İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçesi

İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçesi alacaklı talebi ile icra dosyasının kapatılması için sunulan bir dilekçedir. İcra Dosyasının Kapatılması genel olarak birkaç koşulda olmaktadır.

Birincisi borçlunun borcunu icra müdürlüğü kanalı ile ödemesi yani borcun infazı ile ödenmesi , borçlunun herhangi bir maddi malının icra yolu ile alınarak borca karşılık satılması ile borcun infazı veya alacaklı ve borçlunun bir çözüme ulaşması uzlaşması ve alacaklının icra dosyasının kapanmasını talep etmesi ile icra dosyaları genellikle kapanmaktadır.

İcra Dosyası ne zaman kapanabilir ?

Borcun ödenmesi veya alacaklının dosyanın kapanmasını talep etmesi ile kapanır.

Ayrıca iddaa olunan borca itiraz edilmesi ve itirazın haklı görülmesi durumunda da icra dosyası kapanabilir.

İcra Dosyasında belirtilen borca itiraz edilebilirmi ?

Evet icra dosyasında iddaa olunan borca borçlu yasal süre içerisinde itiraz edebilir, genel uygulamada tebliğ sonrası 7 günlük itiraz süresi vardır, itiraz yapılmamış borçlar kabul edilmiş olarak değerlendirilir.

Borcun tutarına veya borcun tamamen aslına itiraz edilmesi için ilgili icra müdürlüğüne şahsen veya avukat vekaleti ile yazılı müracat zorunludur.

İtiraz Süreci Nasıldır ?

Borçlu borca itiraz ederken borcun olmadığını veya borcun aslında ödenmiş olduğunu iddaa eder ve bunun ispatını yapacak belgeleri sunması beklenir.

Ayrıca borçlunun itiraz etmesi halinde alacaklının borcu ispat etme sorumluluğu da ortaya çıkabilir.

Örneğin kira alacağı olan bir alacaklı kira kontratını ve kiranın yattığı banka hesabındaki hareket dökümünü sunarak hangi ayların kirasını tahsil edemediğini ispata çalışırken , borçlu olan kiracı da ödediğini ispat etmek için ödeme dekontlarını sunmak durumunda olabilir.

Gerçek dışı itiraz sorumluluğu

Gerçek bir borca gerçek dışı bir beyan ile itiraz ceza davasına varacak sorumluluklar ortaya çıkarmaktadır, bu sebeple gerçek bir borca gerçek dışı gerekçeler ile itiraz edilmemelidir.

Gerçek dışı icra açma sorumluluğu

Gerçek dışı bilgi , belge veya iddaalar ile olmayan bir borcu veya olan borçtan fazlasını icra konusu yapmak yine ceza davasına dönüşebilecek sorumluluklar ortaya çıkarmaktadır bu sebeple olmayan bir borç veya olanın üstünde bir borç iddaa edilerek icra davası açılmamalıdır.

İcra dosyasının kapatılması talebi nereye yapılır ?

İcra dosyasından sorumlu olan icra müdürlüğüne şahsen veya avukat vekaletine sahip bir Avukat tarafından vekaleten müracat ile yapılır.

Yazılı bir dilekçe sunulması yeterlidir, alacaklının dosyanın kapatılması talebi kapatmak için yeterlidir, icra müdürlüğü borcun ödendiğinin ispatını alacaklı müracatında beklemez ve zorunlu tutmaz.

Alacaklı hür iradesi ile dilerse tahsil etmediği veya eksik tahsil ettiği borca ilişkin açmış olduğu dosyanın kapatılmasını talep edebilir.

İcra dosyası kapatıldıktan sonra tekrar açılabilirmi ?

Mevzuat birçok kanun maddesini ilgilendirmektedir, infaz ile kapanmamışsa , alacaklı tarafından kapatılmış ise teknik olarak tekrar açılabilir ama aynı borcun bir anlaşmazlık veya anlaşılanın dışında bir süreç oluşması ile tekrar icra konusu olması durumunda genellikle ayrı bir icra dosyası açılması ve eski dosyaya atıf yapılması süreci olmaktadır.

Genel bakış olarak ödemesi alınmamış veya feragat edilmemiş bir borca dair icra dosyasının kapatılmaması makuldür.

İcra dosyası alacaklı tarafından kapatıldıysa tekrar açılması makul bulunmaz.

Bu sebeple hukuki bilginiz yeterli değildir ve bir Avukattan hukuki danışmanlık ve vekillik talep etmeniz son derece yerindedir.

İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

İcra dosyasının görülmekte olduğu icra müdürlüğü makamına yazılacak Türkçe bir resmi dilekçe olarak yazılmalıdır.

Genel olarak dosyaının kapatılması talebini alacaklı taraf sunar ve sunması beklenir.

Borçlu tarafın sunmasında talebin kabulünün şartı borcun alacaklıya eksiksiz ödendiğinin ispat edilmesidir, yani borçlu da dosyaının kapatılması için müracat edebilir fakat bu durumda icra dosyasındaki toplam borç tutarının alacaklıya eksiksiz ödendiğinin ispatı zorunludur.

Alacaklının icra dosyası kapanma talebi müracatında ise borcun ödendiğinin ispatı zorunlulu yoktur , hayatın olağan akışı gereği borcunun tahsilini isteyen kişinin borcunu tahsil ettiğini veya borcundan vazgeçtiğini veya borcun bir kısmından feragat ettiğini beyan etme ve icradan vazgeçme hakkı vardır.

Dilekçe üst kısmında Dosya numarası , Borçlu ve Alacaklının bilgileri yazılmalıdır, dilekçe konusunda icra dosyasının kapatılmasının talep edildiği açık bir şekilde belirtilmelidir.

Açıklamalar kısmında ise dosyanın kapatılması talebinin gerekçesi izah edilmelidir.

Borç alacak ilişkisi tam olarak noktalandı ve uzlaşıldı ise bu icra dosyasına konu olan borca ilişkin hiçbir hakkın kalmadığı , varsa da feragat edildiği tekrar icra açılmasına yer olmadığının beyanı makuldür, yapılması faydalıdır.

İmzalanarak şahsen veya Vekil Avukat tarafından vekaleten ilgili icra müdürlüğüne sunulması ile icra dosyası kapatılması talebi sunulmuş olur.

Genel olarak 30 gün içerisinde dosyaların kapandığı gözlemlenir fakat edevlet ve uyap kayıtlarında uzun süre daha görüldüğü olmaktadır.

İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçesi	T.C. .......................................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE


	Dosya No : 

	Dilekçe Konusu : İcra dosyamın kapatılması talebimin sunulmasından ibarettir.

	Alacaklı : İSMİNİZ SOYİSMİNİZ İKAMET ADRESİNİZ TC NUMARANIZ


	Borçlu : BORÇULUNUN İSMİ SOYİSMİ İKAMET ADRESİ TC NUMARASI 
	
	
	Açıklamalar : 

	1- İcra Dosyasına konu olan alacağım borçlu tarafından .......................................... yöntemi ile tarafıma eksiksiz olarak ödenmiştir.

	2- Günümüz itibarı ile borçludan herhangi bir maddi alacağım kalmamıştır.

	3- Borçlu borcunu eksiksiz olarak ödediği için İcra işleminin sürdürülmesi yersizdir.

	4- İcra dosyasının kapatılması talebimin sunulması maksadı ile dilekçe ile sayın Müdürlüğünüze müracat zaruretim hasıl olmuştur.


	Sonuç ve İstem : 

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlar sebebi ile ilgili icra dosyasının kapatılması ve varsa bu icra dosyası kapsamında borçluya uygulanmış olan tüm tedbirlerin kaldırılmasını saygılarım ile arz ederim.

	Günümüze kadar tüm maddi alacağımı tahsil etmiş olduğumu dolayısı ile günümüzden geriye herhangi bir alacağıma dair icra işlemi müracatım olmayacağını, fazlaya ilişkin tüm maddi haklarımdan feragat ettiğimi kabul ve beyan ederim. 


								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza : 

Türkiye Cumhuyeti Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başlanlığı Web Sitesi : https://iidb.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adliye İletişim Bilgilerine Erişim Sayfası : https://www.adalet.gov.tr/Birimler/ACM

Scroll to Top