Şerh Kaldırma Dilekçe Örneği

Şerh Nedir?

Tapuya şerh koymak, taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır. Tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir. Bu uygulama, taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösterir.

Ayrıca tapu üzerine farklı nitelikler taşıyan şerhler de konulabilir. Önalım hakkı (şufa), geri alım hakkı (vefa), satış vaadi, aile konutu şerhi gibi farklı özellikteki şerhler de mevcuttur.

Tapu Şerhi Sorgulama

Tapuda şerh olup olmadığını online olarak e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. e-Devlet üzerinde tapu sorgulama işlemi için buraya tıklayınız.

Şerh Nasıl Koydurulur?

Bir gayrimenkulün tapusu üzerine şerh konulması halinde taşınmaz mal sahibinin bazı hakları kısıtlanabiliyor. Şerh koymak için Tapu Müdürlüğüne gerekli belgeler ile müracaat edilebiliyor.

Tapu üzerinde mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması için tapuya şerh konulabiliyor. Kanunda sayılmış kişisel haklar ve tasarruf yetkisini kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır ve bu şerhler herkese karşı ileri sürülebiliyor. 

Malikin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin şerh ve geçici tescilin şerhi de konulabiliyor. “Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Dilekçe Örneği” başlıklı içeriğimize ulaşmak için tıklayınız.

Kimler Tapuya Şerh Koydurabilir?

Normalde tapuya şerh koyabilecek kişiler sınırlanmamıştır, yani şerh koymaya sebep olan hakka sahip olan herkes şerh koyabilir. Fakat kanunlar eşlerin birbirlerine karşı olan haklarını korumak amacıyla özel bir durumda eşlere tapuya şerh hakkı tanımıştır.

Şerhli Mal Satılabilir mi?

Borç ya da ipotek sebebi ile satılamaz şerhi varsa söz konusu borcun ödenmesi ya da devredilmesi ile birlikte şerhli tapu satışı yapılabilir. Ancak aile şerhi varsa ya da satılamaz açıklaması gerçekleştirilemez şartlara tabii ise şerhli tapuların devri ya da satışı yapılamaz.

Şerhin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Tapu Kanunun 26/6 maddesi uyarınca bu şerh 5 yıl için geçerlidir. Süre bitince tapu memuru şerhi kendiliğinden siler.

Şerh Nasıl Kaldırılır?

Tapuya konuşan şerhin kaldırılabilmesi için şerhi koyan kimselerin hepsinin onay vermesi gerekiyor.

Türk Medeni Kanununun 683. maddesinde malike tanınan yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak biçimde tapu kütüğüne şerh düşülemiyor. 

Bu şekilde konulan şerhler için, taraflardan biri şerhin kaldırılması için dava açabiliyor.

Şerh Kaldırmada Görevli Mahkeme Hangisidir?

Şerh kaldırma dilekçeleri için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Şerh Kaldırma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şerh kaldırma ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız.

Şerh Kaldırma Dilekçe Örneği

       ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVALI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...) 

ADRES :

DAVACI: Hasımsız 

KONU : Tapu üzerindeki şerhin kaldırılması istemimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
   1. Benim ...... ili, ...... ilçesi, .... mevkii, .... pafto no, .... parsel no tapusuna kayıtlı taşınmazım mevcuttur. 
   2. Bu taşınmaz önce eşim .......’un üzerine kayıtlıydı. Ancak eşimin yurt dışında çalışması ve uzun süreli orada kalması nedeniyle taşınmazı, .... yılında üzerime aldım. 
   3. Öte yandan eşim taşınmaza ait arsayı, .... yılında 6 adet senet karşılığı almış ve bu senetlerden dolayı tapuya o zaman için şerh konulmuştu. Senet karşılıkları ödenmiş ancak karşı tarafın bize, “Biz tapudan şerhi kaldırdık.” demesinden ötürü, biz bu durumu fazla önemsemedik ve bu tarihe kadar şerh kalmış oldu.
   4. Bu durum, tapuda işlem yapmama engel olduğundan tapuda bulunan şerhin kaldırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. 

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, tapu fotokopisi, onaylı vekaletname örneği ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıdaki açıklamalarda izah edildiği üzere söz konusu tapunun üzerinden şerhin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. .../.../....

                             Ad Soyad
                               İmza
www.dilekceornegi.com
Scroll to Top