Azilname Dilekçesi

Azilname Dilekçesi bir kişiye yada kuruma verilmiş olan vekaletin iptali yani geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. Vekaletname vekalet etme hakkı anlamına gelmektedir, vekalet etme hakkından iki yol ile çekilmek mümündür.

Birincisi vekilin vekaletten feragat etmesi yani vekillik hakkından geri durması yani vekalet etme hakkını birakması anlamına gelmektedir. İkinci ise vekalet veren kişinin vekili azil etmesi yani vekaletini iptal etmesi anlamına gelmektedir.

Azil etme işlemi azilname dilekçesi ile yapılmaktadır.

Vekaletname Nedir ?

Vekaletname bir kişinin temsil edilebilme hakkı anlamına gelmektedir, vasi atanması yada velayet ile farklı bir yetki olarak düşünülmelidir.

Velayet ebeveyn olarak küçüğün temsil edilmesi hakkıdır ve anne baba olma bağından kaynaklanan bir temsil hakkıdır, çocuk kişi büyüyene kadar geçerlidir yetişkin kişiler adına velayet ile işlem yapılamaz, yalnızca acil sağlık gibi durumlarında birinci derece yakını olarak karar verebilmesi gerekebilmektedir.

Vesayet vasi olarak atanan kişilerin temsil hakkı ile karar vermesi anlamına gelmetkedir, bu küçüklerde yetişkin olana kadar devam eder, özel sağlık durumları sebebi ile vasi atanmasında da vasilik kalkana kadar devam eder.

Vekalet ise yetişkin olan ve akli melekeleri yerinde olan kişilerin kendilerini başka birilerinin herhangi bir kuruma karşı temsil etmesi için verdikleri temsil etme yetkisi anlamına gelmektedir.

Vekaletnameler noterlerde düzenlenir ve yetişkin , zihinsel sağlıkları da yerinde olan kişilerin kendilerini temsil etmesi için belirli kişilere verdikleri yetkilendirme belgeleridir, yani vekaletname verilen kişiler vekaletname veren kişiyi belirli kurumlarda temsil ederler.

Vekaletnameler belirli işler için tanımlanabilirken belirli konular ile de tanımlanabilmektedir. Örneğin avukatlık vekaletnamesi bir serbest avukata hukuki konularda verilebilen bir vekalettir, mali müşavir vekaletnamesi şirketlerin muhasebe işlemleri vergi ve SGK işlemleri için verilen vekaletnamelerdir.

Azilname Dilekçesi

Azilname Dilekçesi

Azilname Nedir ?

Azilname bir kişinin vermiş olduğu vekaletnamenin yürürlüğünü sonlandıran bir belgedir. Yani vekaletname noterlikte düzenlendiği tarihte geçerli olmaya başlar ve azilname düzenlenmesi ile sonlandırılabilir.

Azilname ile sonlandırılmayan vekaletnameler kendi tanımlarında belirtilen tarih ve koşullar yoksa süresiz vekaletname ise vekil eden ve yada vekil olanın vefatına kadar devam eder. Yani süresiz vekaletnamelerin iptali için azilname gereklidir.

Azilname nasıl düzenlenir ?

Azilname Türkiye Cumhuriyeti Noterlikleri tarafından düzenlenen resmi belgelerdir.

Azilnameyi yalnızca vekalet veren kişi yada onun tam temsiline yetkili kişi tarafından verilebilir, vekaletnamede vekil eden kişi veya başka kişiler kendisine vekaletname ile verilen bir temsil yetkisi ile kendi kendilerini azil edemezler hatta aynı vekaletname ile vekil edilenleri de vekiller azil edemezler.

Azilname herhangi bir noterlikte düzenlenebilir.

Azilname ile vakaletin iptal edilebilmesi için vekil olarak tanımlanmış olması gerekmektedir, vekaletname verilmemiş kişiler azil edilemezler.

Azilname velayet veya vesayet ilişkilerinde kullanılamaz, yalnızca vekalet işlemlerinde kullanılır. Velayet veya vesayet ile temsil konularında mahkeme kararı alınarak temsil hakkı iptal edilebilir yada sınırlandırılabilir.

Vekaletname düzenlenirken dikkat edilecek konular

Vekaletname verecek kişiler vekaletnamelerin süresiz verilmesi halinde vekil yada kendisi vefat edene kadar geçerli olacağını unutmamalıdır. Ayrıca vekaletnamelerin hangi konular ile sınırlı olduğu vekaletname metni içerisinde net biçimde ifade edilmelidir. Vekaletnamelerin başkalarına devir edilip edilemeyeceği de vekaletname içerisinde belirtilmesi gereken konulardır.

Bu sebeple vekaletname verilirken kesinlikle süreli verilmesi gerektiği , vekaletnamenin hangi konuda vekalet verildiğini tanımlaması ve varsa gerekli detayın verilmesi yerinde olur, vekaletnamenin başka kişileri de vekaletname ile sınırlı biçimde vekil edebilecek yetkiyi taşımaması önemlidir.

Bu sayede vekaletname verilen kişi vekaleti başkalarını da kapsayacak biçimde genişletemez, tanımlanan süre sonrasında vekalet geçersiz olur ve tanımlanan konu dışında kullanılamaz.

Bu şekilde tanımlanacak vekaletnameler en güvenli vekaletnamelerdir.

Ayrıca süresiz vekaletname düzenlenen kişilerin azil edilmesi zorunluluğu da ortadan kalkmış olur.

Azilname Dilekçesi

Azilname dilekçeleri yukarıda belirttiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Noterliklerinde düzenlenirler ve herhangi bir noter azilname düzenlemekte yetkilidir, Azilnamelerin vekaletin verildiği noterlikte düzenlenmesine gerek yoktur.

Azilname belgelerinin bir noterlik hizmeti bedeli ve posta ücretleri vardır , tüm tebliğler ve gönderimler PTT kanalı ile resmi posta olarak yapılmaktadır. Yapılacak tebligatlar tebligat kanunu hukümlerine göre resmi evrak statüsündedir.

Azilname bir Avukat vekaleti ile ilgili ise metin içerisinde dosya numarası da belirtilmelidir.

Tercihen vekaletname aslı yada fotokopisinin azilname düzenlenecek noterliğe götürülmesi faydalı olacaktır.

Bir vekalet içerisinde birden çok kişiye verildiyse ve her biri ayrı ayrı azil edilecekse Azil Edilenler başlığı açılarak azil edilen kişiler tek tek yazılmalıdır. Tc Kimlik No bulunması gerekmektedir.

Bir Vekalet ile vekalet verilen kişilerin bazıları azil edilip bazıları da vekil bırakılabilmektedir. Azilname yalnızca azil edilen sıfatı ile belirtilen kişileri azil etmektedir.

		Türkiye Cumhuriyeti ......................... Noterliği'ne


Dilekçe Konusu : Azilname belgesi istemimin sunulmasından ibarettir.

Azil Eden 
	Adı Soyadı : 
	Tc Kimlik No :
	İkamet Adresi : 
	Telefon :
	Eposta Adresi :  

Azil Edilen: 
	Adı Soyadı : 
	Tc Kimlik No :
	İkamet Adresi : 


	................. Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ................................. Noterliğinde Sayın ................................................ isimli kişiyi ................................................................
.......................................................... konularında vekil tayin etmiştim.	Gördüğüm lüzum üzerine her türlü maddi ve manevi hakkım , her türlü şikayet ve dava hakkım saklı kalmak üzere ismi geçen kişiyi azil etme kararı verdim.


	Sayın Noter 
	
	Talebime uygun azilname belgesinin düzenlenmesini , bir kopyasının azil edilene tebliğini , bir kopyasının dairenizde saklanmasını , bir kopyasının azil edilenin vekil kaydı yapılmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti .............. Mahkemesi ........... nolu dosyaya gönderilmesini, bir kopyasının da tarafıma teslim edilmesini saygılarım ile arz ve talep ederim. 									Azil Eden :
							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliği Web Sitesi : https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi Web Sitesi : https://www.mevzuat.gov.tr/

7201 nolu tebligat kanunu maddeleri tebligat resmi süreci hakkında bilgi almanız için faydalı olacaktır.

Scroll to Top