Alacak Davası Dilekçe Örneği

Alacak Davası Nedir?

Alacak davası, Türk hukuk sisteminde sıklıkla karşılaşılan dava türlerinden biridir. Alacak davalarındaki taraflar borçlu ve alacaklıdan oluşmaktadır. Bu davalarda yetkili mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ayrıca alacak davasının açılabilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Tüm bunlara ilişkin detaylara ve konuyla ilgili dilekçe örneğine yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Alacak Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Alacak davasının açılabilmesi için; borç konusu paranın zamanında ödenmemesi, borçlunun yapması gereken bir şeyi yapmaması ve bunda alacaklının kusurunun olmaması şartı aranmaktadır. 

Alacak Davasında Zamanaşımı

Alacak davalarında zamanaşımına ilişkin Borçlar Kanunun da borçların niteliğine göre bir, üç, beş ve on yıl şeklinde borçlara ilişkin farklı zaman aşımı süreleri vardır. Diğer taraftan, bu süreler borçlu tarafından borcun yerine getirilmesi sorumluluğunun kalktığı anlamına gelmez.

Alacak Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Alacak davasında eğer taraflar daha önceden yetkili mahkemeyi sözleşmede belirlememişlerse borçlunun yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Alacak davasında görevli mahkeme ise yapılan sözleşmenin türüne göre belirlense de esasen yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Belirsiz Alacaklar İçin Ne Yapılmalıdır?

Borca konu olan hususun değerinin tam olarak tespit edilemediği durumlarda yaklaşık asgari bir bedel belirlenerek dava açılabilir. Yapılan yargılama sırasında mahkeme tarafından borca konu olan hususun tam değeri tespit ettirilebilir.

Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Hukuki Maddelerden Bazı Kesitler

MADDE 107– (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. 

(2) (Değişik:22/7/2020-7251/7 md.) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir. Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanır.

Yukarıdaki ve ilgili diğer maddelere Hukuk Mahkemeleri Kanunu üzerinden buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Belirsiz alacak davası ile ilgili olan 107. madde, Hukuk Mahkemeleri Kanununun 10892. sayfasında yer almaktadır.

Alacak Davası İçin Dilekçe Nasıl Yazılır?

Alacak davası ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri/çıkarmaları yapabilirsiniz. Ayrıca, bir avukattan da yardım almanızın mahkeme süresince işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, bir avukatla da görüşmenizi öneriyoruz.

Alacak Davası Dilekçe Örneği
           ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE 


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :          

DAVALI:            

KONU : ........ TL alacağın aylık % .... faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR: 
    1. Davacı olarak firmamız hazır beton imalatı yapmaktadır. Davalı taraf, ihtiyaç duyduğu hazır betonu firmamızdan temin etmek üzere ekteki .../.../.... tarihli sözleşmeyi imzalamıştır. Bu sözleşme gereği firmamızdan muhtelif tarihlerde hazır beton almıştır.                    
	2. Ekteki sözleşmenin 3 no.lu bendine göre, ödemeler 30/60/90 günlük vadeli çekler ile yapılacaktır. Keza sözleşmenin 5.maddesine göre, ödenmediği için cari hesaba intikal eden alacaklar için aylık %12 faiz hesaplanacaktır. Sözleşmenin 9. maddesinde ise çekişmelerde ........ Mahkemeleri yetkili konumundadır.
	3. Ekteki cari hesap tablosundan da anlaşılacağı üzere, davalı taraf ödemelerde gecikmiş olup bu gecikmelerin toplamı ise ........ TL’dır. Bu gecikmelere ...... KDV ilave edildiğinde ise karşı tarafın sözleşme gereği borcu ........ TL’dir.

HUKUKİ DELİLLER: Sözleşme, cari hesap tablosu, şirket kayıtları, bilirkişi incelemesi, sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilenler doğrultusunda, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ........ TL alacağımızın dava tarihinden itibaren hesaplanacak aylık .... faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.


                           .../.../....
                          Davacı Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top