Valilik Dilekçe Örneği

Valilik Dilekçe Örneği Valilik Makamına sunulacak istemleri yazılı olarak bildirmek için düzenlenmesi gereken dilekçe örneği dir. Valilik İl sınırları içerisinde Devleti temsil eden en büyük makam ve temsilci kurumdur. İl genelindeki en yüksek kademeli devlet memuru Validir.

Valilik Osmanlı Dönemine dayanan ve kamu idaresinin en üst noktasını temsil eden kurumdur. Her ilin daima bir Valisi vardır ve Valinin görevlendirilmediği tüm süreler için vekaleten bir Vali görev başındadır. Genel olarak olağan ve olağanüstü koşullarda il genelinde görevli tüm kamu kurumlarının ve ilçe görev alanlarındaki kamu kurumlarının üst idare makamı olarak Valilik Görev yapmaktadır.

Ayrıca Vali tüm kolluk güçlerinin yani Emniyet ve Jandarma teşkilatının da idare makamıdır, İl genelindeki kamu güvenliği ve adli kolluk hizmetlerinin de idare makamı Valilik Makamıdır.

Valilik Dilekçe Örneği yazımız içerisinde metin , word ve pdf türlerinde indirilebilir olarak sunulmuştur. Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra Valilik Dilekçesi düzenleyerek yazılı başvuru yapmanız mümkündür.

Valilerin Görevleri

Valiler il genelindeki kamu kurumlarının üst idare makamı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İl Özel idarelerinin tüm görevlerinin denetlenmesi , İl bütçesinin oluşturulması ve harcamalarının denetlenmesi , İl genelindeki kamu güvenliğini sağlayan emniyet ve jandarma kolluk güçlerinin idare edilmesi, İl genelindeki huzur ve sukünun sağlanması ve gerekli güvenlik önemlerinin alınmasını tertip etmek.

İl genelinde yaşayan ve çalışan kişilerin yaşam kalitelerini artıracak hizmetlerin kamu kurumlarınca sağlanmasına yardımcı olmak ve kamu kurumları arasında kamu ve toplum yararına yardımlaşmayı tertip etmek.

Doğal Afet , Toplumsal Olaylarda , Olağanüstü hallerde kamu güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması.

Valilik Makamı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına idari olarak bağlı olup görevleri çerçevesinde Bakanlıklara karşı da ayrı ayrı sorumludurlar. Devlet idare makamları olan Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların İl sınırları içerisinde görevlendirdikleri makam Valilik Makamıdır.

Kaymakamlıklar da benzer şekilde üst idare amiri olarak Valilik Makamına bağlı olarak görevlerini sürdürürler.

Valiliğe Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Valilik Makamı il içerisindeki en üst idare makamıdır ve bir kamu kurumudur. Bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

Yazılacak dilekçelerin fiziki şartları her dilekçe ile aynıdır, boş temiz düz çizgisiz bir kağıda kalıcı bir mürekkep ile elyazısı veya herhangi bir yazım sistemi ile yazılabilir. Yani elyazısı daktilo bilgisayar yada yazı makinası ile yazılan dilekçeler kabul edilmektedir.

Dilekçelerin Türkçe ve Türk alfabesi ile yazılması zorunludur, farklı diller ve alfabeler ile yazılan dilekçeler kabul edilmezler.

Valiliklere yazılacak dilekçelerin yalnızca Valilik Makamınca temsil edilen vazifeler ile ilgili ve mevzuata uygun talepler için sunulması gerekmektedir. Valilik görevi olmayan konularda sunulan , mevzuata göre uygun olmayan , kamu adına faydası bulunmayan , kamu için zararı olabilecek yada güvenlik zaafiyeti oluşturabilecek , toplumdan tepki gösterecek veya herhangi bir kanun yada mevzuat ile çelişkili konularda Valilik makamının talebi uygun görmesi beklenmemelidir.

Valilik Makamı hür ve eşit yurttaşların kamu hizmetlerinden yararlanmaları ve güvenliklerinin kamu adına sağlanması için tüm kamu kurumlarının idare makamı olarak görev yapmaktadır, bu sebeple toplumun bir kısmının menfaatine yada bir kısmının aleyhine olabilecek kararlar almazlar, Tüm toplumun yararını , huzurunu ve güvenliğini düşünerek Devleti temsil eden makam olarak görev yaparlar.

Ayrıca tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Valilik Makamında da devlet idari hiyerarşiye uyumlu müracat yapılması beklenmektedir. Örneğin emniyet ve kolluk hizmetleri ile ilgili bir konuda öncelikle başvuru makamı polis merkezleri , ilçe emniyet müdürlükleri , il emniyet müdürlükleri ve kaymakamlıklardır. Konunun bulunduğu ilçe ve bölgedeki müracatlar öncelikle yurttaşa en yakın idare makamına yapılır, burada çözümlenemeyen konular bir üst idari makama müracat ederek çözülmeye gayret edilir. Bu kamu kurumu idare hiyerarşisi takip edilerek çözümlenemeyen konular ve yalnızca Valilik Makamınca temsil edilen konularda Valiliğe müracat edilmesi gerekmektedir.

Valiliğe dilekçe yazımına başlanırken öncelikle Valilik Makamının tam ünvanına hitaben dilekçe yazılmalıdır. Örneğin İstanbul Valiliğine sunulacak bir Valilik Dilekçesi “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliğine” hitabı ile başlanması yerinde olur.

Valilik Makamı birçok görevi idari birimleri görevlendirerek bir teşkilat yapısı içerisinde yürütmektedir ve Valilik Makamına bağlı birçok müdürlük , başkanlık ve müşavirlik makamları bulunabilir, Valiliğin görevleri bu idari makamlarca yürütülüyor olabilir. İlin nüfus dağılımına ve Valilik görevlerine göre her valiliğin idari yapılanması farklılık gösterebilir.

Valiliğe sunulacak dilekçe belirli bir teşkilat birimince değerlendirilecekse dilekçenin o makama sunulması tavsiye edilmektedir.

Hitap makamı yazılması ardından temel istemi bir cümle ile özetleyen dilekçe konusu başlığına yer verilmelidir. dilekçe konusu valilik görevlilerinin dilekçenin hangi maksatla yazıldığını anlayabilmeleri için sunulan bir başlık olarak değerlendirilmelidir. Örneğin “…………….. hakkında istemimizin sunulmasından ibarettir” gibi dilekçenin temel talebini ifade eden bir dilekçe konusu yeterlidir.

Daha sonraki kısım Valilik Dilekçesinin serbest metin kısmıdır, burada paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde dilekçe ile sunulan istemler kaleme alınmalıdır. Genel alışkanlık olarak öncelikle dilekçe ile sunulan istemlerin açıklandığı açıklamalar bölümü , gerekli bilgilerin sunulduğu bilgiler bölümü, gerekçelerin ve istemlerin izah edildiği istemlerin izahı bölümü ve en sonda da taleplerin ifade edildi talepler bölümü olarak dilekçenin dört bölüm olarak düşünülerek bu bölümlerin ayrı paragraflar halinde kaleme alınması makul bir yaklaşımdır.

Böylelikle önce istemler hakkında genel açıklamalar sunulmuş , gerekli bilgiler ifade edilmiş , gerekçeler ve istemlerin izahı yapılmış ve istemler ile ilgili genel bilgiler sunulmuş olur. En sonda da talepler saygılı ifadeler ile yazıldıktan sonra tarih , düzneleyen kişinin kimlik bilgileri ve ıslak imzası ile tamamlanan dilekçe Valilik Makamına şahsen sunulmalıdır.

Genellikle Valilik Sekreterliği , Kalemi yada müracat birimi tarafından dilekçeler teslim alınır, kısaca incelenir ve Valilik Makamı tarafından değerlendirilmesi uygun ise evrak kaydı yapılarak bir belge numarası verilir, daha sonra takip edilebilmesi açısından bu numaranın saklanması önemlidir.

Olağanüstü bir durum olmadıkça diğer kamu kurumları gibi Valilikler de 30 gün içerisinde dilekçelere yanıt vermektedir.

Valilik Makamına sunulan dilekçelerin şahsen sunulması gerekmektedir, bazı dilekçelerin özel durumlarda PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesi mümkündür. Bu başvurular için valilik kaleminden veya sektererliğinden bilgi onay ve olur alarak posta ile gönderim yapabileceğiniz dilekçeleri posta yolu ile de göndermeniz mümkündür.

Tüm kamu kurumları gibi Valilikler de yalnızca şahsen başvuru kabul etmektedir. Başkası adına dilekçe sunulması mümkün değildir. Yalnızca 18 taşından küçükler için velileri , Kayyım Vasi veya Kanuni Temscilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri , Tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri yazılı başvuru yapabilirler. Bunun dışında yapılacak başvurular için vekaletname veya resmi temsil yetkisini gösterir belge sunulması zorunludur.

Valilik Dilekçe Örneği

Aşadağıda boş şablon bir Valilik Dilekçe Örneği yer almaktadır, metin altında word ve pdf olarak indirebileceğiniz valilik dilekçeleri de sunulmuştur.

Parantez içerisinde ünlem ile başlayan ve biten büyük harf ile yazılmış açıklamaları okuyunuz , anlayınız ve sonra silerek ilgili düzenlemeleri yapınız.

Sırası ile dilekçe ile müracat edilen valilik Ünvanını üstteki hitap makamındaki noktalı yere İl adını büyük harfler ile yazınız örneğin “TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA VALİLİĞİ’NE”

Daha sonra dilekçe konusu başlığı nı bir cümle ile temel talebinizin ifade edilmesi biçiminde yazınız.

Serbest metin bölümünde gerekli açıklama , bilgiler , gerekçeler ve izah ve taleplerin sunulması kısımlarını ayrı paragraflar olarak kaleme alınız.

Kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız ile düzenleyerek Valilik Makamına şahsen teslim ediniz.
		TÜRKİYE CUMHURİYETİ .............................. VALİLİĞİ'NE


DİLEKÇE KONUSU : (!!TEMEL TALEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE ÖZETLEYEN DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ!!)(!!DİLEKÇE İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!)(!!SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ VE DETAYLARI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!)(!!TALEPLERİNİZİN GEREKÇELERİNİ VE İZAHINI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!)(!!TALEPLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE İFADE EDİNİZ!!)
	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza : 

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri  :
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta Adresi  :

EKLER: 
1-
2-
3-
4-

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Websitesi: https://www.tccb.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Websitesi Valilikler ve Kaymakamlıklar İletişim Bilgileri Sayfası : https://www.icisleri.gov.tr/valilikler

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Hizmetlerine erişim linki : https://www.acikkapi.gov.tr/

Scroll to Top