İmar Affı Dilekçe Örneği

İmar Affı Nedir?

İmar affı ya da imar barışı; imar mevzuatına göre inşa edilmeyen yapıların uygulama ve mülkiyet sorunlarını düzenleyen kanunu ifade eder. Bunun için edinilmesi gereken belge ise yapı kayıt belgesidir.

Yapı Kayıt Belgesi Kalıcı İmar Hakkı Sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar Affı (Yapı Kayıt) Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İmar barışı düzenlemesi, Devlet ile vatandaş arasında imar mevzuatına aykırı olduğu halde fiilen kullanılan taşınmazların kayıt altına alınması ve yenilenmesine kadar mevcut haliyle kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi imar affı talep ettiğiniz yerin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

İmar Affı Dilekçe Örneği:


                  T.C
          ............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


   ............. ilçesi, ................ Cad/Sok. ........ no’da, ve tapunun .......... pafta, ......... ada, .......... parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin imar affından ruhsat ve yapı kullanma izninin verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                  Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Adres     :
T.C. Kimlik No:
Cep Tel    :

Ekler:
1) Tapu örneği
2) Vekil ise vekaletname örneği

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. İmar Barışı Nedir Hangi Yapıları Kapsar.
Scroll to Top