Belediye Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçe Örneği

Belediye Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nedir ?

Devlet tarafından bulundukları bölge ve faaliyet konuları dikkate alınarak işletmeler sıhhi veya gayrısıhhi olarak iki temel sınıfa ayrılırlar. Gayrı Sıhhi müesseseler yani işletmeler normal günlük ticari faaliyetleri esnasında kendilerine ve çevrelerine fiziki , kimyasal, biyolojik , ses gürültü koku kirlilikleri , ruhsal ve psikolojik negatif etkiler , sosyal olumsuz etkiler verebilme ihtimali olan işletmelerdir ve konut ve konut işyeri karışımı yaşama alanlarında bulunmalarına müsade edilmez. Konut bölgeleri ve konut işyeri karışımı şehir bölgelerinde yalnızca sıhhi işletmelerin çalışmasına müsade edilir.

Sıhhi / Gayrı Sıhhi ayrımı nasıl yapılır ?

Faaliyet Konusuna göre Esnaf Odaları , Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları mevzuatlarında açık biçimde belirtilmiştir. Genel olarak Sanayi odasına kayıtlı işletmelerin büyük kısmı , Ticaret Odalarına kayıtlı İmalat , Kimya Konulu neredeyse bütün iş kolları gayrısıhhi müesseseler olarak tanımlanmaktadır. Sıhhi tanımalama ile işyeri kurarak gayrısıhhi bir konuda faaliyet göstermenin büyük maddi yaptırımları hatta ceza davaları ile sonuçlanabilecek neticeleri olmaktadır.

Sıhhi müesseseler genellikle restaurant, satış mağazası, teknik servis işletmesi (otomotiv harici) , bankacılık sigortacılık finans işletmeleri , bakkal market gıda sektörü gibi işletmelerdir. Gayrıhıhhi işletmeler ise imalathane , boyayane , Fabrika , Mezbaha , Geri Dönüşüm Tesisi gibi işletemeler olarak örneklendirilebilir.

Gayrısıhhi müessese işyeri açılabilmesi için işletmenin gerekli mevzuata göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar odası kaydı yapılarak Vergi Dairesi Kaytı yapılarak müteşebbis yani işyeri olarak bir resmi tüzel kişiliğe kavuşmuş olması ve faaliyet göstereceği yerde yukarıda belirttiğimiz çevresel olumsuz etkileri oluşturmayacak bir yapı içerisinde faaliyet gösterebilecek olması, bulunduğu yerin de bu şekilde bir işletmenin açılabileceği bir yapı olarak belirlenmiş olması , çevreyi etkileyebilecek unsurlar ile ilgili bütün önlemlerin mevzuata göre eksiksiz alınmış olması ve bunların belgelendirilmesi temel şarttır. Bütün bu şartları yerine getiren işyerleri bulundukları bölge belediyelerine veya belediye alanı değilse il özel idarelerine danışarak ilgili kuruma Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu yaparlar.

Aşağıda Belediye Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçe Örneği bilginize sunulmuştur, bu dilekçeyi işletmeniz ve faaliyetiniz ile ilgili bilgileri ve imza yetkilisi müdür tarafından doldurulmasını temin ediniz. Şahıs işletmelerinde de kişinin kendisinin imzalaması gerekmektedir. Faaliyet konusunda göre sahip olunan başka ruhsatlar , ÇED Çevresel etki değerlendirme raporu , İtfaye Raporu , gerekli ise Su idaresi raporu gibi mevzuata göre gerekli belgeleri de dilekçenin ekinde sunarak belediyenin ilgili makamına müracat ediniz.

Belediye Gayrısıhhi Müesese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçe Örneği
		..................................... BELEDİYESİ
		..................................... MÜDÜRLÜĞÜNE


	Mahalle :
	Ada :
	Pafta :
	Parsel :
	Açık Adresi :

	Firma Ünvanı :
	Yetkili Adı Soyadı :
	TC Kimlik No :	
	Vergi Dairesi :
	Vergi Numarası :
	Ticaret Sicil Numarası :
	Ustalık Sınıfı :
	Ustalık Belge Numarası : 
	İşyeri Mülkiyet Durumu :	Kira []		İşyeri Sahibi Mülkü []	Şirket Mülkü []
	Faaliyet Konusu : 
	Kullanım Alanı : 	Kapalı Alan Toplamı ..............	Açık Alan Toplamı ...............
	Depolama Alanı :	Kapalı Alan Toplamı ..............	Açık Alan Toplamı ...............
	Telefon Numarası :
	Cep Telefonu Numarası :
	Eposta Adresi  :
	İşyerinde Yanıcı Patlayıcı Madde Bulunduruluyormu ? :  Evet [ ]	Hayır [ ]
	İtfaye Raporu :  Evet [ ]	Hayır işletme için gerekli değil [ ]	
	Çevresel Etki Değerlendirme Raporu : Evet [ ]	Hayır İşletme için gerekli değil [ ]
	

	Belediyeniz görev bölgesinde bulunmakta olan yukarıdaki adreste faaliyet gösterecek olan şirketimizin mevzuata göre gayrı sıhhi müessese işletme ruhsatı alması gerekmektedir. Şirketimizin mevzuata göre tüm gereklilikleri ve belgeleri hazırdır gerektiğinde tarafınıza sunulabilecek durumdadır. Ekli belgeler ile birlikte değerlendirerek şirketimize ilgili ruhsatın verilmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


Tarih :							

Şirket Ünvanı :					

Yetkili Adı : 						

Kaşe / İmza :						

							

	
Scroll to Top