Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız Çek Nedir?

Karşılıksız çekteki çek gerçektir, imzalar gerçektir ancak bankada bir karşılığı yoktur. Diğer bir deyişle, evrakta bir sahtecilik söz konusu değildir. Karşılıksız çek şikayetleri için İcra Ceza Mahkemelerine başvurulmalıdır.

Sahte Çek Nedir?

Sahte çek düzenlemek, olmayan bir çekin sahte olarak düzenlenerek piyasaya sürülmesini ifade etmektedir. Türk Ceza Kanununda sahtecilik suçu kapsamına girmektedir ve sanıklar Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanırlar.

Sahte Çek ve Karşılıksız Çek Arasındaki Fark Nedir?

Sahte çek düzenlemek, yasal olarak geçerliği olmayan bir çekin piyasada kullanılması olup ciddi bir suçtur. Karşılıksız çekte ise çek yasal olsa da banka üzerinde geçerliğe sahip değildir. Karşılıksız çeki veren sanıktan şikayetçi olunabilir.

Karşılıksız Çek Tespiti Durumunda Kimler Suçlu Olur?

“Keşide edilen çekle ilgili karşılıksızdır.” işlemine sebebiyet verilmesi suçunda ise, cezai sorumluluk, 5941 sayılı yasanın 5/2 maddesine göre,  çek hesabı sahibi, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerdedir.  Dolayısıyla bu suçta şirket yetkililerinin mutlak olarak cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Cezai sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti için, çek hesabı sahibinin tespit edilmesi, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde mali işleri yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi,  bu kişinin de belirlenememesi halinde yönetim organı üyelerinin tespit edilmesi gerekir. Bu husus gözetildiğinde ticareti terk suçu ile çekin karşılıksız işlemine tabi tutulmasına ilişkin suçun failleri farklı kişiler olabilir. 

Karşılıksız Çek Şikayet Süresi

İcra ve İflas Kanunu m. 347’de yer alan düzenleme gereğince şikayet süresi fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıldır.

Karşılıksız Çek Şikayetinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Karşılıksız çek şikayet dilekçelerinde görevli mahkeme, İcra Ceza Mahkemeleridir.

Karşılıksız Çek Suçundan Verilen Karara İtiraz Edilebilir mi?

3.000 TL’ye kadar olan adli para cezaları kesin olup itiraz, istinaf, temyiz yolu yoktur. Bu rakamın üzerindeki karşılıksız çek suçundan verilen karara, tarafların İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi) yoluna başvurması hakkı vardır. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde başvuru yapılır. İstinaf mahkemesinin yoğunluğuna göre sonuçlanması ortalama 2 ay ile 1 yıl arasında olabilir. Kararın istinaf edilmesi halinde, karar kesinleşmez ve kararın herhangi bir yaptırımı da olmaz.

Karşılıksız Çek Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Karşılıksız çekten şikayet eden kişi, olayı tüm gerçekliğiyle ve banka, keşid tarihi gibi detaylarla dilekçesini yazmalıdır. Diğer önemli ayrıntılar için aşağıdaki örnek dilekçeyi inceleyebilirsiniz.

Not: Karşılıksız çek şikayeti ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi
          ....... İCRA CEZA MAHKEMESİNE


ŞİKAYETÇİ: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES  :

SANIK  :

KONU   : Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:
   1. Sanık; ....... Bankası, ....... Şubesi, ...... numaralı hesabından .../.../.... keşide tarihli, ...... çek no.lu, ...... TL bedelli bir çek keşide etmiştir. 
   2. Çek .../.../.... tarihinde yasal süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılığı çıkmamış ve çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.
   3. Sanık karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlemiş olduğundan, eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla makamınıza başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6728. S.K. ile değişik 5941 sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLLER: Suça konu çekler, banka kayıtları ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen sebepler dolayısıyla;
   1. Şüpheli şirket yetkililerine ait güncel adres bilgilerinin (…) Ticaret Sicili Müdürlüğünden sorulmasına,
   2. Yargılama sırasında şüpheliler hakkında Çek Kanunu m.5 kapsamında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına,
   3. Şüphelilerin her bir çek için ayrı ayrı karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına,
   4. Yargılama giderlerinin şüphelilere yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza
www.dilekceornegi.com

Görsel: Olympus Digital Camera

Scroll to Top