İşyeri İzin Dilekçe Örneği

Tüm çalışanların çeşitli başlıklar altında izin alma hakları vardır, bu izinler önceden belirli zamanlarda ise işyerine önceden dilekçe yazarak , tahmin edilemeyen zamanlarda oluştu ise sonradan dilekçe yazarak bildirilmelidir. Dilekçe ile bildirimi yapılmayan izinler daha sonraki dönemlerde sizler için problem yaratabilecektir.

İşyerinden alınabilecek izinler genellikle SGK tarafından belirlenen başlıklar altında belirlenmiştir bunlar genel olarak ücretli yıllık izin , ücretli izin için şehirdışı seyahat edecek kişilere sağlanacak ücretsiz izin , ücretsiz izin , Analık yani doğum izini , hafta tatili izini , evlenme izini , vefat izini , babalık izini , Refakat mazeret izini , Hastalık izini , Ulusal Bayram ve Genel tatil izinleri olarak genel başlıklar altında toplanmaktadır. Kısaca bu izinleri tanımlarsak

Yıllık Ücretli İzin her çalışanın hakkı olan ve yıllık çalışmasının karşılığında kendisine sunulması yasal zorunluluk olan ve bu izin döneminde de çalışana ücretinin ödendiği genel yıllık izin olarak tanımlanabilir. Bu izin çalışanın talebi ve işyerinin uygun görmesi ile kullanılabilen bir izindir, yani izinin ne zaman kullanılacağına işveren karar vermektedir. Çalışan memnuniyeti açısından genelde işyerleri bu izinleri çalışanın talebine göre sağlarlar fakat genel prensip olarak çalışanın izin kullanacağı dönemin işvereni zora sokmayacak bir dönem olması beklenmektedir. Yıllık izin hakkı 1 yıldan fazla çalışanlarda ondört gün , 5 yıldan çalışanlarda 20 gün ve 10 yıldan fazla çalışanlarda 26 günden az olamaz. Bu süre işveren tarafından daha uzun uygulanabilir , daha kısa uygulanamaz. Bu süre içerisinde çalışana yalnızca çıplak gelirinin ödenmesi zorunludur. Yemek , Yol , Fazla mesai , prim , yardım gibi ödemelerin yapılması zorunlu değildir. Yıllık ücretsiz izin için yıllık ücretsiz izin dilekçesinin sunulması ve işveren tarafından onaylanması gerekmektedir.

Ayrıca genel mevzuatta ve karşılıklı hukuki anlaşmazlıklar çıkması ihtimaline karşın şirketler izinlerin kullanımı sonrasında çalışanın yıllık izinini kullandığı dönemi imza altına almak isteyebilir, makul ve normal bir davranıştır, uyum gösterilerek izinin kullanıldığına dair kabul beyanı yazılaması işin doğal akışına uygundur.

Çalışanların yıllık ücretli izinlerine ek kullanabilecekler dört gün ücretsiz izin hakları da bulunmaktadır, bu izinin başında ve sonunda işçinin tercihi ile kullanılabilir ve bu izinin verilmesi zorunludur. Fakat bu izin yalnızca izin döneminde şehirdışına seyahat etme durumunda olan çalışanlar için geçerlidir ve bunun belgelenmesi de zorunludur. Yani bir çalışan iznini şehir veya ülke dışında geçirecekse ücretsiz yani gelir elde etmemek kaydı ile dört günlük seyahat izini isteyebilir buna hakkı vardır.

Doğum Analık ve Süt izinleri doğum yapacak annelere verilen bir izin türüdür, hamileliğin resmi belge ile sunulmasından sonra hamilelik seyrine göre 32 38. haftalar arasında kullanılan bu izinin kullanılmasında önemli detaylar da bulunmaktadır, kullanılabilir son döneme kadar çalışılması işçinin talebi ve işverenin oluru ve doktor raporu ile mümkün olmaktadır. Doğum izni bir blok izin olarak değerlendirilmektedir, yani bölünerek kullanılamaz, Hayatın doğal akışına uygun olarak hamilelikte annenin ve çocuğun sağlığını ve doğum sonrası temel iyileşme ve adaptasyon sürecini kaplayacak olan bir izin dönemini kapsamaktadır. Genel olarak tıbbi olarak 40 hafta olarak değerlendirilen hamilelik sürecinin son 8 haftası ve doğumdan sonraki 8 haftayı kapsayacak şekilde 16 haftalık bir izindir. Hamileliğin riskli gebelik yada çoklu gebelik olması , hamilelik esnasında yaşanacak sağlık sorunları ve riskler ışığında doktor raporu ile belgelenmesi halinde doğum izini rapor süresi boyunca uzayabilir, doğum izini dışındaki süreler zorunlu ücretsiz izin olarak değerlendirilir ve çalışan gelir almadan rapor süresinde izin kullanabilir.

Vefat izini bir çalışanın anne baba kardeş eş ve evlat gibi 1. derece yakınlarının vefatı sonrasında 3 gün ücretli izin hakkı vardır, her vefat için ayrı ayrı kullanılabilir ve izin verilmesi zorunludur. Ani vefatlarda dilekçe istenmesi hukuken sakıncalıdır, işe dönüş sonrası vefat için izin kullanıldığı imza altına alınabilir sakınca yoktur. Fakat genel prensipte işyerine bilgi verilmesi takdir görmektedir.

Evlenme izini de yine 3 gün ücretli izin olarak sağlanan bir izindir, önceden dilekçe sunularak izin talep edilmesi gerekmektedir, genel olarak işverenler 3 günlük izine ek olarak ücretli izin haklarını da tanıyabilmektedir.

Hafta tatili izini ve resmi tatil izinleri her çalışanın 7 gün olarak belirlenen bir haftanın 1 tam gününü izinli geçirme hakları vardır ve zorunluluktur. Bu izini almak için dilekçe vermesine gerek yoktur, işveren bu izin gününü dilediği biçimde belirleyebilir. Resmi tatillerde tüm çalışanlar izinlidir, işverenin isteği ve çalışanın rızası ile bu günlerde çalışılabilir, bu günler için ek ücret ödenmesi zorunludur.

Hastalık izinleri çalışanların hastalanmaları durumunda resmi hastane raporu olması ve SGK bildiriminin yapılması koşulu ile rapor dönemince izinli sayılırlar. Hastalık raporu ile belirli süreden çok işe devam etmeyecek çalışan maaş talep edemez, SGK mevzuatına göre SGK dan çalışma ücretinin belirli oranını belirli dönem için talep edebilmektedir. İşyerindeki koşullardan bağımsız olarak çok sık rapor alarak işe devam etmeyen çalışanları işverenlerin sosyal haklarını vererek işten çıkarma hakları vardır. İş sürekliliğini aksatacak biçimde hastalıkları olması ve işe bu sebeple devam etmemesi işten çıkarma sebebi olabilir, sosyal haklarının ödenmesi ile görevine son verilebilir.

Yeni iş arama izini , çalışma sözleşmesi herhangi bir sebeple fesih edilmesi durumunda çalışanın günde 2 saat yeni iş arama izini vardır, haftada 10 saatten az olmamak kaydı ile bu izin çalışana verilmek zorundadır, verilmez ise bu dönemin mesai ücreti işçiye ödenmek zorundadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi çok çeşitli izin türleri vardır ve bunların hepsi için yazılı bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir Burada dikkat edilmesi gereken konu 1 haftalık iş döneminde 1 günlük izin hakkının yıllık izinde de prensip olarak korunduğudur, yani bir çalışan 7 gün izini ard arda kullanırsa dönem içinde bulunan pazar günü izin günü kabul edilmez yani 7 gün sürekli izinler 8 takvim günü izin olarak değerlendirilirler. Bu sebeple izin günlerinin doğru biçimde yazılması önem taşımaktadır. Sonraki dönemde bir hukuki anlaşmazlık yaşanmaması adına çoğu işveren izin dilekçelerinde izine çıkılacağı gün tarihi , izinin bitiş günü tarihini ve işe dönüş tarihini açık biçimde yazdırmak istemektedir. Burada gün sayımlarında herhangi bir hatanın sonuçları olmaması için böyle bir prensip oluşmuş kabul edilmektedir.

Aşağıda örneğini sunacağımız dilekçe 1 yıldan fazla süredir bir işyerinde çalışmış ve 14 gün izin hakkı olan kişinin izininin 1 haftasını belirli bir dönem için kullanmayı talep ettiği bir izin başvurusudur.

Aşağıda size sunacağımız İşyeri İzin Dilekçe Örneğini kendi isminiz şirketiniz izin süreniz ve izin türünüze göre doğru biçimde oldurarak imza altına alınız ve işyerinde müdürünüz, insan kaynakları , personel bürosu veya imza yetkilisi müdüre , yönetim kurulu başkanı veya en yüksek hisseye sahip hissedara teslim ediniz ve yanıt bekleyiniz. Genel olarak izin dilekçelerinin en az 15 gün – 30 gün aralığında verilmesi talep edilmektedir, hatta birçok şirket çalışanlarının çalışma süreleri 1 yılı doldurduğu hafta yıllık izin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu normal bir prosedürdür, uyum gösterilmelidir.

Dilerseniz İşyeri İzin Dilekçe Örneği ni bilgisayarınıza kopyalarak düzenleyebilrsiniz, kolaylık olması açısından İşyeri İzin Dilekçe Örneğini sizlere word ve pdf formatında da sunmaktayız, aşağıdaki linkleri kullanarak bilgisayarınıza indirebilir ve düzenleyerek kullanabilirsiniz. Word ve PDF dosyalarında sizlere kolaylık olması açısından işyerinin onay bildirimi ve kabul beyanı ve izin kullanım beyanı dosyaları da ayrı sayfalar halinde sunulmuştur. Birçok şirket izinin onayladığını çalışana bildirdiğini yazılı olarak yapmakta ve imza almaktadır, ayrıca izin dönüşünde de izinin kullanıldığının ve izin döneminde çalışılmadığının beyan edilmesini istemektedir. Genel mevzuatta karşılaştığımız için hazır olarak sizlere sunmayı uygun bulduk.

İşyeri İzin Dilekçe Örneği		............................... LTD ŞTİ MÜDÜRLÜĞÜNE,
(ÇALIŞTIĞINIZ ŞİRKET ÜNVANI MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZINIZ)


	
		

		Şirketinizde .... / .... / ........ tarihinden beri görev yapmaktayım. ....... yılı yıllık izin hakkımdan ...... günlük yıllık ücretli izin hakkımı ..... / ....../ ........ tarihi izin başlangıç günü , ...../....../........ izin son günü olarak kullanarak ....../......./......... tarihinde iş başı yapmayı talep etmekteyim. Tarafıma belirttiğim dönemde yıllık ücretsiz izin hakkımı kullanmam için izin verilmesi hususunda gereğini saygılarım ile arz ederim.								Tarih

								İsim Soyisim 


								İmza

Scroll to Top