Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi

Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi bir Mahkemeden dosya istenmesi gerektiğinde sunulması gereken dilekçedir. Tüm Mahkemeler görmüş oldukları davaların dosyalarını arşivlerinde bulundururlar ve son yıllarda görülen tüm davaların dosyalarında bulunan tüm belgeler elektronik ortamda arşivlenmiş durumdadır, bu dosyalara erişim davanın görüldüğü Mahkemenin Hakim , Savcısı yetkili hukuk personeli ve davanın taraflarına özeldir, başka kimse dava dosyasına erişim hakkına sahip değildir.

Ayrıca vekil olarak atanmış Avukatlar da dosyaya erişim hakkına sahiptir. Dosyaya erişim hakkı fiziken Mahkeme arşivindeki basılı dosyanın emanete alınması gibi bir hakkı kapsamamaktadır, Dava dosyasının fotokopisini temin etme veya elektronik ortamda görüntüleme hakkı tarafların vardır.

Mahkemeden dosya isteme genellikle kesinleşme şerhi bulunan ve kapalı durumda olan , UYAP üzerinden erişilemeyen dava dosyaları için kullanılmakta olup. Çoğunlukla arşive kaldırılmış çok eski dosyalar için gerekli olabilmektedir. Birçok eski dosyanın dayanakları veya delillleri elektronik ortama aktarılmamamış veya yalnızca dava kararları elektronik ortamda bulunuyor olabilir.

Yeni görülecek davaların ilişkili olması veya eski dosyalara atıf yapılması gerektiğinde Eski dosyaların Mahkemeden dosya isteme işlemi ile talep edilmesi gerekli olabilmektedir.

Birçok davada atıf yapılan davalar içeriğindeki belgelerin yeni dava seyri için önemli olması durumunda Mahkeme Hakimliği ilgili Mahkemeye yazı yazarak Adli iç yazışmalar ile dosya isteyebilmektedir. Bu normal Mahkeme iç yazışmaları olduğu için bu yazımızda bu konuda bir örnek sunmayacağız.

Bu yazımız yalnızca bir davanın bir tarafı olan bir kişinin kendi davasının dosyasını talep etmesi için sunmakta olacağı bir dilekçe olacaktır.

Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi ne zaman sunulur ?

İlgili Dava dosyasının UYAP üzerinden görüntülenememesi veya sunulacağı makam tarafından resmi mühürlü aslı gibi işlem görebilecek nitelikte belge talep edildiği zaman dosya isteme dilekçesi sunulması gerekli olabilmektedir.

Birçok Mahkeme işlemi veya resmi işlemde UYAP görüntüsü veya çıktısı kullanılabilir fakat bazı işlemler için elektronik doğrulanabilir evrak veya aslı gibi işlem görebilecek mühürlü resmi evrak gerekliliği olabilmektedir.

Aslı gibi işlem görmesi gereken belgeler ve Mahkeme dosyaları için dilekçe sunulması gerekli olabilmektedir.

Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi
Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi

Dilekçe hangi makama sunulur ?

Dava dosyasını gören ve karara bağlayan Mahkeme Başkanlığına sunulmaktadır. Görevi veya ünvanı değişen , kaldırılan veya bölünen mahkemeler tarafından görülmüş eski dosyalar için aynı görevi şuan icra etmekte olan Mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Örneğin önceden Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen ama şuanda Ağır Ceza Mahkemesi sorumluluğunda olan bir dava dosyası için güncel Hukuk tanımında hangi mahkeme yetkili ise o mahkemeye müracat edilmesi gerekmektedir.

Hangi Makama müracat edildiği tam olarak anlaşılamıyorsa , Eski davanın görüldüğü Mahkeme kalemine veya soruşturma savcılığına şahsen müracat ederek sorulması sağlıklı olacaktır.

Dilekçe ne zaman yazılabilir ?

Adli tatiller harici her zaman bu dilekçe sunulabilir.

Dava dosyası isteme hakkı için bir zaman aşımı yoktur, Tüm geçmiş dava dosyaları talep edilebilir.

Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi nasıl yazılır ?

Yazıma hitam makamı olarak hangi Mahkemeye müracat ediliyorsa ilgili Mahkeme Hakimliğine hitaben yazılabilir.

Dilekçe konusu olarak ilgili esas numarasını belirterek “esas numaralı dava dosya fotokopisi istemimizin sunulmasından ibarettir” gibi bir konu yeterli olacaktır.

Açıklama kısmında ise dava dosyasının ne maksat ile istendiği ve sunulacağı kurumun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

İstenen kopya ile ilgili ek talepleriniz bulunacak ise sonuç ve istem kısmında belirtilmesi yerinde olur.

Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi

Aşağıda sunacağımız dilekçe örneği Mahkemeden dosyanın fotokopisini çekebilmek için izin isteyen ve mahkeme kararını resmi işlemde kullanılabilir biçimde yani Mahkeme Mühürü ve yetkili imzalı biçimde talep eder bir dilekçedir.

Elektronik imzalı dilekçeler Mahkemelerde kullanılabilirken nadiren de olsa bazı kurumlar Mühür ve İmzalı karar sureti isteyebilmektedir, bu maksat ile bu biçimde yazılmıştır. Tüm mahkemeler elektronik imzalı kararlara erişebilmektedir.
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ............................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DOSYA NUMARASI : ............ / ........... (DİLEKÇE KONUSU DAVA DOSYA ESAS NO)

DAVACI : (İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO İKAMET ADRESİ YAZINIZ)
	

DİLEKÇE KONUSU : ......................... Esas numaralı dava dosyamızın fotokopisi istemimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR : 

	1- ..................... Esas numaralı davam .................. tarihinde başlamış ve .................. tarihinde Mahkemenizin ................. nolu kararı ile tamamlanmıştır.

	2- Davam ile ilgili İstinaf ve Yargıtay süreci olmamıştır.

	3- .................................................... Kurumuna dava dosyasını ve resmi onaylı mahkeme kararını sunma zaruretim hasıl olmuştur.

	4- Resmi kuruma sunulabilir bir Mahkeme kararı elimde mevcut değildir.

	5- Yukarıda izah ettiğim sebepler ile Dava dosyası fotokopisi ve resmi onaylı kararı temin edebilmek için Mahkemenize müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.


SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıza arz ve izah ettiğim gerekçeler ve Sayın Mahkemenizce Res'en takdir olunacak gerekçeler ile ;

	Tarafıma ilgili dava dosyasından ücreti tarafımdan karşılanmak sureti ile bir fotokopi kopya temin edebilmem için izin verilmesi ve dava ile ilgili .................. numaralı kararın resmi kurumda geçerli bir kopyasının düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Tarih :
					
							İsim Soyisim :
			
							İmza : Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top