Devamsızlık Tutanağı Örneği

Usulünce bildirim yapmadan çalıştığı işyerindeki mesaisine gelmeyen çalışan ile ilgili işveren tarafından düzenlenen belgeye çok çeşitli isimler verilebilmektedir, bunların başlıcaları devamsızlık tutanağı , işe gelmeme tutanağı , mesaiye gelmeme tutanağı olarak karşımıza gelmektedir. Mevzuata göre işe bildirim yapmaksızın gelmeyen çalışan ile ilgili durumun tesbitini ve belgelenmesi olay tespit tutanağı düzenlenerek yapılmaktadır.

Devamsızlık tutanağı , işe gelmeme tutanağı , mesaiye gelmeme tutanağı gibi isimlendirmeler verilen tutanağın anlamı herhangi bir geçerli sebebi olmaksızın ve işverenden izin almaksızın işe gelmeyen çalışan kişinin gelmediğinin belgelenmesidir. Bu tutanak ile çalışan kişinin haklı bir gerekçesi olmadığı ve herhangi bir bildirim yapmadan veya izin almadan işe gelmediğinin belgelenmektedir.

Bir çalışanın geçerli bir sebebi olmadan , izin almadan ve bilgi vermeden işe gelmemesi hem işine , hem işverenine hemde çalışma arkadaşlarına saygısızlıktır. Bu durumda işveren şirket işe gelinmediğini devamsızlık tutanağı , mesaiye gelmeme tutanağı , işe gelmeme tutanağı gibi isimlendirmeleri olan olay tespit tutanağı ile belgelemelidir.

Devamsızlık tutanağı işveren şirket imza yetkilisi tarafından da düzenlenebilir fakat hukuki çekinceler yaratmaması ve hukuken bir dava süreci olunursa karşı taraflar olunacağından işverenin bizzat kendisinin tutanağı düzenlememesi hukuken daha güvenlidir. Tutanağın genel sair mevzuat hükümlerini karşılar bir metin olması ve şahitler huzurunda imzalanması hukuki geçerliliğini sağlayacaktır. Tutanak metninde hukuki olarak geçerli olmayacak ifadeler bulunması tutanağı hükümsüz kılar.

Genel olarak devamsızlık tutanağının düzenlenmesinde bir personelin devamsızlık yapan personeli bir amire bildirmesi ve amirin tutanağı yazması ve şahitlerin duruma şahitliklerini beyan etmesi biçiminde yazılırsa hukuken ve mevzuat hükümlerince geçerliliği olur.

Devamsızlık Tutanağı metni çalışanın isim soyismini , devamsızlık yaptığı tarihi ve devamsızlık yaptığını tanımlar bir metin olarak düzenlenmelidir, devamsızlığı tespit eden ve bildiren , tutanağı düzenleyen kişiler ayrı kişiler olmalıdır ve şahitler de yine ayrı kişiler olmalıdır. Şahitlerin yetişkin , Türkçe okuma yazma bilen ve cezai ehliyet sahibi kişiler olması kanuni zorunluluktur. Akli dengesi yerinde olmayan , yaşı 18 den küçük ve Türkçe bilmeyen kişiler devamsızlık tutanağının bildiren , yazan veya şahidi olamazlar.

Devamsızlık tutanağı karşılığında çalışandan savunma istenmesi yerinde olur çünki çalışanın devamsızlık ile ilgili bir izahı veya sunacağı bir rapor yada belge bulunabilir, bu imkanın sağlanması gerekmektedir.

İş Kanununa göre işverenlerin ard arda bildirimsiz devamsızlık yapılması , aynı ay içinde üç farklı iş günü devamsızlık yapılması , aynı ay içerisinde haftanın ilk mesai gününde iki defa devamsızlık yapılması haklı fesih sebebi olarak değerlendirilmektedir. Burada tüm mevzuat şartlarını tam olarak yerine getirmek oldukça zordur bu sebeple tazminatsız fesih edebileceğine dair maddeler bulunuyor olsa da tüm işverenler kıdem tazminatı ödeyerek fesih yapma tavsiyesinde bulunmaktayız. Gayrı ahlaki tutumları veya adli suçları bulunmayan tüm çalışanların kıdem tazminatlarının ödenmesi işveren için daha güvenli bir yöntem olmaktadır. İş davalarında devamsızlık sebepli tazminatsız çıkış yapılan çalışanlar çok büyük sürprizler yapabilmektedir.

Genel olarak işe iki yada daha çok bildirimsiz devamsızlık yapan personel ile ilgili yapılması gerekenler kısaca her bir devamsızlık günü için yukarıda belirttiğimiz bir tespit eden bir yazan ve iki şahit tarafından ıslak imzalı devamsızlık tutanağının düzenlenmesi , her bir tutanak eklenerek çalışandan savunma istendiğine dair yazının düzenlenmesi ve aynı şahitler tarafından imzalanması, ilgili personele ihtarname çekilerek savunmasını 3 iş günü içerisinde şahsen işyerine sunması talebinin tebliğ edilmesi genel hukuki sorumlulukları karşılamaktadır. Bunlar sağlandıktan sonra çalışanın iş akdi fesih edilebilir. Bu şartlar oluşursa derhal fesih yapılmasında bir mahsur yoktur, çalışana yalnızca varsa kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. Kullanmadığı izinleri kullanma hakkı bakidir, ihbar tazminatı ödenmesine veya ihbar süresi uygulanmasına gerek yoktur.

Aşağıda size Devamsızlık Tutanağı Örneği sunuyoruz, metin olarak kopyalayabilir veya yazının sonundaki word pdf yada html dosya türlerinden birini kullanarak bilgisayarınızda düzenleme yapabilirsiniz. Olay tespit tutanağı bir çalışan tarafından devamsızlık bildirilmiş , bir çalışan tarafından tutanak düzenlenmiş ve iki şahit tarafından şahitlik edilmiş biçimde yazılmıştır. Boşluklara şirket görev ve çalışanın kimlik bilgileri yazılarak ıslak imzalı olarak iki kopya olarak düzenlenmelidir. Genel mevzuat gereği şirket çalışanlarının belirli bir kısmının duyacağı şekilde okunduktan sonra tutanağı yazan ve şahitlik edenlerin isimleri de belirtilerek ard arda imzalanması usule uygundur. O an orada bulunmayan kişilere sonradan imzalatılması hukuken tutanağı geçersiz kılmaktadır.

Olası davalarda hukuki işlem görecek Devamsızlık Tutanağı çok önemli bir belgedir. Hiçbir hukuk dışı ifade içermediğinden , yalnızca gerçek ve doğru bilgiler içerdiğinden emin olunuz.

Ekli dosyaların 1. sayfası Devamsızlık Tutanağı Örneği ve ikinci sayfası da usule uygun çalışan savunmasının elyazısı ile yazılabileceği bir savunma metni sayfası olarak bilginize sunulmuştur.

Devamsızlık Tutanağı Örneği


OLAY TESPİT TUTANAĞI

ÇALIŞANIN DEVAMSIZLIĞINA DAİR TUTANAKTIR


	İş bu  tutanak ............................................................................................................... şirketinde belirsiz süreli iş sözleşmesi  ile ........................................................................ biriminde ............................................. görevi olan ........................................................... isimli çalışanın .......................................... günü izin almadan , geçerli bir mazereti bulunmadan ve bildirim yapmadan işyerine gelmeyerek mesaiye devamsızlık yaptığının tespiti için düzenlenmiştir.

	İlgili çalışanın işe gelmediği tespit eden çalışan tarafından tutanağı düzenleyen çalışana bildirimi sonrasında aşağıda belirtilen şahit çalışanlar huzurunda yazılmış, diğer çalışanların da duyabileceği kadar yüksek ses ile okunmuş ve iki kopya olarak imzalanmıştır. 

	Ayrıca bildirimsiz, izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlık yapan çalışanın işe gelmeyişi mesaisine sadık diğer çalışanları olumsuz etkilemiş ve işe gelmeyerek görevini yapmıyor oluşu işlerin aksamasına sebep olmuştur. Diğer çalışanlar mesaiye devamsızlık hakkındaki şikayetlerini sözlü olarak bildirildiği için tutanağa yazılması gerekli görülmüştür.

	İş bu tutanak devamsızlık yapan çalışana mesaiye geldiği ilk iş günü tebliğ edilerek  savunmasını yazılı olarak sunması ve varsa mazeretinin hukuken geçerli belgesini sunması istenecektir. 


Tespit Eden 			Tutanağı Yazan 	  	1. Şahit 		2. Şahit

İsim Soyisim 			İsim Soyisim 			İsim Soyisim		İsim Soyisim 
İmza				İmza				İmza			İmza


	Hakkımda düzenlenen iş bu tutanağın tarafıma ....................... tarihinde teslim ve tebliğ edildiğini. Okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

(Hakkındaki Tutanak Tebliğ Edilen)
Çalışanın Adı Soyadı : 

İmzası : 


SAVUNMA


	Tarih : 
	
	İsim Soyisim : 


	................. Tarihinde bildirimsiz, mazeretsiz ve izinsiz olarak mesaiye devam etmediğim için işyerindeki çalışanlar tarafından düzenlenen devamsızlığıma dair tutanak tarafıma teslim ve tebliğ edilmiştir.

	Belirtilen devamsızlığım ile ilgili açıklamamı kendi hür iradem ve hiçbir baskı altında kalmadan elyazım ile yazdığımı kabul ve beyan ederim.

						
	

	


	

								İsim Soyisim :	
							
							İmza : 

Scroll to Top