Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi herhangi bir dava için bilirkişinin sunduğu rapora yapılacak itirazların sunulması için düzenlenmesi gereken dilekçedir. Bilirkişi raporuna itiraz edilebilmesi için dava hakimliği tarafından bilirkişi incelemesi talep edilmiş , bilirkişi ilgili değerlendirmeyi yapmış ve kanaatini rapor olarak mahkemeye sunmuş olmalıdır.

Yani itiraz edilebilmesi için tamamlanmış ve Mahkemeye sunulmuş bir bilirkişi raporu bulunması gerekmektedir. Tamamlanmamış veya Mahkemeye sunulmamış bir bilirkişi raporuna itiraz edilemez.

Bilirkişi veya Bilirkişilere itiraz edilebilir fakat o ayrı bir konudur, Mahkemenin tayin ettiği bilirkişinin gerekli bilimsel yeterliliği olmaması kanaati veya tarafsızlığının olmayacağı kanaati var ise rapor beklenmeden itiraz edilebilir fakat bu itiraz bilirkişi nin yapacağı bağlayıcı yorumu yapabilecek yetkinliğe sahip olmadığı veya tarafsız olarak karar vermeyeceği konulu bir itirazdır, bu itiraz ayrı bir itirazdır ve bu yazımızda konu ettiğimiz bilirkişi raporuna itiraz konusundan farklı bir durumdur.

Aradaki fark doğru anlaşılmalıdır bu yazımızda bilirkişiye değil, bilirkişinin düzenlediği rapora itiraz edilmektedir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Kimdir ?

Bilirkişi Adli makamlarca yetkinliği denetlenmiş ve tespit edilmiş , belirli bir meslek , bilim yada sanatta Mahkemenin görüşüne başvurarak uzman değerlendirmesi isteyebileceği yetkinlikte kişi veya kurumlardır.

Mahkeme Hakimi hukuk dışındaki her konuda Mahkeme heyetinin bilgisinin yeterli olmadığı ve bir uzman görüşüne başvurularak değerlendirme yapılması gerektiği durumlarda konununun bilirkişi tarafından değerlendirilerek Mahkemeye bir rapor biçiminde yorumunun sunulmasını talep edebilir.

Hukuğun içinde Bilirkişi müessesesi vardır ve birçok mahkemede birçok dava bilirkişi görüşüne sunulur ve gelen rapora göre Mahkeme karar verir.

Bilirkişi Raporu nihayi bir rapormudur ?

Davanın türüne , kapsamına , maddi boyutuna , suç veya kabahatin karşılığındaki cezaya da dikkat edilerek Bilirkişi raporu bağlayıcıdır fakat, neredeyse tüm durumlarda nihayi karar vermede Bilirkişi raporu dikkate alınmaktadır bu bakımdan bağlayıcı bir rapordur.

Fakat hayatın her alanında olduğu gibi bilirkişi raporuna itirazlar olabilir, bilirkişi raporlarına belirli durumlarda itiraz edilebilir.

Bilirkişi Raporuna itiraz edilebilirmi ?

Evet bilirkişi raporuna genellikle itiraz edilebilir. Fakat itirazın Bilirkişi raporunda yaptığı hata nın belirgin şekilde belirtilmesi ve raporda bulunan iddaaların bilimsel ve hukuksal olarak yapılan itiraz ile doğru olmadığı makul şekilde ifade edilmelidir.

İtiraz Sonucunda ne olabilir ?

Mahkeme başkanlığı itirazı yerinde bulup kabul ederek bilirkişiden itirazlara yönelik yanıt talep edebilir, noksanlıkların giderilmesini ve itiraz edilen hususların dayanağını talep edeiblir , farklı bir bilirkişi veya bilirkişiler tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.

Bu durum dava dosyasında bilirkişiden talep edilen bilgi ve yorumun ne olduğuna göre Mahkeme Başkanlığınca karar verilebilecek bir durumdur.

Her itirazda farklı bir yorum gelebilir, Mahkeme Başkanlığı raporu ve itirazı değerlendirerek bir karar verecektir.

İtirazı makul bulmayarak bilirkişi raporunun doğruluğu kanaatine varırsa itirazı reddedebilmesi de kuvvetle muhtemeldir.

Her itiraz kabul edilirmi ?

Hatır, bilirkişi raporuna yapılan her itiraz kabul edilmez, belirli bir yüzde vermek imkanı yoktur fakat genellikle bilirkişi raporlarına yapılan itirazlar kabul görmez.

Bunun sebebi bilirkişilerin Adli makamlarca titizlikle belirlenmeleri ve mesleklerinde son derece yetkin kişilerden oluşuyor olmalarından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca Bilirkişiler sundukları raporların bilimsel olarak doğruluğundan ve tarafsızlığından sorumludurlar, yani bilirkişiler sundukları raporun adil , makul , doğru ve bilimsel gerçeklere dayandığını kabul ve beyan ederler.

Adil olmayan , makul olmayan , yanlış değerlendirmeler içeren veya bilimsel gerçeklere ters düşen Bilirkişi raporlarına karşı yapılan haklı itirazlar tabiki kabul görebilir.

Fakat sebepsiz ve bir hatayı bilgi ve belgelere dayanarak beyan etmeyen itirazların kabul görme olasılığı yok denecek kadar azdır.

Yani itiraz haklı ise kabul edilir, gerçeklikle bağdaşmayan itirazlar kabul edilmez denebilir.

İtiraz Süresi Varmıdır ?

İtiraz Süresi bilirkişi raporunun Mahkemeye sunulmasından sonra iki haftadır, bu tebliğ edilme tarihinden itibaren kabul edilen bir süredir.

Yani bilirkişi raporunun mahkemeye sunulması ve tebliğinden sonra itirazlar 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

İtiraz Nereye Yapılır ?

İtirazlar bilirkişi raporunu talep eden Mahkeme Hakimliğine yapılmaktadır, Yani davayı görmekte olan Mahkeme bilirkişi görüşü talep eder ve görüş bu mahkemeye sunulur ve dosyaya girer, Gelen bilirkişi raporuna yapılacak itiraz da davayı görmekte olan yani bilirkişi raporunu değerlendirecek olan Mahkemeye yapılmaktadır.

İtiraz Nasıl Yapılır ?

Usulüne uygun bir Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesinin düzenlenerek Mahkeme Hakimliğine sunulması ile yapılabilmektedir.

İtiraz şahsen veya vekil Avukat tarafından vekaleten yapılabilmektedir.

Kendim bir bilirkişi raporu alıp onu sunabilirmiyim ?

Hayır sunamazsınız, bilirkişiler adli makamlarca belirlenen meslek sahipleri tarafından adli makamlarca belirlenerek görüşlerine müracat edilir.

Bir davanın bir tarafı kendi isteği ile bir kişiden bilirkişi raporu talep edip düzenletip mahkemeye sunamaz.

Belirli durumlarda uzman görüşü olarak bir ek belge olarak yorumların alınıp mahkemelere delil olarak dikkate sunulması mümkündür fakat mahkeme bu belgeleri delil yada dayanak olarak değerlendirme eğilimindedir, bir tarafın tercih rıza ve talebi ile aldıkları bilirkişi raporları genel olarak bilirkişi raporu hükmünde değildir ve karara dayanak olarak değerlendirilmeleri genelde mümkün değildir.

Mahkemeden itirazın yanı sıra yeni bir bilirkişi talebi yapılırken ilgili konuda uzmanlığı bulunan kişilerde bulunması gereken nitelikler somut şekilde belirtilerek bilirkişide bulunması gereken asgari nitelikler Mahkemeye talep olarak sunulabilir, bu mümkündür fakat Hukuki zemini ve sunumu karmaşık dilekçelerdir, bu gibi durumlarda kesinlikle Hukuki danışmanlık almanız ve davanızı bir avukatın takip etmesi , sizi bir vekil avukatın temsil etmesi kesinlikle gereklidir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi normal bir hukuk dilekçesidir, Resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde Türk Dili ile ve Türk Dilbilgisi kurallarına uyarak yazılmalıdır.

Genel Resmi dilekçe yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.

Kısaca bahsetmek gerekirse ;

Dilekçe Hitap Makamı Davanın görüldüğü Mahkeme Hakimliği olmalıdır.

Dava dosya numarası ve taraflar dilekçe başında belirtilmelidir.

Dilekçe Konusunda bilirkişi raporu anlaşılır biçimde tanımlandıktan sonra itirazınızın sunulması için dilekçe sunduğunuzu bir cümle ile ifade etmeniz yeterlidir.

Açıklamalar bölümünde maddeler halinde itirazınızın hangi konuda olduğu ve itirazlarınızın raporun hangi noktalarında hangi başlıklarına olduğu belirtilmelidir, Hatta Raporda itiraz ettiğiniz konulardaki sizin değerlendirmenize göre yapılan hatalar da net biçimde ifade edilmelidir, Gerekiyorsa yanlışların yanı sıra bu hataların aslında olması gereken doğrularının da ifade edilmesi yerindedir.

Sonuç ve istem kısmında , Bilirkişi raporunun tamamen reddi , itiraz ettiğiniz noktaların dikkate alınmaması , tekrar bilirkişi talebiniz varsa sunulması gibi istemlerinizi ifade etmeniz için düzenleyeceğiniz bölümdür, burada yapacağınız isteme göre mahkeme hakimliğinin değerlendirme yapacağı unutulmamalıdır.

Bilirkişi raporlarına itiraz önemli bir konudur, Bir Avukattan hukuki danışmanlık alınması , Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi nin Avukatınız tarafından sunulması ve dava dosyanızın vekil avukatınız tarafından takip edilmesi şiddet ile tavsiye edilmektedir.

Aşağıda şablon olarak sunacağımız Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği bulunmaktadır, metnin altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dosyalar da sunulmuştur. Kendi davanıza ve itirazınıza göre doğru bilgiler ile düzenleyerek itirazınızı sunmak için kullanabilirsiniz.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ......................................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 


DOSYA NO 	: (DAVANIZIN ESAS NUMARASINI YAZINIZ)

DAVACI  	: (KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ TCNO İKAMET ADRESİ YAZINIZ )

VEKİLİ 	: (VARSA AVUKATINIZIN İSİM SOYİSİM BARO VE BÜRO ADRES BİLGİLERİNİ YAZINIZ)

DAVALI 	: (DAVALININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİ YAZINIZ)

DİLEKÇE KONUSU : ................. Tarihli Bilirkişi Raporuna ilişkin itirazlarımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

	1- Mahkemenizce talep edilen Bilirkişi Raporu .................. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

	2- Bilirkişi raporunda aşağıda belirttiğim konularda hatalar bulunmaktadır ve itirazlarım aşağıdaki maddelerde arz ve izah olunmuştur.

	3- BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İTİRAZLARINIZI MADDELER OLARAK YAZINIZ.

	4- BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İTİRAZLARINIZI MADDELER OLARAK YAZINIZ.

	5- BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İTİRAZLARINIZI MADDELER OLARAK YAZINIZ.

	6- İtirazlarım ile ilgili belgeleri iş bu dilekçe ekinde Sayın Mahkemenize sunduğumu bilginize sunarım.

	7- Yukarıda belirttiğim hususlardaki itirazlarımı Sayın Mahkemenize sunma zarureti hasıl olduğu için iş bu dilekçe tarafımca düzenlenmiştir.


SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlardaki itirazlarım ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak gerekçeler ile ;

	Bilirkişi raporunun içerdiği hatalar sebebi ile reddini , hataların düzeltilmesi için Sayın Bilirkişinin tekrar değerlendirmesine karar verilmesi, Ayrıca gerekiyor ise yeni bir bilirkişi tarafından konunun değerlendirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.
					
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
EKLER : 
(EKLERİNİZİ MADDELER HALİNDE YAZINIZ VE DİLEKÇEYE EKLEYİNİZ.)

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Web Sitesi : https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top