Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi

İlçe ve İl sınırları içerisinde yer alan yapıların tamamının imar ve iskan mevzuatına uygun biçimde inşa edilmesi zorunluluktur. Ayrıca 1999 depremi sonrasında yapılacak yapılarda bağımsız yapı denetim şirketleri binanın temel kazısından itibaren elektronik ölçümler ve beton örnekleri alarak yapı inşa tekniğini , kullanılan malzemeleri ve proje uygunluğunu denetleyerek kural dışı yapılaşmayı engellemektedir.

Fakat halen önlenemez biçimde kaçak yapılar yapılmaktadır. Kaçak yapı tanımı hiçbir izin alınmadan yapılan yapıları kapsıyor olmak ile beraber kaçak yapı tanımı kural dışı yapılaşmayı da kapsayabilen geniş bir kavram olarak da değerlendirilmekedir. Örneğin 2 kat izini olan bir yere 3 kat bir inşaat yapılması , 100 metrekare oturum alanı olan bir yapının 150 metrekare yapılması, ruhsatta tek yapı olan bir inşaatta ikinci bir yapı yapılması , otopark olarak gözüken alanın işyerine çevrilmesi gibi işlemlerin neredeyse tamamı kaçak veya kural dışı yapılaşma olarak değerlendirilmektedir.

İmar barışı yasası ile geçmişe dönük kaçak yapılardaki kural dışılıkların büyük kısmı son defaya mahsus olarak cezai işlem ile kayıt altına alınmıştır ve bu zamandan sonra yapılacak yapılarda imar izinlerinin dışına çıkılmasına veya imarsız yapılaşmaya müsade edilmemektedir. Bu sebeple yeni yapılan tüm yapıların imar durumu belediye tarafından belirlenen imar izinlerine uygun ve projeli biçimde belediye onayları alınarak yapılmaktadır.

Tüm yapı inşaatlarının çevreden rahat bir şekilde görünecek bir noktasına yapı inşaatı ile ilgili tüm kurumsal bilgiler ve izinlerin belirtildiği bir pano asılması zorunludur, bu panonun bulunmaması bile bir kusurdur.

Kaçak yapılar ile ilgil şikayetler öncelikle belediye görev alanına girdiği için belediyeye yapılmaktadır. Kaçak yapı ile ilgili şikayet yapılabilmesi için kaçak yapıdan bir mağduriyet görülmesine gerek yoktur. Yani sizin olmayan bir arsa üzerinde , sizin yaşamadığınız bir şehirde olan veya hiçbir alakanız olmayan bir inşaattaki kaçak durumundan şikayetçi olabilirsiniz. Burada mağdur olma şartı veya sıfatı aranmaz. Tüm Türk Vatandaşları bir kural dışı yapılaşmayı şikayet etme hakkına sahiptir ve belediyeler işleme koymak ve denetlemek zorundadır.

Nüfusu 10000 den az olan yeşleşim yerlerinde , köy alanlarında , tarla bağ bahçe yayla gibi basit imar mevzuatına tabi alanlarda ekme biçme faaliyetleri için kısa süreli barınma ihtiyaçları , hayvancılık ile ilgili basit barınaklar , yem depolama ve yemin korunması için basit yapıların yapılması gibi özel durumlarda izinlerin aciliyet durumunda sonradan affa girmesi gibi işlemler ile tarım ve hayvancılık ile uğraşan yurttaşların prosedürleri bekleme zorunlulukları sebebi ile mağdur olmaması için çeşitli mevzuatlar ve uygulamalar da bulunmaktadır.

Kaçak yapılar ile ilgili şikayetlerinizi şehir yaşantısındaki imara aykırı kuralsız betonarme binalar veya bunların ekleri için kullanmanız önemlidir. Bir köy yerinde kendi malı arsasının üzerinde bir tavuk kümesi inşa eden komşunuzu şikayet etmenin de bir neticesi olmayacaktır. Kıskançlık çekememe veya farklı engelleme duyguları ile husumet duyduğunuz kişilere engeller çıkarmak için yapabileceğiniz şikayetlerin reddedileceğini ve karşı tarafa hukuki hak doğacağını da unutmayınız. Kaçak yapılar imar uygulamalarına göre kanun dışı yapılardır, çevre kirliliği veya olumsuzluğu yaratan izin dışına çıkan yapılar için kullanılmalıdır.

Kaçak yapılar bir genellikle bir kişi veya çok kişiye maddi menfaat sağlamak için imara uyulmaması ile ortaya çıkmaktadır.

Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi belediye imar ve şehircilik müdürlüğü makamına hitaben yazılmalıdır, kaçak yapıdaki kaçak olma durumu özet olarak tanımlanarak yapının tam adresi doğru biçimde sağlanmalıdır. Belediye önce yazılı izin, belge , ruhsat ve müracatları inceleyerek gerek gördüğü durumda adreste inceleme yapacaktır. İmara aykırılık sözkonusu ise gerekli işlemler yapılacaktır. Maddi ceza , inşaatın durdurulması , yapının yıkılması bile olası sonuçlar arasında yer almaktadır. Kaçak yapı suçlamanızın asılsız çıkması halinde suçlanan kişinin hak iddaası ve hukuk yoluna gitme durumu da olabileceği için gerçek dışı kaçak yapı suçlamalarında kesinlikle bulunmayınız.

Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi aşağıda bilginize sunulmuştur metni şikayet edeceiniz kaçak yapı adresi ve durumu ile ilgili bilgiler ile duzenleyerek belediye imar şehircilik müdürlüğü makamına şahsen teslim ediniz. Yazının son kısmında Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi word pdf ve html formatlarında indirilebilir dosya olarak da sunulacaktır.

Kaçak Yapı Şikayet Dilekçesi	...................... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


	Dilekçe Konusu : İmar Kanununa aykırı yapı hakkında şikayetimin sunulmasından ibarettir.

	
	Şikayet Konusu Taşınmazın Adresi : 
	
	İl / İlçe : 
	Mahalle : 	
	Ada : 
	Pafta :
	Parsel : 
	Cadde : 
	Sokak : 
	Numara : 
	Arsa Sahibi : 
	Müteahit / İnşa Eden :

	
	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum adreste inşası devam eden / inşası bitmiş olan , henüz kimsenin ikamet etmediği / ikamet edilen yapı İmar Kanunna uygun inşaa edilmemiştir. Belediye imar mevzuatına ve imar izin şartlarına uygun değildir.

	İlgili yapının imar izinlerinin , ruhsatının , projeye ve ruhsatına uygun inşa edilip edilmediğinin , yapım gereğine uygun kullanılıp kullanılmadığının incelenmesine , belediyenizde resen işleme konacak belediye görev alanına giren denetimlerin de ayrıca yapılmasına ve karşılaşılacak tüm hatalı / uygunsuz yapılaşmanın yada kullanımın durdurulması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.
						Tarih : 
				
						İsim Soyisim 

						İmza : 
Scroll to Top