Gider Avansı İadesi Talep Dilekçesi

“Gider Avansı İadesi Talep Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, mahkeme sürecinde davacıdan temin edilen tüm tebligat, posta ücretleri ve tanık ücretleri gibi yapılan zorunlu harcamaların iadesi için nasıl talepte bulunulabileceği ve ilgili dilekçe örneğini tüm detaylarıyla görebilirsiniz. Ayrıca, konuya ilişkin Hukuk Mahkemeleri Gider Avansı Tarifesi adıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olan metne yazımızın en sonundaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gider Avansı Nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, dava açılırken yatırılması gereken ön ödemeye denir. Gider avansı; Her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacıdan temin edilen ücretlerin tamamını ifade etmektedir. Diğer taraftan, mahkemeye yatırılan gider avansı geri alınabilmektedir.

Gider Avansı Neleri Kapsamaktadır?

Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider Avansı Tarifesi: Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ücreti, dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücreti ile diğer posta ücretleri gibi giderleri kapsar. Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 100-TL toplamını avans olarak öder.

Hakem Ücret Tarifesi: Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır. Aksi kararlaştırılmadıkça hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez. Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Tanık Ücret Tarifesi: Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 25,00 TL ile 50,00 TL arasında ücret ödenir. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Tanığa bu tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

Mahkeme Gider Avansı Ne Kadar?

Gider avansı her türlü tebligat ücreti ile posta ücretleri gibi giderleri kapsar. MADDE 4 – (1) Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 130 TL toplamını avans olarak öder.

Gider Avansını Kim Öder?

Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ücreti, dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücreti ile diğer posta ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider Avansı Nereye Yatırılmalıdır?

Davacı tarafından harç ve gider avansı mahkemeler veznesine yatırılır. Adliye içerisinde bulunan mahkeme vezneleri tarafından harç ve yargılama giderleri tahsil edilmektedir. Gider avansı olarak davacıdan tahsil edilecek olan yargılama giderinin ne olduğuna ilgili mahkeme Hakimi karar verecektir.

Davalı Gider Avansı Yatırmak Zorunda mıdır?

Gider avansı davacının dava dilekçesine göre hesaplanıp alınan avanstır. Ayrıca HMK. 324. maddesinde delil ikame avansı düzenlenmiştir. HMK.nin 324. maddesinin 2. fıkrasına göre, taraflardan biri avans yükümlülüğünü yerine getirmezse diğer taraf bu avansı yatırabilir.

Bilirkişi Ücreti Gider Avansı mıdır?

Yargıtay kararı bilirkişi ücreti gider avansından değil, delil avansından karşılanması gerekir.

Gider Avansı Ödenmezse Ne Olur?

Dava şartı olan gider avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması halinde, dava, dava şartı yokluğundan reddedilir. (4) Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır.

Gider Avansına Haciz Konulabilir mi?

Haciz ilgilisine ödenecek para üzerine konulur. Avans, masraf v.s. ancak ilgisine iadesi gerekir ise yada bu paradan artan bir para varsa haczedilebilir, aksi taktirde ne iş için yatırıldı ise o iş için kullanmak gerekir.

Mahkeme Gider Avansı Nasıl Geri Alınır?

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır.

Gider Avansı İadesi Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aşağıda iki farklı dilekçe örneği sunulmuştur. Bunlardan ilki, mahkeme kararı kesinleşmişse yazılması gerek dilekçeyken, diğeri karar kesinleşmeden önce yazılabilecek dilekçedir. Gider avansı iade talebi ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz.

(1) Gider Avansı İade Talebi Dilekçe Örneği

           ............... MAHKEMESİ
             SAYIN HAKİMLİĞİNE


DOSYA ESAS NO:

KARAR NO   :

KONU     : Gider avansı iade talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
    Mahkemenizin esas sayılı dosyasında verilen ..... / karar sayılı ve .../.../.... tarihli karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesi hususunda gereğini arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza
(2) Gider Avansı İade Talebi Dilekçe Örneği

           ............... MAHKEMESİ
             SAYIN HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO:

DAVACI :

DAVALI :

KONU  : Gider avansı ve harçların iadesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
    Karşı taraf aleyhine açılmış olan işbu davada, davanın reddine ilişkin karar verilmiştir. Dolayısıyla, kararın kesinleşmesi halinde dosyada artan gider avansının ve harçların bulunması halinde ekte sunulan hesaba yatırılmasını talep etmekteyim.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle, tarafınıza sunulmuş olan beyanların kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza

EK:
  1. Banka hesap bilgisi

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Resmi Gazete (24.09.2020). Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi.
Scroll to Top