Ceza İnfazının Ertelenmesi Dilekçe Örneği

Ceza İnfazının Ertelenmesine İlişkin Genel Bilgiler

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen İnfazın ertelenmesi geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde üçer aylık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.

Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.

Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli görülmeyerek infaz kurumlarına geri gönderilenlerin cezaları, belirlenen infaz kurumlarının mahsus bölümlerinde infaz edilir.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebi Hangi Durumlarda Kabul Alır?

İnfazın ertelenmesi istemi, isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir koşula bağlanabilir.

Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57’nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır

Ceza İnfazının Ertelenmesi İçin Gerekli Şartları Nelerdir?

İnfazın ertelenmesi istemi, üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez.

Üç yıl ve daha az süreli hapis cezaları; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya adı geçenlerin sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilerek infaz edilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.

Ceza İnfazının Ertelenmesi Talebinden Hangi Kurum Sorumludur?

İnfazın ertelenmesi istemi ile ilgili olarak; Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.  Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya  ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı, cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Ceza İnfazının Ertelenmesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Ceza infazının ertelenmesi ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. Ayrıca sürecin daha sağlıklı olması adına bir avukata da danışmanız işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Ceza İnfazının Ertelenmesi Dilekçe Örneği

        ....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


İNFAZIN 
ERTELENMESİNİ 
İSTEYEN SANIK: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

MÜDAFAİİ   :

ADRES    :

DAVACI    : K.H.

SUÇ     : Hırsızlık

KONU     : Cezanın infazının ertelenmesi talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR:
1. Müvekkilimiz ....... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ....... tarih ....... E ve ....... K. sayılı kararıyla ... ay hapis cezasına mahkum edilmiştir (EK-1).
2. Karar müvekkilimiz tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir (EK-2). Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.
3. Müvekkilimizin eşi, geçirdiği ağır bir mide ameliyatı nedeni ile hastanede yatmaktadır (EK-3). Tedavisi sürmekte ve ailesinin de yakın ilgisi gerekmektedir. Bu arada müvekkilimizin iki küçük çocuğunun (EK-4) bakımı da yine müvekkilimize kalmıştır.
4. Gerek eşinin hastaneden taburcu edilinceye kadar bakımı ve gerekse cezasını çekmeye girmeden önce işlerini yoluna koyması ve çocukları ile de ilgilenebilmesi için, müvekkilimizin cezasının ertelenmesini talep etmekteyiz.
5. Müvekkilimiz tüm duruşmaları takip etmiş ve cezalandırılırken de iyi hali göz önüne alınmıştır. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Erteleme talebi zaruretten doğmaktadır. 

HUKUKİ NEDENLER: 5275 S. K. m. 4, 5, 17. 

SONUÇ VE İSTEM: Uygun görülecek kefalet karşılığında, müvekkilimizin cezasının infazının ertelenmesine karar verilmesini talep ederiz. .../.../....


                            Sanık Müdafaii
                           Av. Ad Soyad
                               İmza

EKLER:
1. Müvekkilimiz hakkında verilen ..... Ceza Mahkemesinin .../.../.... tarih .../... E. .../... K. sayılı kararı.
2. Yargıtay ..... Dairesince verilen .../.../.... tarihli .../... E. .../... K. sayılı ilam.
3. Müvekkilimizin hastane kayıtları ve doktor raporu.
4. Müvekkilimizin çocuklarının kimlik fotokopileri.
5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.
Scroll to Top