniversite web sayfasında duyurulur. Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilgili birime yapılır.

Ek olarak, çoğu üniversitede lisans öğrencileri sadece güz döneminde yatay geçiş başvurusu yapabilirken önlisans öğrencileri hem güz hem bahar döneminde başvuruda bulunabilir.

Yatay Geçiş Başvuruları Nasıl Değerlendirilir? 

Yatay geçiş başvurularının geçerliliği, başvuruların değerlendirilmesi ve diploma programına yerleştirme işlemleri, ilgili birimin yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş hakkı kesinleşir. 

Yerleştirmeler AGNO üstünlüğüne göre yapılır. AGNO’ların eşitliği halinde üniversiteye yerleştirme puanı esas alınır. 

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.

Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

Başvuru şartlarını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.

Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları Nereden Öğrenilir? 

Yatay geçiş değerlendirme sonuçları ilgili üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 

Yatay Geçiş Öğrenim Süresini Etkiler mi? 

Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrencilerin önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. 

Öte yandan başvurunuzun kabulü halinde önceki programınızda geçtiğiniz dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından incelenerek aynı veya benzer dersleri yeniden alıp almayacağınıza ilişkin karar verilecektir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gerekli olan belgeler ve yapılması gerekenler şunlardır:

 • Transkript 
 • Alınan derslerin içerikleri 
 • Disiplin durumunu gösteren belge
 • Muafiyet başvuru formu
 • Başvuru dilekçesi
 • Yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge veya yazı 
 • Belgelerin Türkçe çevirisi (yurt dışından başvuranlar için) 
 • Okul tanıma belgesi (yurt dışından başvuranlar için) 
 • ÖSYM sonuç belgesi 
 • Başvurular gerekli olan belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adreslere yapılır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden öğrenciler sorumlu olur. Kimi üniversiteler ise online başvuru sistemine sahiptir.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dilekçeye öncelikle ilgili üniversiteye ve fakülte dekanlığına hitap ederek başlanmalı. Akabinde bulunduğunuz üniversiteyi, bölümünüzü vs. belirtip geçiş yapmayı dilediğiniz fakülteyi, bölümü vs. yazmalısınız. En sonda da ad soyad, imza, telefon numarası gibi kişisel bilgiler ve ekler kısmı ile dilekçeyi noktalamalısınız. 

İlgili dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilir, word veya pdf formatında indirebilir ve kişisel bilgilerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Not 1: Bazı üniversiteler, yatay geçiş için öğrenci işleri biriminden veya internet sitelerinden temin edilmek üzere kendi özel formlarının doldurulmasını talep etmektedirler. Bu durumda bir dilekçe yazmaya gerek kalmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için başvurduğunuz üniversite fakültesinin öğrenci işleri birimiyle irtibat kurabilirsiniz.

Not 2: Yatay geçişe ilişkin durumlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Detaylı bilgilere ilgili üniversitenin websitesinden ulaşabileceğiniz gibi öğrenci işleri biriminden de bilgi alabilirsiniz. Ayrıca üniversitelerin yatay geçiş için hazırladığı yönetmeliklere göz atmak oldukça önem arz etmektedir. Yazımızın sonunda da İstanbul Üniversitesinin yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğine ulaşarak fikir sahibi olabilirsiniz. Sizin de yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin yönetmeliğine internet üzerinden ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu Dilekçe Örneği
                 T.C.
            ........ ÜNİVERSİTESİ
          ........ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


    ........ Üniversitesi, ........ Fakültesi, ........ Bölümü, .... sınıf ....... Programı öğrencisiyim. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması” hakkında yönetmelik hükümleri gereğince Fakültenizin ........ Bölümü, .... sınıf ....... Programına yatay geçiş yapmak istiyorum. 
    İstenen belgeler ekte sunulmuş olup öğrenim gördüğüm Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluk bulunması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlem yapılmasını ve kaydımın silinmesini kabul ve taahhüt ederim.
    Bilgi ve gereğini arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Tel No :
T.C. No:
Adres :

Ekler: 
  1. Öğrenci Not Dökümü (Transkript)
  2. Öğrenci Belgesi
  3. Ders içerikleri ve ders planını gösterir belge 
  4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
  5. İlgili üniversiteye girdiği yıla ait ÖSYM Sonuç Belgesi
  6. Muafiyet başvuru formu
  7. Yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge veya yazı 
  8. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesi
  9. Belgelerin Türkçe çevirisi (yurt dışından başvuranlar için) 
  10. Okul Tanıma Belgesi (yurt dışından başvuranlar için)

Kurum İçi Yatay Geçiş Sürecinde Yararlanılabilecek Kaynaklar:

Yatay Geçişe İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top