Ek Sınav Başvurusu Dilekçe Örneği

Ek Sınav Nedir?

Ek sınav, Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesi doğrultusunda, azami öğrenim sürelerini dolduran son dönem öğrencilerinin faydalanabileceği bir haktır. Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ilgili mevzuata erişmek için buraya tıklayınız.

Son Dönem Öğrencileri Kime Denir?

Bir öğrenci; bulunduğu dönemde kayıt olduğu derslerle birlikte varsa daha önce alıp başarısız olduğu dersler için verilen sınav haklarını da kullanıp başarı ile tamamladığı takdirde diploma almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Ek Sınav Hakkından Kimler Yararlanabilir?
 • Mezuniyet koşullarını en çok iki dersten FF, FD, Kaldı notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bir kereye mahsus olmak üzere bu dersleri tekrarlamadan ek sınava girme hakkı verilir.
 • Tüm derslerden geçtiği halde, mezuniyet için gereken 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.
 • Ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.
Ek Sınav Hakkından Kimler Yararlanamaz?
 • 6 ders veya üzeri almadığı dersi olan öğrenciler,
 • İkinci kez ek sınav başvurusunda bulunanlar,
 • Azami sürelerini doldurmamış öğrenciler,
 • Hiç kayıtlanmadığı dersi bulunan öğrenciler,
 • NA (devamsız) notu bulunan öğrenciler.
Hangi Derslerin Ek Sınavı Yapılmaz?

Proje türündeki derslerden ek sınav hakkı verilmez.

Ek Sınav Dönemden Sayılır mı?

Ek sınav, dönemden sayılmaz; başka bir deyişle eğitim süresine eklenmez.

Ek Sınavlar Ne Zaman Yapılır?

Her dönem sonunda yapılan ek sınavın tarihleri öğrencisi olduğunuz üniversitenin internet sitesinde duyurulan akademik takvimde yer almaktadır.

Ek Sınav Başvurusu İle İlgili Mevzuat

Madde 14:

(7) Azami eğitim-öğretim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını en fazla beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı), ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız 7 Ekim 2018 – Sayı : 30558 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Ek sınav sonucu başarısız ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Ek sınav sonucu kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(9) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(10) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek Sınav Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Ek sınav başvuru dilekçesinde, öğrencisi olduğunuz ilgili fakültenin dekanlığına hitap ederek başlamalısınız. Sonrasında konuya ilişkin birkaç tümce yazmalı ve ek sınav hakkından yararlanmak istediğiniz dersleri kodları ile birlikte belirtmelisiniz. En sonda da detaylı şekilde yazılacak öğrenci bilgileri ve imzayla dilekçe hazır hale getirilebilir. İlgili dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Kimi üniversiteler, ek sınav başvuruları için Öğrenci İşleri’nden temin edilmek üzere kendi özel formlarının doldurulmasını talep etmektedirler. Bu durumda bir dilekçe yazmaya gerek kalmayacaktır.

Ek Sınav Başvurusu Dilekçe Örneği

           .......... ÜNİVERSİTESİ
         ......... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


   Azami öğrencilik süremi tamamladığımdan, ilgili yönetmeliğin 14. maddesi gereğince aşağıda belirtilen başarısız olduğum derslerin ek sınavlarına girmek istiyorum.
   Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


Dersin Kodu | Dersin Adı
  ...     .....
  ...     .....
  ...     .....


Öğrenci Bilgileri
Öğrenci No   : 
Bölüm/Program :
Adres     :
T.C. Kimlik No :
Telefon No   :
E-posta    :


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top