İpotek Kaldırma Dilekçesi

“İpotek Kaldırma Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; ipotekli bir tapunuzdaki ipoteği kaldırmak istemeniz durumunda ödenmesi gereken harç vs. gibi yapılması gerekenlere ilişkin detaylara ve ilgili dilekçe örneğine yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ipotek kaldırma konulu aramalarınızda karşınıza “ipotek fekki kaldırma” gibi ifadelere sahip sonuçlar da çıkabilmektedir. Bilinmelidir ki, bu tabirler aynı anlama gelmektedir.

İpotek Kaldırma (İpotek Fekki)

İpotek fekki, üstünde ipotek bulunan bir taşınmazın ipoteğinin kaldırılması işleminde kullanılan bir tabirdir. Sözgelimi, bankadan bir konut kredisi alındığında, ileride borcunuzu ödeyememeniz ihtimali göz önünde bulundurularak, banka kendini güvenceye almak adına tapunuza ipotek koyar.

İpotek Kaldırma Ücreti

İpotek kaldırma harcı ödemeleri 200 ile 500 TL arasında değişmektedir. Bir diğer deyişle, ücreti ipoteğin türüne göre değişmektedir.

İpotek Kaldırma Kaç Gün Sürer?

İpotek fekki belgesi, borçlunun adına düzenlenmiş olmalıdır. İpotek belgesiyle, ilgili birime başvuru yapılmasının ardından gayrimenkul üzerindeki ipotek 1-2 hafta içerisinde kaldırılır.

İpotek Sorgulama e-Devlet

Tapuda ipotek sorgulama işlemleri için e-Devlet’ten de yararlanılabilir. Aşağıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasına yönlendiren e-Devlet bağlantısına tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet – Tapu Bilgileri Sorgulama

İpotek Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Borcunuzu ödememeniz dolayısıyla davalık olmanız durumunda yazılması gereken dilekçe ile davalık bir durum yoksa yazılması gereken dilekçe özellikle hitap edilen kurum/kişi bakımından birbirlerinden farklıdır. Dilekçenizi yazarken bu detaya dikkat ediniz. Ayrıca davalık olmanız durumunda bir avukattan da yardım almanızın yararınıza olacağını belirtmekte fayda var.

Aşağıda yer alan dilekçeyi word/pdf formatında indirip, ilgili kısımlarda kişisel bilgilerinize göre ekleme/değişiklik yaparak dilekçeyi hazır hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, ipotek ile ilgili olan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 153. maddesini de, göz atmak istemeniz ihtimaline karşın hemen aşağıda sizlerle paylaştık.

İcra ve İflas Kanunu Md. 153

Madde 153 – İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın sicilline geçirilir.

Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki hüküm cereyan eder.

(Ek: 29/6/1956-6763/42 md.; Mülga üçüncü fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.)

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması:

Madde 153/a – (Ek: 14/1/2011-6103/41 md.)

Taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir gemi üzerindeki hapis hakkı ile gemi alacağının verdiği rehin hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır.

İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, gemi ipoteğinin paraya çevrilmesine de uygulanır. Bu hükümlerde geçen “taşınmaz” terimi Türkiye’de veya yurt dışında sicile kayıtlı olan gemileri; “tapu sicili” terimi gemi sicilini ve “ipotek” terimi gemi ipoteklerini anlatır. Gemi ipoteklerinin paraya çevrilmesinde, geminin ihtiyaten haczedildiği veya geminin sicile kayıtlı olduğu yer icra dairesi yetkilidir.

Taşınır rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin müşterek hükümler, gemiler üzerindeki rehin haklarının paraya çevrilmesine de uygulanır; şu kadar ki, bu Kanunun:

1. 150/e maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için üç aydır.

2. 150/h maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1377 nci maddesi uygulanır.

3. 151 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

4. 153 üncü maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1052 ve 1053 üncü maddeleri uygulanır.

İlgili mevzuatın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

İpotek Kaldırma Dilekçesi Örneği
           ........ SAYIN HAKİMLİĞİNE


BORÇLU	: Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES	:

ALACAKLI:

KONU	: İpoteğin kaldırılması

AÇIKLAMALAR:      
    ...... ili, ...... ilçesi, ...... Mahallesi, ...... pafta, ...... ada, ...... parsel adresinde tarafıma kayıtlı taşınmaz üzerindeki .............. kredi borcundan dolayı konulan ipoteğin, borcunun tamamı .../.../.... tarihinde tarafımdan ödenmiştir.
    Dolayısıyla, söz konusu ipoteğin kaldırılması için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: İcra dosyası, tapu kayıtları.

HUKUKİ NEDENLER: İcra ve İflas Kanunu md. 153 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle, belirtilen adreste kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki ipotek kaydının silinmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.


                               İmza
                             Ad Soyad

EKLER:
  1. Tapu fotokopisi
  2. Borcu yoktur yazısı

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız:

Scroll to Top