Evrak Teslim Tutanağı Örneği

Evrak Teslimi yapılmış olduğunun tescili için evrak teslim tutanağı düzenlenmesi resmi ve güvenli bir işlemdir. Evrak Teslim Tutanağı ile tutanak altına alınan evrakların teslim eden tarafından teslim alana teslim edildiği karşılıklı imza altına alınmış olur. Tutanak ilgili evrakların teslim edildiğine dair resmi belgedir idari ve adli tüm işlemlerde ilgili evrakların tutanak tarihinde teslim alan kişiye teslim edilmiş olduğunu belgelemeye yarar. Evrak Teslim Tutanağı Örneği yazımız içerisinde paylaşılmış ve indirilebilir halde sunulmuştur.

Evrak Teslim Tutanağı Nedir ?

Evrak teslim tutanağı her çeşit belgenin bir kişi yada kurumdan başka bir kişi yada kuruma teslim edildiğini ve teslim alındığını belgelemek için kullanılan bir tutanaktır.

Resmi olarak kullanılabilmesi için bir tarihi bulunması , teslim edilen evrakı tam ve doğru olarak tanımlaması , birden çok evrak teslim ediliyorsa ayrı ayrı isimleri , dönemleri ve sayfa sayıları ile yer verilmesi , teslim eden kişi yada kurumun isminin tam olarak bulunması , teslim alan kişi yada kurumun isminin tam olarak bulunması. Kurumları temsil eden kişilerin imza yetkilileri olması şartları vardır.

Bu şartları sağlayan tutanaklar resmi işlemlere dayanak tutanaklar olarak değerlendirilebilir.

Türkçe okuma yazma becerisi olmayanlar , görme engelliler , Vasi atanmış kişiler , akli dengesi yerinde olmayan kişiler , yetkişkin olmayan kişiler evrak teslim tutanaklarının teslim eden yada teslim alan tarafı olmazlar.

Evrak Teslim Tutanağı Tesellüm Etme anlamı taşırmı ?

Tesellüm etmek okudum anladım kabul ederim anlamına gelmektedir. Yani bir belgeyi tesellüm eden belgeyi okuduğunu , belgeyi anladığını ve belgede yazılı olan metni kabul ettiğini beyan etmektedir.

Evrak Teslim Tutanağı tutanak içerisindeki evrakların teslim alındığını beyan etmekten başka bir hukuki işleve sahip değildir.

Evrak Teslim Tutanağı yalnızca evrakın teslim edildiğini tescil eden belgelerdir, yani teslim alan kişi teslim aldığı evrakların içerisinde yazan bilgileri tesellüm etmiş olarak hukuken kabul edilmez.

Evrak Teslim Tutanağı ile yalnızca teslim alan evrakları teslim ettiğini , teslim alan da evrakları teslim aldığını beyan etmektedir ve bu belge yalnızca teslim edildiğini ve teslim alındığını ispat etmektedir.

Teslim alan açısından teslim aldığı evrakların içeriğindeki herşeyi yada herhangi birşeyi okuduğunu anladığını ve kabul ettiğini yani hukuken tesellüm ettiğini sağlar bir belge değildir.

Hukuken teslim alan ben bu belgeleri teslim almadım beyanında bulunamaz çünki teslim aldığına dair tutanak imzalamıştır. Teslim eden de ben bu belgeleri teslim etmedim diye beyanda bulunamaz çünki tutanak ile teslim etmiştir.

Evrak Teslim Tutanağı Örneği
Evrak Teslim Tutanağı Örneği

Hukuki Açıdan Evrak Teslim Tutanağı ile ilgili genişletilen yorumlar

Hukuki çerçevesi için bu bilgi yeterlidir fakat bir kurumun yetkilisinin resmi defter teslim alma , sözleşme teslim alma , her nevi belge teslim alması hukuki yorum açısından şirket yönetme için bilgi sahibi olma ödevi sebebi ile şirketi ile ilgili gelen belgeleri makul sürede değerlendireceği varsayımını hukuken kabul edilir kılar, Yani bir şirket sahibi yada müdürü kendisine teslim edilmiş olan belgeler içeriğinden bilgisiz olduğunu iddaa edebilir ama mahkemede bilgi sahibi olduğu şeklinde yorumlanabildiği durumlar vardır.

Bu sebeple evrak teslim tutanağı ve tebligat kanunu ile ilgili tereddütleriniz ve önemli çekinceleriniz varsa bir Avukattan Hukuki Danışmanlık almanızda ve bir vekil avukatınızın bulunmasında fayda vardır.

Evrak Teslim Tutanağı ne zaman düzenlenir ?

Evrak teslim tutanağı her çeşit resmi belgenin teslim edilmesi ve teslim alınması anında düzenlenir. Teslim alınma ve Teslim edilme ilgili belgenin muhafaza sorumluluğunu da teslim alana yüklediği için teslim alınan belge sorumluluğu teslim alanda olmaktadır.

Örneğin bir şirketin resmi defterleri noterde onayda iken mali müşavir ve mükellefin belgelerin fiziken muhafazası ile ilgili hukuki sorumluluğu belgeler noterlikte düzenlenirken yoktur, Fakat belgeleri noterliğe giderek teslim alan Mali Müşavir belgeleri evrak teslim tutanağı ile mükellefe teslim edene kadar muhafaza etme sorumluluğunu hukuken üstünde tuttuğu varsayılır.

Belgeleri düzenleyip mali yıl kapanış işlemlerini yaptıktan sonra kendi iş planlarına göre evrak teslim tutanağı ile karşılıklı imza altına alarak evrakları mükellefe teslim edebilir ve o andan itibaren mükellefin hukuken belgeleri muhafaza sorumluluğu bulunduğu hukuken kabul görür. Mükellefin o dakikadan sonra bu belgeler bende mevcut değildir beyanı kabul görmez, 5 yada 10 yıllık muhafaza etme sorumluluğunu kaldırıcı bir hüküm de bulunamaz, Muhafaza etmek mükellefin kendi sorumluluğudur.

Evrak Teslim Tutanağı nasıl düzenlenir ?

Evrak Teslim Tutanağı Türk Dili ve Türk Dilbigisi kurallarına uygun bir metin olarak düzenlenmelidir ve mevzuatta temel bir şekil şartı yoktur. Türkçe olarak teslim edilen evrakların tanımını , teslim edilme tarhini ve teslim alan ve teslim eden tarafları tanımlaması ve ıslak imzalı olarak düzenlenmesi yeterlidir.

El yazısı ile yazılıyorsa anlaşılır biçimde mavi bir kalemle yazılması , Bilgisayar ile yazılıyorsa 10 yıllık belge saklama üst sınırı kadar süre silinmeyecek bir yazım cihazı ile yazılması ve yazıcı vb cihaz ile yazılmışsa imzaların gene mavi kalıcı bir kalem ile atılması temel şekil şartlarına uymasını sağlar.

Evrak Teslim Tutanağı Örneği

Aşağıdaki evrak telsim tutanağı bir Mali Müşavir ile Mükellefi arasında düzenlenmiştir ve Resmi Defter ve şirketi ilgilendirir resmi yazıların , şirkete ait belgelerin tamamının Mali Müşavir tarafından Mükellef Şirkete Teslim edildiğini tespit eden Evrak Teslim Tutanağı olarak belge vasfındadır.

				Evrak Teslim Tutanağı 			Tarih :

Taraflar : 
Mali Müşavir 
	Adı Soyadı : 
	TC Kimlik No : 
	Büro Sicil Numarası : 
	Büro Adresi : 
	Telefon : 

Mükellef 
	Ticari Ünvanı : 
	Mersis Numarası : 
	Merkez Adresi : 
	Vergi Dairesi – Numarası : 
	Odası ve Sicil Numarası :

Evrak Listesi 
1. ............................ Yıllarına ait Yevmiye , Kebir , Envanter , Karar Defterleri , Tüm defterler.
2. ............................ Yıllarına ait Alış , Satış Faturaları , Alış Satış İrsaliyeleri , Alış Satış İade Faturaları , Gider Pusulaları vb mükellefin düzenlediği ve mükellefe düzenlenen tüm mali belgeler.
3. ............................ Yıllarına ait SGK işe giriş ve çıkış bildirgeleri, Personel Dosyaları , SGK Beyannameleri ve Dilekçeleri , SGK ile ilgili tüm belgeler , Ödeme Dekontları / Tahsil alındıları.
4. ............................. Yıllarına ait KDV Beyannameleri, Muhtasar Beyannameleri , Geçici Vergi Beyannameleri , Geçici Vergi Beyannameleri , Gelir Vergisi Beyannameleri , Kurumlar Vergisi beyannameleri ve Vergi Dairesi ile ilgili tüm belgeler ve Ödeme Dekontları / Tahsil alındıları.
5. ............................. Yıllarına ait tüm bankalara ait Hesap Cüzdanı , Dekont , Ekstre vb tüm belgeler.
6. ............................. Yıllarına ait tüm ithalat ihracat dosyaları, beyannameleri , formları ve her ithalat ihracat konulu tüm belgeler.
7. ............................. Yıllarına ait Personel Maaş Bordroları , İzin Dilekçeleri , Agi Formları , İbraname , Sözleşme vb Çersonel ve Mükellef arasındaki tüm belgeler ve Tüm Tutanaklar.
8. ............................. Yıllarına ait Vergi Levhası , Yazarkasa Ruhsatı vb tüm Muhasebe Resmi Belgeler.
9. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Yukarıda yazılı Mali Müşavirlik Mesleği Mensubu ve Mükellefi olarak, Evrak Listesi başlığında belirtilen her çeşit evrak ve belgeleri düzenlenmiş biçimde , eksiksiz ve tam olduğunu sayarak ve kontrol ederek teslim ettiğimi ve teslim aldığımızı kabul ve beyan ederiz.

Resmi süresince muhafaza ve gerektiğinde resmi kurumlara ibraz mükellefiyetinin Mükellef olarak tarafımda bulunduğununu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Mükellef ve Mali Müşavirlik Mesleği Mensubu ilişkimizin oluştuğu tarihten itibaren vergi SGK ve resmi işlem ve beyanlarımız ile ilgili herhangi bir eksiklik bulunmadığını, Mali Müşavirin düzenlediği tüm resmi belgeleri kontrol ettiğimizi ve onayladığımızı kabul ve beyan ederiz. 

Yapmış olduğu tüm işlemleri bizim talebimiz ve isteğimi ile düzenlemiş , kabul etmiş ve kendisine teslim etmiş olduğumuz olduğumuz resmi belgelere dayanarak yaptığından Mali Müşavirimizi ibra ederiz.

Kendisine bildirmemiş veya teslim etmemiş olduğumuz her çeşit belge ile ilgili tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Teslim Eden Mali Müşavir 			Teslim Alan: Tarih / Yetkili Adı Soyadı  /
Tarih /  Adı Soyadı / İmzası :				Kaşe üstüne İmzası : 


Aşağıdaki ve yukarıdaki Evrak Teslim Tutanağı Örneği bir Mali Müşavir ve Mükellefi arasında düzenlenmiş bir örnektir. Belirli mali yıllara ait tüm resmi belgeleri Mali Müşavirin Teslim Ettiğini ve Mükellefin Teslim aldığını gösterir ve tescil eder resmi işlemlerde kullanılabilir Evrak Teslim Tutanağı dır.

Scroll to Top